Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Recenze – cílem je posoudit umělecké dílo – film, knihu, obraz..., nebo kulturní událost – divadelní představení, koncert... Recenze bývá obvykle uveřejněna v denním tisku. Přístupnou formou seznamuje čtenáře s posuzovaným dílem, pojednává o jeho kladech a záporech, vyslovuje hodnotící soudy, dílo veřejnosti doporučuje či nikoli.
 
Reportáž – podstatným znakem je věcnost, přesný a pravdivý popis skutečnosti, uvádění i zcela konkrétních údajů a soustředění na určitou myšlenku. Jedná se o prozaický žánr rázu publicisticko-beletristického, zobrazující skutečnost na základě konkrétních faktů, zčásti též pomocí uměleckých obrazů.
 
Repríza – opakování téže hry. Počet repríz svědčí o úspěchu u diváka.
 
Režisér řídí provedení hry na jevišti. Po prostudování hry rozdělí hercům role.
 
Román – jedná se o epické dílo většího rozsahu, vyskytuje se v něm zpravidla velký počet postav, hlavní hrdina se výrazně vyvíjí, děj je složitý a zabírá delší časové období.
 
Romaneto je prozaický žánr, specifický pro českou literaturu. Základ tvoří důmyslně prokomponovaný fantastický nebo dobrodružný příběh. Logickou návazností epizod, rozvíjejících vždy motiv epizody předchozí, postupným odhalováním tajemné události až k závěrečné pointě se romaneto blíží novele.
Vznik a rozvoj romaneta je spjat se jménem a tvorbou Jakuba Arbesa. Poprvé použil Arbes tohoto označení pro svého Svatého Xaveria roku 1872. Toto označení se ujalo i pro další prózy, stojící na rozhraní mezi novelou a románem.
 
Rým je zvuková shoda hlásek (slabik) na konci verše, základem pro rozeznávání rýmů jsou jeho čtyři druhy:
sdružený – aabb, spojuje dva sousední verše
střídavý – abab, spojuje 1. a 3., 2. a 4. verš
přerývaný – abcb, spojuje pouze 2. verš se 4.
obkročný – abba, spojuje 1. a 4. verš a 2. se 3. veršem
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet