Zpět

Present perfect – předpřítomný čas
Předpřítomný čas se používá v případě, že se něco stalo v minulosti a má to vliv a nebo trvání do přítomnosti.

Věta se tvoří: podmět + have/has + příčestí minulé slovesa ...
Lucy has lived in London since 1996.
We have lived in London since 1996.

 

I have lived in Portugal since 1996. Já bydlím v Portugalsku od roku 1996.
You Ty bydlíš
He has On bydlí
She Ona bydlí
It Ono bydlí
We have My bydlíme
You Vy bydlíte
They Oni bydlí

 

- has se používá u 3. osoby jednotného čísla
- have se používá u ostatních osob
- příčestí minulé - pravidelných sloves se přidává koncovka -ed (je to stejné jako u tvoření minulého času), viz tabulka pravidelných sloves
- nepravidelná slovesa mají svůj vlastní tvar (3. sloupeček v přehledu nepravidelných sloves)

 

I have lived in London for 10 years. Já bydlím v Londýně deset let.
You have played the piano since January. Ty hraješ na piano od ledna.
He has lost my key. On ztratil mé klíče.
Jane has written the homework. Jana napsala domácí úkol.
Dog has opened the door. Pes otevřel dveře.
We have broken the window. My jsme rozbili okno.
You have left the building. Vy jste opustili budovu (odešli z budovy).
They have come to see us. Oni nás přišli navštívit.

 
Zopakuj si nepravidelná slovesa s jejich 3. tvarem !!! Jejich seznam je zde.
 
Zápor tvoříme přidáním záporky not ke slovesu have.

Příklad: I have not (haven't) written the homework yet.
  Ještě jsem nenapsal domácí úkol.

Otázku tvoříme prohozením podmětu a tvaru slovesa have.

Příklad: I have written the homework? Napsal jsem domácí úkol.
  Have you written the homework? Napsal jsi domácí úkol?

 
Krátké odpovědi:

Yes, I have.
you
he has.
she
it
we have.
you
they
            
No, I haven't (have not).
you
he hasn't (has not).
she
it
we haven't (have not).
you
they

 
Předpřítomný čas se často užívá ve spojení s některými příslovci či spojkami, které svým významem odkazují na přítomnost:
 

ever někdy
never nikdy
yet ještě
recently   nedávno
for po dobu
since od určité doby

 
Do češtiny předpřítomný čas překládáme minulým nebo přítomným časem. Příklady najdete v tabulce:

Have you ever been to London? Byl jsi už někdy v Londýně?
I have never been to London. Já jsem nikdy v Londýně nebyl.
Have you had a holiday this year yet? jsi měl letos prázdniny?
Not yet. Ještě ne.
I have been here for two hours. Jsem tu dvě hodiny.
I have been here since two o'clock. Jsem tu od dvou hodin.

 
POZOR!
Jsem nemocný – I am ill. (Říkám, že jsem nemocný – v přítomnosti)
Jsem nemocný od neděle. – I have been ill since Sunday. (Říkám, odkdy jsem nemocný. Nemoc trvá dosud.)
 
On má psa. – He has a dog.
On má od Vánoc psa. – He has had a dog since Christmas.

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet