Zpět

Předložky

on - dny v týdnu (on Mondayv pondělí)
- datum (on the third of June = 3rd June = 3. června)
at - určení času (at ten o'clock – v deset hodin)
- jedna část dne (at night – v noci, at midnight – o půlnoci)
- budovy (at the library)
in - části dne (in the morning – ráno, in the afternoon – odpoledne, in the evening – večer)
- města (in Prague)
- ulice (in Market street – v Trhové ulici)

 
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Podstatná jména počitatelná

- označují konkrétní předměty, osoby a můžeme je užít s číslovkou
- v jednotném čísle mají zpravidla člen určitý nebo neurčitý – the, aan
- vyskytují se v jednotném čísle i množném stejně jako v češtině
Příklad: one ticket = jeden lístek two tickets = dva lístky
  a dog = (nějaký) pes the dogs = (konkrétní) psi

 
Podstatná jména nepočitatelná

- jedná se o jména v češtině označovaná jako látková, hromadná a abstraktní pojmy
- nemají člen neurčitý, mluvíme-li o nich obecně, jsou bez členu
- nevyskytují se v množném čísle

 
Přehled používaných nepočitatelných podstatných jmen

coal uhlí water voda
meat maso air vzduch
work práce rest odpočinek
culture kultura money peníze
fruit ovoce hair vlasy
bread chleba wood dřevo
advice rada information informace
feather peří butter máslo

 
Výraz trochu = a bit of / a few / a little
 
a bit of / a little – používáme ve spojení s nepočitatelnými podstatnými jmény
a few – používáme ve spojení s počitatelnými podstatnými jmény
 
Množné číslo nepravidelných podstatných jmen

1 loaf = 1 bochník 2 loaves = 2 bochníky
1 knife = 1 nůž 2 knives = 2 nože

 
Opakování

man muž men muži
woman žena women ženy
mouse myš mice myši
foot chodidlo feet chodidla

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet