Zpět

Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen krátkých
Za krátká považujeme jednoslabičná a dvouslabičná přídavná jména.
 
2. stupeň tvoříme přidáním koncovky -er
small – smaller, malý – menší
3. stupeň tvoříme přidáním určitého členu the před přídavné jméno a koncovkou -est
small – the smallest, malý – nejmenší
 

small smaller the smallest malý menší nejmenší

 
Pozor

- pokud slovo končí na -e, přidáme pouze -r, -st
- u jednoslabičných přídavných jmen, která končí na souhlásku, se tato souhláska zdvojuje
- pokud přídavné jméno končí na -y, dochází ke změkčení na -ier, -iest

 

nice nicer the nicest milý milejší nejmilejší
red redder the reddest červený červenější nejčervenější
funny funnier the funniest zábavný zábavnější nejzábavnější

 
Po 2. stupni používáme výraz thannež

Příklad: Canada is larger than USA.
  Kanada je větší než USA.

 
Nepravidelná přídavná jména

far further the furthest vzdálený vzdálenější nejvzdálenější
much more the most mnoho více nejvíce
little less the least malý menší nejmenší
good better the best dobrý lepší nejlepší
bad worse the worst špatný horší nejhorší

 
Stupňování přídavných jmen dlouhých
Za dlouhá přídavná jména považujeme ta, která mají 3 a více slabik.
 
2. stupeň tvoříme přidáním more před přídavné jméno, které zůstává nezměněno.
3. stupeň tvoříme přidáním the most před přídavné jméno, které zůstává nezměněno.
 

interesting more interesting the most interesting
zajímavý zajímavější nejzajímavější

 

expensive more expensive the most expensive
drahý dražší nejdražší

 
Čísla (Numbers): 99 – 1 000 000
 
Ke stu ani tisíci se nepřidává s, jako určení množného čísla

one hundred – sto three hundred – tři sta
one thousand – tisíc six thousand – šest tisíc

Po číslovce sto přidáváme výraz and
252 – two hundred and fifty-two
Po tisíci píšeme čárku
1202 – one thousand, two hudred and two

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet