Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
a [ə] neurčitý člen, (nějaký)
a pair of ... [ə pə:r əv] pár ...
a.m. [eiem] před polednem
be able to [... eibl ...] „schopen“ – tvoření opisného tvaru slovesa moci
about [əbaut] o, asi
above [əbav] nad
abroad [əbro:d] v / do / ze zahraničí (ciziny)
go abroad   jet do zahraničí
accent [æksənt] akcent, přízvuk
accident [aeksidənt] nehoda, neštěstí
ache [eik] bolest, bolet
across [əkros] přes
actor [æktə] herec
address [ədres] adresa
admission [ədmišn] vstup
admit [ədmit] připustit, přiznat
adult [ædalt] dospělý člověk
advantage [ədva:ntidž] výhoda
adventure [ədvenčə] dobrodružství
afraid of [əfreid əv] bát se něčeho
I'm afraid.   Bohužel. Obávám se.
Africa [æfrikə] Afrika
African [æfrikən] africký, Afričan
after [a:ftə] po (časově)
afternoon [a:ftənu:n] odpoledne
again [əgen] zase, opět, znovu
against [əgeinst] proti
age [eidž] věk, stáří
at the age of [et ði: eidž of] ve věku
two hundred years ago [tu: handrəd jə:s əgəu] před dvěma sty lety
air [eə] vzduch
airport [eəpo:t] letiště
alarm clock [əla:m klok] budík
alcohol [ælkəhol] alkohol
look alike [luk əlaik] vypadat stejně
alive [əlaiv] živ, naživu
all around the world   po celém světě
all day long   celý den
all my life   celý svůj život
all of them   všichni
all over the world   na celém světě
all right [o:l rait] správně, v pořádku
all the time   stále, po celou dobu
almond [a:mənd] mandle
almost [o:lməust] skoro, téměř
already [o:lredi] již, už
also [o:lsəu] také
altogether [o:ltəgeðə] vše dohromady
always [o:lweiz] vždy
am [æm] jsem
amazing [əmeiziŋ] úžasný
amazingly [əmeiziŋli] úžasně
ambulance [æmbjuləns] sanitka, ambulance
America [əmerikə] Amerika
American [əmerikən] americký
amusing [əmju:ziŋ] zábavný
an [ən] neurčitý člen, (nějaký) před samohláskou
anaesthetic [aenisθetik] znecitlivění, umrtvení
and [ænd] a, i
and so on [ænd sou on] a tak dále
angry [æŋgri] rozzlobený
animal [æniml] zvíře
anorak [ænəræk] teplá bunda
another [ənaðə] jiný, další
answer [a:nsə] odpověď, odpovědět
Antarctica [ænta:ktikə] Antarktida
antibiotics [æntibaiotiks] antibiotika
anybody [enibodi] kdokoli
anymore [enimo:ə] někdy
anything [eniθiŋ] něco
Anything else?   Ještě něco?
anyway [eniwei] nějak, nijak
apartment [əpa:tmənt] byt
apple [æpl] jablko
apple crumble [æpl krambl] křížaly
appointment [əpointmənt] schůzka
April [eiprəl] duben
are [a:r] jsi, jsme, jste, jsou
area [eəriə] prostor, plocha
arm [a:m] paže
armchair [a:mčeə] křeslo
around [əraund] okolo, kolem
arrest [ərest] zatknout
arrive at [əraiv ət] přijet do, přijít do
arrow [ærou] šipka, šíp
Art [a:t] umění, výtvarná výchova
article [a:tikl] článek
artist [a:tist] umělec
Asia [eišə] Asie
ask for [a:sk fo:ə] žádat (něco)
ask the way [a:sk ðə wei] zeptat se na cestu
assistant [əsistənt] pomocník
astronaut [æstrəno:t] kosmonaut
at Vicky's place [et vikis pleis] u Vicky
athletics [æθli:tiks] (lehká) atletika
Atlantic Ocean [ətlæntik əušən] Atlantský oceán
atmosphere [ætməsfiə] atmosféra
attack [ətæk] útočit, napadnout, záchvat
August [o:gəst] srpen
aunt [a:nt] teta
Australia [ostreiliə] Austrálie
autumn [o:təm] podzim
avenue [ævənju:] široká ulice, třída
average [ævəridž] průměr
award [əwo:d] cena
away from [əwei from] pryč z
go away   jít pryč

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet