Zpět

Přídavná jména (Adjectives)
V anglické větě, podobně jako v české, se přídavná jména dávají před podstatné jméno, ke kterému se vztahují.
 

blue eyes – modré oči a large garden – velká zahrada
a black jacket – černá bunda     a new book – nová kniha

 
Nepravidelná slovesa – pokračování
 

become [bikam] stát se became [bikeim] stal se
drive [draiv] řídit drove [drəuv] řídil
ride [raid] jet na něčem rode [rəud] jel na něčem
forget [fəget] zapomenout forgot [fəgot] zapomněl
hide [haid] schovat se hid [hid] schoval se
hit [hit] udeřit hit [hit] udeřil
lose [lu:z] ztratit lost [lost] ztratil
meet [mi:t] setkat se met [met] setkal se
pay [pei] platit paid [peid] platil
send [send] poslat sent [sent] poslal
 
fight [fait] bojovat fought [fo:t] bojoval
rise [raiz] vstát rose [rəuz] vstal
set [set] položit set [set] položil
sew [səu] šít sewed [səud] šil
shoot [šu:t] střílet shot [šot] střílel
sink [siŋk] klesat sank [sæŋk] klesal
bite [bait] kousat bit [bit] kousal
spread [spred] roztahovat spread [spred] roztahoval
steal [sti:l] krást stole [stəul] kradl
wake up [weik ap] probudit se woke up [wouk ap] probudil se
 
can [kæn] moci, umět could [kud] mohl, uměl
sing [siŋ] zpívat sang [sæŋ] zpíval
swing [swiŋ] houpat se swung [swaŋ] houpal se
blow [bləu] foukat blew [blu:] foukal
catch [kæč] chytat caught [ko:t] chytal
choose [ču:z] rozhodnout se chose [čəuz] rozhodl se
cost [kost] stát /o ceně/ cost [kost] stál
bring [briŋ] přinést brought [bro:t] přinesl
keep [ki:p] držet kept [kept] držel
know [nəu] vědět, znát knew [nju:] věděl, znal
 
hang [hæŋ] viset hung [haŋ] visel
hurt [hə:t] ranit hurt [hə:t] ranil
ring [riŋ] zvonit rang [ræŋ] zvonil
mean [mi:n] mínit meant [ment] mínil
spend [spent] strávit spent [spent] strávil
stick [stik] lepit stuck [stak] lepil
sting [stiŋ] bodnout stung [staŋ] bodnul
teach [ti:č] učit taught [to:t] učil
tear [tiə] trhat tore [to:] trhal
win [win] vyhrát won [wan] vyhrál

 
Další nepravidelná slovesa jsme probírali v minulém roce. Najdete je zde.
 
Připomenutí: U ostatních – pravidelných sloves tvoříme minulý čas přidáním -ed ke slovesu.

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet