Zpět

 

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R S T V Z
 
Satira – původně se jedná o posměšnou báseň, kritickou k společenským i osobním lidským nedostatkům. Nověji rozumíme satirou každé literární dílo, které využívá humoru a vůbec estetického komična s konkrétním společenským záměrem kritiky.
Základními literárními žánry, využívanými k satirickým cílům jsou: epigram – anekdota – satirický román – satirická hra – směšnohrdinský epos. Havlíček a Hašek tvoří základy novodobé světové satiry.
 
Satirická hra – jedná se o komedii, jejíž námět je zaměřen k aktuální společenské kritice nebo se vysmívá lidským pošetilostem a charakterovým chybám. (Osvobozené divadlo)
 
Scéna – část divadelní hry, zvaná též obraz, řídí se proměnami dramatického jednání.
 
Scénář – uvádí na jedné straně mluvený text díla a na druhé straně orientační údaje obrazové nebo zvukové, někdy se tím rozumí i režijní kniha.
 
Sonet – znělka – jedná se o jeden ze strofických systémů.
- nejrozšířenější pevná forma v evropské lyrické poezii, vznikl asi ve 12. stol. (Francie) nebo 13. stol. (Sicílie) a rozvinul se ve 14. století v Itálii
- vyznačuje se závazným počtem 14 veršů, členěných obvykle do 4 strof (dvě čtyřverší a dvě trojverší)
- postupně se vyvinul sonet anglický, a to v závislosti na omezenějších rýmových možnostech angličtiny
- anglický sonet je často psaný bez členění na strofy, tvoří obvykle tři čtyřverší a na závěr dvojverší (Shakespeare)
- stupňování myšlenky o třech fázích ústí v ostře oddělený závěr
 
Strofa – jinak sloka.
 
Sylabický systém – organizace jazykových prvků ve verši: daný počet slabik.
 
Sylabotónický systém – organizace jazykových prvků ve verši: určité uspořádání slabik přízvučných i nepřízvučných:
- daktyl – jedná se o seskupení přízvučné slabiky a za ní dvou nepřízvučných
- trochej – pravidelné střídání jedné přízvučné a jedné nepřízvučné slabiky
- jamb – pravidelné střídání nepřízvučné slabiky, za kterou následuje přízvučná
V češtině se nejčastěji vyskytuje trochej, což je dáno pravidelným přízvukem na první slabice. Máme poměrně málo slov s nepřízvučnou první slabikou, proto se nejméně uplatňuje jamb.
 
 

Zdroj:
Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie. Československý spisovatel: Praha, 1984
 
Epika
Lyrika
Drama
Žurnalistika
 
Testy

 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet