Zpět

Pasive voice – rod trpný
Trpný rod užíváme, když chceme říci, že něco bylo uděláno. Např. Noviny se tisknou každý den. K vyjádření trpného rodu v Aj používáme sloveso to be a příčestí minulé. Trpný rod můžeme použít i v jiných časech, které již známe, viz tabulka:
 

The magazine is printed in London. Magazín se tiskne v Londýně.
A story has been written by reporter. Povídka byla napsána reportérem.
The bag was stolen last week. Taška byla ukradena minulý týden.
This picture will be drawn by Justin. Obraz bude namalován Justinem.

 
Otázku tvoříme přesunutím tvaru slovesa být na první místo ve větě.

Příklad: Is the Daily Mirror printed in London?
  Tiskne se Daily Mirror v Londýně?

 
Prepositions – předložky:
 
Předložky polohy, prostoru, směru (příslovce):

na on
v, ve in
pod under, below
za behind
vedle next to
proti opposite
mezi (dvěma) between
před in front of
vpravo on the right
vlevo on the left
blízko near
skrz through
přes across
podél along
nad above
vzhůru up
blízko close

 
Předložky časové:
ON – on Monday, on 23rd July, on Halloween (dny, data...)
IN – in the morning, in the afternoon, in the evening, in spring, in June, in 1990 (ráno, odpoledne, večer, na jaře – roční období, měsíce, roky)
AT – at two o'clock, at the weekend, at night, at noon, at home, at school, at work (určení času, o víkendu, v noci, v poledne, doma, ve škole, v práci)

po after
před before
od from
do to
během during
po past

 
Předložky způsobové:

o about
od, z from
pro for
s with
přes over
bez without

 
POZOR!
doma – at home
ve škole – at school
do školy – to school
v posteli (spát) – in bed
 
AGO – má význam „před (nějakou dobou)“, vyjadřuje čas měřený zpět od okamžiku promluvy:
před dvěma dny – two days ago, před týdnem – a week ago
 
Před výrazy last, next, this, every, tomorrow, yesterday není předložka žádná!
minulý týden – last week
včera ráno – yesterday morning
zítra večer – tomorrow evening

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet