Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Metafora – přenesení významu na základě podobnosti.
 
Metonymie – přenesené pojmenování na principu věcných nebo logických souvislostí.
 
Metrum – obecně se jedná o normu veršového rytmu, určující organizaci jazykových prvků ve verši. Základní složkou metra jsou jazykové vlastnosti:
- daný počet slabik – sylabický systém
- daný počet přízvučných slabik – tónický systém
- určité uspořádání slabik přízvučných i nepřízvučných – sylabotónický systém
- uspořádání slabik dlouhých a krátkých – časoměrný systém
 
Monolog – řeč jedné osoby, která zůstane na jevišti. Obvykle vyjadřuje to, co se odehrává v mysli postavy.
 
Motiv – literární postava má nějaký motiv (důvod) pro svůj čin, motivy na sebe navazují a vytvoří celek.
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet