Zpět

 

Souvětí – výklady
 
Zde najdete namluvené výklady k větnému rozboru. U jednotlivých procvičovacích testů si můžete pustit obdobně namluvený návod postupu, který vám může při vyplňování testu pomoci.
 
Souvětí tvoří dvě a více vět, které jsou spojené nějakým vztahem. Buď se jedná o souvětí podřadné, ve kterém je jen jedna věta hlavní a ostatní jsou vedlejší a závisí na hlavní větě, nebo se jedná o souvětí souřadné, ve kterém jsou dvě nebo více vět hlavních.
 
Druhy vedlejších vět
Věty vedlejší zastupují některý větný člen věty hlavní a začínají spojkami podřadícími, zájmeny a příslovci vztažnými nebo číslovkami neurčitými.

Přísudková nahrazuje jmennou část přísudku věty hlavní

Podmětná kdo, co – nahrazuje podmět věty hlavní


závisí na podstatném jméně:
Přívlastková jaký


nezávisí na podstatném jméně:
Předmětná pádové otázky: co, koho, čeho, komu, čemu, o kom, o čem, kým, čím

Příslovečné: místní kde, kam, odkud, kudy
časová kdy, odkdy, dokdy
podmínková kdy, za jaké podmínky
způsobová jak, jakým způsobem
měrová jak hodně
příčinná proč, z jaké příčiny
účelová proč, za jakým účelem
přípustková i přes jakou skutečnost


závisí na podstatném jméně a slovese zároveň:
Doplňková rozvíjí sloveso přes podstatné jméno
věta hlavní končí podstatným jménem
věta vedlejší často začíná: jak, jako, kterak

Poměry mezi větami hlavními
Věty v souvětí souřadném nejsou na sobě mluvnicky závislé, jsou spojeny výrazy souřadícími nebo jen čárkami. Mezi větami hlavními je různý významový poměr, který nám napoví spojovací výraz.

Slučovací „čárka“, a, i, nebo; pouze v poměru slučovacím před spojkami nepíšeme čárku
Stupňovací ba, ba i, dokonce, nejen – ale i
Odporovací ale, však, avšak, sice – ale
Vylučovací nebo, anebo, buď – nebo
Příčinný (důvodový) neboť, vždyť, totiž
Důsledkový proto, aproto, a tak, a tedy, tudíž

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet