Zpět

Předložka v

in - části dne (in the morning – ráno, in the afternoon – odpoledne, in the evening – večer)
at - určení času (at ten o'clock – v deset hodin)
- jedna část dne (at night – v noci, at midnight – o půlnoci)
on - dny v týdnu (on Mondayv pondělí)

 
Pozor
V češtině říkáme: Hraji na piano.
Angličan nepoužije žádnou předložku, ale člen určitý:
I play the piano.
Platí pro hudební nástroje.
 
Časování významových sloves
Angličtina má oproti češtině velké množství slovesných časů. My se seznámíme se dvěma časy přítomnými. Nazýváme je přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový.
Přítomný čas prostý používáme tam, kde vyjadřujeme děj, který se koná obvykle, opakovaně a přítomný čas průběhový tam, kde chceme vyjádřit, že činnost právě probíhá.
Zatím jsme se učili časování jednotlivých způsobových sloves, která mají své vlastní časování a nyní si ukážeme, jak to vypadá u všech ostatních.
 
Přítomný čas prostý

I swim já plavu
you swim ty plaveš
he swims on plave
she swims ona plave
it swims ono plave
we swim my plaveme
you swim vy plavete
they swim oni plavou

 
Tvar slovesa se mění ve 3. osobě čísla jednotného, kdy k tvaru přidáváme -s.
 
Zápor a otázku tvoříme u významových sloves s pomocným slovesem do, které nepřekládáme. Nyní si do tabulky napíšeme různá slovesa:

zápor otázka
I do not take nevezmu Do I take? Vezmu?
you do not draw nekreslíš Do you draw? Kreslíš?
he does not write nepíše (on) Does he write? Píše?
she does not read nečte (ona) Does she read? Čte?
it does not speak nemluví (věc, zvíře) Does it speak? Mluví?
we do not borrow nepůjčíme si Do we borrow? Půjčíme si?
you do not help nepomůžete Do you help? Pomůžete?
they do not dance netančí (oni) Do they dance? Tancují?

 
Pozor
V otázce a záporu se ve 3. osobě čísla jednotného přesouvá -s k pomocnému slovesu do.
Výslovnost: do [du:], does [daz]
Zkrácené tvary: do not = don't, does not = doesn't

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet