Zpět

 

Tato tabulka může dobře sloužit jako pomocník, proto jsou v ní některá slova tučnou fialovou barvou. Kdo s žákem pracuje, může mu napovídat právě vyznačenými slovy. Žák vyhledává v tabulce, ke kterému slovnímu druhu slovo patří. Tím si spojuje důležité informace o slovním druhu s jeho pojmenováním. Napovídáme teprve tehdy, když žák neví nebo udělá chybu.
 

Druhy slov dělíme na ohebné a neohebné. Ohebné mění svůj tvar skloňováním (1, 2, 3, 4) nebo časováním (5). Neohebné druhy svůj tvar nemění.
 

Druhy slov – ohebné slovní druhy, které skloňujeme
1. podstatná jména jedná se o názvy osob, zvířat, věcí a názvy pro vlastnosti, děje a vztahy
(můžeme si na ně ukázat: ten, ta, to)
2. přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem
(ptáme se na ně: jaký, který, čí)
přídavná jména rozlišujeme: tvrdá, měkká, přivlastňovací
3. zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují
zájmena rozlišujeme: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná
4. číslovky mají význam číselný, označují počet, pořadí...
číslovky rozlišujeme: základní, řadové, druhové, násobné
 
- ohebné slovní druhy, které časujeme
5. slovesa                 vyjadřují děj, a to činnost nebo stav
 
- neohebné slovní druhy
6. příslovce vyjadřují různé bližší okolnosti dějů nebo vlastností, a to určení místa, času, způsobu...
(ptáme se na ně: jak, kde, kdy, proč, ...patří ke slovesu)
7. předložky vyjadřují bližší okolnosti, patří k podstatnému jménu
8. spojky spojují slova, věty
9. částice uvozují věty, něco hodnotí, vytýkají
10. citoslovce          vyjadřují city, nálady, označují zvuky...

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet