Zpět

Časování slovesa umět, moci = can
 

I can já umím, mohu I cannot já neumím, nemohu
you can ty umíš, můžeš you cannot ty neumíš, nemůžeš
he can on umí, může he cannot on neumí, nemůže
she can ona umí, může she cannot ona neumí, nemůže
it can ono umí, může it cannot ono neumí, nemůže
we can my umíme, můžeme we cannot my neumíme, nemůžeme
you can vy umíte, můžete you cannot vy neumíte, nemůžete
they can oni umí, mohou they cannot oni neumí, nemohou

 
Překlad slovesa can se řídí smyslem věty, zda přeložíme, že může něco udělat nebo umí něco dělat. V záporu se na rozdíl od ostatních sloves píše not přímo se slovesem. Častěji se však používá zkrácený tvar.
you cannot = you can't
Pozor na výslovnost: can [kæn], can't [ka:nt]
Otázku tvoříme otočením slovosledu:

Příklad: I can swim. Já umím plavat.
  Can I swim? Umím plavat?

 
Předložky

between – mezi The river is between Carnforth and Warton.
Řeka je mezi Carnfortem a Wartonem.
next to – vedle My house is next to the river.
Můj dům je vedle řeky.
to – do, k Can we go to the cinema?
Můžeme jít do kina?
in – v The station is in Carnforth.
Stanice je v Carnforthu.

Ve významu české předložky v se v angličtině vyskytují hned tři předložky in, at, on:
in – města (in Prague), ulice (in Market street – v Trhové ulici)
at – budovy (at the library)
on – dny v týdnu (on Monday)
 
Časování slovesa muset = must
Jedná se o další z modálních sloves, u kterého budeme zatím probírat jen časování v kladném tvaru. Zápor se zatím nebudeme učit. Otázka se tvoří otočením slovosledu jako u předchozích modálních sloves.
 

I must já musím
you must ty musíš
he must on musí
she must ona musí
it must ono musí
we must my musíme
you must vy musíte
they must oni musí

 

Příklad otázky: He must go home. On musí jít domů.
  Must he go home? Musí jít domů?

 
Vazba there is, there are
there is
– používáme v jednotném čísle
there are – používáme v množném čísle
Vazbu nepřekládáme a větu začínáme do češtiny překládat od určení místa, což bývá obvykle od konce věty.

Příklady: There is a library in Carnforth. V Carnforthu je knihovna.
  There are books on the table. Na stole jsou knihy.

Tato vazba má souvislost s větnou stavbou. Zjednodušeně řečeno vazbu používáme tehdy, když v češtině dáme na začátek věty určení místa.
 
Příkaz se tvoří jako v češtině. Jdi domů = Go home.
Ve větě rozkazovací není podmět (Jane, you)
Zákaz tvoříme přidáním pomocného slůvka don't před větu.

Příklad: Napiš projekt. Write a project.
  Nepiš projekt. Don't write a project.

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet