Zpět

 

Vyjmenovaná slova
 
Po písmenech B, F, L, M, P, S, V, Z se píše jednak i/í, jednak y/ý. V kořenech slov domácích se píše y/ý ve slovech uvedených v pravidlech českého pravopisu a jejich tvarech. Často se označují jako slova vyjmenovaná. Také ve slovech, která jsou od vyjmenovaných slov odvozená, píšeme y/ý.


B:
BÝT – bytí, živobytí, dobýt, odbýt, pozbýt, nabýt i nabývat (bohatství), odbyt, neodbytný, přibýt (někam), bývat, bývalý, přibývat, zabývat se,
bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, kdyby, kdybys, kdybych (tvary podmiňovacího způsobu),
byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, příbytek,
bydlit, bydliště, obydlí, bydlo (příbytek, živobytí),
dobytek, dobytče, dobytkářství,
nábytek, nábytkářský,
obyvatel, obyvatelstvo, dobyvatel, obývat, přebývat (na návštěvě),
zbytek, ubýt, ubývat, úbytek, zbývat, přebytek
 
OBYČEJobyčejný
BYSTRÝ – bystře, bystrost, bystřina
BYLINA – býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl
KOBYLAkobylka
BÝK – býček, býčí, býkovec
BABYKA
Vlastní jména: Bystřice, Kobylisy, Bydžov, Přibyslav, Zbyněk, Hrabyně
 
Poznámka: bít (tlouci) – hodiny bijí, bilo mi srdce, nabít pušku, přibít prkénko, pobít plechem
bidlo (tyč)


L:
SLYŠET – slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý
MLÝN – mlynář, mlýnice
BLÝSKAT SE – blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se
POLYKATzalykat se
VZLYKAT – vzlyknout, vzlyk, vzlykot
PLYNOUT – uplynout, rozplynout se, rozplývat se, splynout, splývat, oplývat, vyplývat, plynulý, plyn, plynný, plynárna, plynoměr, plynojem
PLÝTVATplýtvání
LYSÝ – lysina, lyska, Lysá, Lysolaje
LÝTKOlýtkový
LÝKO – lýčí, lýčený (ve významu lýkový), lýkovec, lýkožrout
LYŽE – lyžovat, lyžař
PELYNĚKpelyňkový
PLYŠplyšový
Méně běžná slova: SLYNOUT (být proslavený, známý), PLYTKÝ (povrchní), VLYS (stavební ozdoba)
 
Poznámka: mlít (obilí), líčený (předstíraný, strojený)


M:
MY (zájmeno 1. osoby množného čísla)
MÝT – mycí, myčka, umýt, umývat, umyvadlo, umývárna, mýval, mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina
MYSLET i MYSLIT – mysl, myšlenky, pomyslit, pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymyslit, vymyslet, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslit si, smýšlení, smyšlenka, smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, Přemysl
MÝLIT SE – mýlka, omylný, omyl, zmýlená
HMYZ – hmyzí, hmyzožravec
MYŠ – myší, myšina
HLEMÝŽĎhlemýždí
MÝTIT (kácet) – mýtina, vymýtit, vymycovat
ZAMYKAT – odmykat, nedomykat, výmyk, přimykat se
SMÝKAT – smyk, smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk
DMÝCHAT – rozdmýchat, dmychadlo
CHMÝŘÍochmýřený
NACHOMÝTNOUT SEochomýtat se
MÝTO (poplatek vybíraný za používání cest) – mýtné, Mýto
MYS
Vlastní jména: Litomyšl, Kamýk
 
Poznámka: mi (3. pád zájmena já), mít (být vlastníkem)


P:
PÝCHA – pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych
PYTEL – pytlovina, pytlák, pytlačit
PYSK – pyskatý, ptakopysk
NETOPÝRnetopýří
SLEPÝŠ (beznohý plaz podobný hadu)
PYLopylovat
KOPYTOsudokopytník
KLOPÝTATklopýtnout
TŘPYTIT SE – třpyt, třpytivý, třpytka
ZPYTOVAT – jazykozpyt, nevyzpytatelný
PYKATodpykat
PÝR
PÝŘIT SE (červenat se)zapýřit se
ČEPÝŘIT SE
Vlastní jména: Přepychy, Solopysky, Chropyně, Pyšely, Spytihněv


S:
SYN – synovský, synovec, zlosyn
SYTÝ – sytost, dosyta, nasytit, nenasytný
SÝR – syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka
SYROVÝsyrovinka
SYCHRAVÝSychrov
USYCHATvysychat
SÝKORAsýkorčí
SÝČEKsýčkovat
SYSELsyslí
SYČETsykat, sykot
SYPATsypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp
 
Poznámka: sípat (chraptět)


V:
VY (zájmeno 2. osoby čísla množného)
VY-/VÝ- (předpony slov)
VYKATvykání
VYSOKÝ – vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad
VÝTzavýt
VÝSKAT (radostně vykřikovat) – výskot, zavýsknout
ZVYKAT – zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý
ŽVÝKAT – žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka
VYDRA – vydří, Povydří, vydrovka
VÝR (pták) – výří
VYŽLE (velmi hubené dítě)
POVYKpovykovat
VÝHEŇ
Méně běžná slova: CAVYKY (okolky, průtahy), VYZA (obrovitá ryba příbuzná jeseteru)
Vlastní jména: Výtoň, Vyškov
 
Poznámka: vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu), vískat (probírat se někomu ve vlasech), vít (vinout), vížka (věžička)


Z:
BRZY
JAZYK – jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka
NAZÝVAT (SE) – vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se
RUZYNĚruzyňský
 
Poznámka: brzičko (je odvozeno příponou -ičko), zívat (únavou, touhou po spánku)


 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
B
BÝT
BYDLIT
OBYVATEL
BYT
PŘÍBYTEK
NÁBYTEK
DOBYTEK
OBYČEJ
BYSTRÝ
BYLINA
KOBYLA
BÝK
 
 
 
 
L
SLYŠET
MLÝN
BLÝSKAT SE
POLYKAT
PLYNOUT
PLÝTVAT
VZLYKAT
LYSÝ
LÝTKO
LÝKO
LYŽE
PELYNĚK
PLYŠ
 
 
 
M
MY
MÝT
MYSLIT
MÝLIT SE
HMYZ
MYŠ
HLEMÝŽĎ
MÝTIT
ZAMYKAT
SMÝKAT
DMÝCHAT
CHMÝŘÍ
NACHOMÝTNOUT SE
LITOMYŠL
 
 
P
PÝCHA
PYTEL
PYSK
NETOPÝR
SLEPÝŠ
PYL
KOPYTO
KLOPÝTAT
TŘPYTIT SE
PYKAT
PÝR
ZPYTOVAT
PÝŘIT SE
ČEPÝŘIT SE
 
 
S
SYN
SYTÝ
SÝR
SYROVÝ
SYCHRAVÝ
USYCHAT
SÝKORA
SÝČEK
SYSEL
SYČET
SYPAT
 
 
 
 
 
V
VY
VYSOKÝ
VÝT
VÝSKAT
ZVYKAT
ŽVÝKAT
VYDRA
VÝR
VYŽLE
POVYK
VÝHEŇ
VY-
 
 
 
 
Z  
BRZY  
JAZYK  
NAZÝVAT SE  
RUZYNĚ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Vytiskni si
tabulku

 
 
 
 

 
Do prázdných řádek si do vytištěné tabulky můžeš doplnit odvozená slova, která si nepamatuješ.
 


Výčet slov odvozených a jmen vlastních není vyčerpávající.
Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Pravidla českého pravopisu. Pansofia: Praha, 1993

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet