Zpět

Budoucí čas pomocí tvaru going to
Vazba going to se používá pro vyjádření budoucnosti. My už umíme vyjádřit budoucnost pomocí will. Rozdíl mezi will a going to:
will se používá pro momentální rozhodnutí
going to se používá, když máme něco naplánovaného.
 

Příklad: We are going to go to sea on holiday. – O prázdninách pojedeme k moři. (O prázdninách se chystáme k moři.)

 

I am going to play tennis tomorrow. Já se chystám zítra hrát tenis.
You are go to sea on holiday. Ty se chystáš o prázdninách k moři.
He is watch TV in the evening. On se večer bude dívat na televizi.
She is watch TV in the evening. Ona se večer bude dívat na televizi.
It is do its homework. Ono bude dělat svůj domácí úkol.
We are play football tomorrow. My budeme zítra hrát fotbal.
You are buy clothes. Vy se chystáte nakupovat oblečení.
They are read the book tomorrow. Oni budou zítra číst knihu.

 
Zápor tvoříme přidáním not k pomocnému slovesu být.

Příklad: He is not (isn't) going to do ...
  We are not (aren't) going to go ...

Otázku tvoříme prohozením podmětu a tvaru slovesa být.

Příklad: Am I going to play ...
  Is he going to see ...

 
More large numbers – větší čísla
1 000 000 – a million
1 000 – a thousand
100 – a hundred
 
12 258 – twelve thousand, two hundred and fifty-eight
172 – one hundred and seventy-two
450 706 – four hundred and fifty thousand, seven hundred and six
 
Mezi sty a desítkami je and, mezi tisíci a sty je čárka a mezi miliony a tisíci je také čárka.
 
Decimal numbers – desetinná čísla
3.72 – three point seven two (tři celé sedm dva)
15.081 – fifteen point zero eight one (patnáct celých nula osm jedna)
 
Tam, kde my píšeme v desetinných číslech čárku, píší Angličané tečku, čtou point a za ní vyjmenují jednotlivá čísla.
 
Způsobová slovesa – pokračování
must muset
Rozdíly ve významu must / needn't / mustn't:
must muset
needn't nemuset
mustn't nesmět
 

You must stay in bed. Ty musíš zůstat v posteli.
You mustn't go to cinema. Ty nesmíš jít do kina.
You needn't go to school. Ty nemusíš jít do školy.
You don't have to go to school. Ty nemusíš jít do školy.

 
Pomocné sloveso must se používá pouze v přítomném čase. Když chceme říct, že jsme něco museli nebo budeme muset, musíme použít opis slovesa must have to.
 
Budoucnost:

I
you
he
she
it
we
you
they
will / will not have to stay in bed.

 
Minulost:

I
you
he
she
it
we
you
they
had to / didn't have to stay at home.

 
Zápor tvoříme pomocí not.

Příklad: will not have to = won't have to
  did not have to = didn't have to

 
can / be able to moci, smět
Pro přítomnost a minulost používáme can, pro vyjádření budoucnosti musíme použít opis be able to.
 
Budoucnost:

I
you
he
she
it
we
you
they
will / will not be able to go to cinema.

 
Minulost:

I
you
he
she
it
we
you
they
could / could not swim in the pool.

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet