Zpět

Minulý čas
Minulý čas tvoříme pravidelně přidáním -ed ke slovesu. Některá pravidelná slovesa s minulými tvary najdete zde.
Angličané ale mají poměrně velké množství nepravidelných sloves. My se jejich tvary budeme učit postupně.
Dnes se naučíme časování slovesa být = to be:

I was já jsem byl I was not já jsem nebyl
you were ty jsi byl you were not ty jsi nebyl
he was on byl he was not on nebyl
she was ona byla she was not ona nebyla
it was ono bylo it was not ono nebylo
we were my jsme byli we were not my jsme nebyli
you were vy jste byli you were not vy jste nebyli
they were oni byli they were not oni nebyli

 
Zkrácené tvary se používají častěji: he was not = he wasn't, we were not = we weren't
Otázku u tohoto slovesa tvoříme otočením slovosledu:

Příklad: She was ill. Ona byla nemocná.
  Was she ill? Byla nemocná?

 
Nepravidelná slovesa najdete v tabulce. Všechna ostatní, která zatím známe tvoří minulý čas pravidelně = přidáním -ed ke slovesu.
Příklad:

work pracovat worked pracoval
need potřebovat needed potřeboval

 
Otázku a zápor tvoříme s pomocným slovesem do jako u přítomného času prostého, které nepřekládáme. Toto sloveso přebírá na sebe minulý čas, který v těchto větách ztrácí sloveso významové.

Příklad: I worked. Já jsem pracoval.
  I did not work. Já jsem nepracoval. (zkrácený tvar did not = didn't)

Stejně se chovají ve větě i nepravidelná slovesa.

Příklad: I went. = Já jsem šel. I didn't go. = Já jsem nešel.
  Did you go? = Šel jsi?  

Všimněte si: tvar worked je pouze v oznamovací kladné větě. V otázce a záporné větě má opět tvar přítomného času a nositelem minulosti se stává pomocné sloveso dodid.
 
Nepravidelná slovesa

write [rait] psát wrote [rəut] psal
wear [weə] nosit wore [wo:] nosil
take [teik] vzít, brát took [tuk] vzal, bral
swim [swim] plavat swam [swæm] plaval
read [ri:d] číst read [red] četl
have [hæv] mít had [hæd] měl
go [gəu] jít went [went] šel
be [bi:] být was, were [woz], [weə] byl, byli
come [kam] přijít came [keim] přišel
buy [bai] koupit bought [bo:t] koupil
 
begin [bigin] začít began [bigæn] začal
think [θiŋk] myslet thought [θo:t] myslel
break [breik] rozbít, zlomit broke [brəuk] zlomil, rozbil
build [bild] stavět built [bilt] stavěl
cut [kat] krájet, řezat cut [kat] krájel
feel [fi:l] cítit felt [felt] cítil
fly [flai] letět flew [flu:] letěl
leave [li:v] odejít, opustit left [left] odešel, opustil
make [meik] vyrábět made [meid] vyráběl
put [put] položit, dát (někam) put [put] položil, dal
 
run [ran] běžet ran [ræn] běžel
say [sei] říci said [sed] řekl
see [si:] vidět saw [so:] viděl
sit [sit] sedět sat [sæt] seděl
throw [θrəu] házet threw [θru:] házel
drink [driŋk] pít drank [dræŋk] pil
do [du:] dělat did [did] dělal
find [faind] najít found [faund] našel
sell [sel] prodat sold [səuld] prodal
tell [tel] povědět told [təuld] pověděl
 
stand [stænd] stát stood [stud] stál
speak [spi:k] mluvit spoke [spəuk] mluvil
hear [hiə] slyšet heard [hə:d] slyšel
get [get] dostat got [got] dostal
fall [fo:l] padat fell [fel] padal
draw [dro:] kreslit drew [dru:] kreslil
eat [i:t] jíst ate [et], [eit] jedl
give [giv] dát, dávat gave [geiv] dal, dával
sleep [sli:p] spát slept [slept] spal
understand [andəstænd] rozumět understood [andəstud] rozuměl

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet