Zpět

Nepravidelné tvoření množného čísla
Už jsme se naučili pravidelnému tvoření množného čísla přidáním -s k podstatnému jménu. Naučili jsme se i dvě nepravidelná množná čísla u slova muž a žena. Nyní se naučíme další.
 

man muž men muži
woman žena women ženy
mouse myš mice myši
foot chodidlo feet chodidla
tooth zub teeth zuby

 
Příslovce
Příslovce tvoříme v angličtině přidáním přípony -ly k přídavnému jménu.

brave statečný bravely statečně
quiet tichý quietly tiše
happy šťastný happily šťastně
easy snadný easily snadno

Všimněte si, že pokud anglické přídavné jméno končí na -y, mění se v příslovci před příponou na -i-.
 
Takto tvoříme většinu příslovcí. Existuje však i nepravidelné tvoření, kde si ho musíme pamatovat. My se zatím naučíme dvě:

fast rychlý fast rychle
good dobrý well dobře

 
Seznam nejčastějších příslovcí a tázacích zájmen:

what co, jaký
where kde
why proč
when kdy
how kolik
who kdo

 
Použití výrazu some, any
Výrazy používáme tehdy, chceme-li vyjádřit v množném čísle nebo u nepočitatelných podstatných jmen, že se jedná o nějakou věc, množství, ...
 
Výraz some používáme v kladné, oznamovací větě.
Příklad: I have got some books. = Já mám nějaké knihy.
 
Výraz any používáme v záporné větě a otázce, význam se nemění.

Příklad: You haven't got any friends. Ty nemáš žádné přátele.
  Have you got any bananas? Máš nějaké banány?

 
Zájmena
Osobní zájmena známe. Již víme, že Angličané neskloňují podstatná jména, ale i oni mají potřebu vyjadřovat nějak jiný než první pád.
V češtině osobní zájmena skloňujeme ve všech pádech. Angličané mají pouze jeden tvar pro všechny naše pády.

I me mě, mně, mi, mnou
you ty you tě, tebe, tebou, ti, tobě
he on him něho, ho, němu, ním, něm
she ona her ji, ní
it ono it něho, ho, němu, ním, něm
we my us nás, nám, námi
you vy you vás, vám, vámi
they oni them nich, nim, je, nimi

 
Anglický slovosled oznamovací věty: podmět, přísudek, předmět

You     help     us.     Mark     helps     Jane.
Ty pomáháš nám. Marek pomáhá Janě.

Všimněte si, že u zájmen máme předmětný tvar, kdežto u podstatných jmen o předmětu rozhoduje jeho postavení za slovesem a tvar podstatného jména je stejný pro 1. i 4. pád. Ostatní pády vyjadřujeme ještě pomocí předložek.

Například: with him = s ním, with Jane = s Janou – 7. pád
  about her = o ní, about Jane = o Janě – 6. pád
  to us = k nám, to Jane = k Janě – 3. pád
  of them = nich, of Jane = Jany – 2. pád

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet