Zpět

 

Pravidla:
(s audio výkladem)
 
Vyjmenovaná slova
 
 
 
KamiNet je zaměřen na pomoc ve výuce žáků se specifickými poruchami učení. Autorka je tvoří cíleně pro tuto skupinu žáků a pro své potřeby. Stránky jsou veřejné a může je používat kdokoli, pokud mu vyhovují. V této části jsou zpracována zjednodušená pravidla pravopisu.
 
Pravidla pravopisu jsou navíc namluvena. U části výkladu je vždy ikonka . Když na ni kliknete, otevře se vám malé okno vlevo nahoře na stránce a spustí se čtení, případně dovysvětlení toho, co je před ikonkou v odstavci napsáno. Pokud vám překáží ve sledování textu, přesuňte si ho. Nebo jen klikněte jinam na stránku, okno zmizí, ale zvuk uslyšíte. Pokud ho budete chtít zastavit dříve, můžete znovu kliknout na ikonu sluchátek a okno zavřít nebo zvuk zastavit.
 
Cílem audia na KamiNetu není podat výklad místo učitele, ale umožnit žákům s dyslexií opakovaný poslech po výkladu učitele ve škole. Žáci na 1. stupni obvykle potřebují větší pomoc nás dospělých, proto jim prosím pomozte i s poslechem. Žáci s dyslexií na 2. stupni si poslechem spojeným se zrakovou oporou mohou gramatická pravidla připomenout, místo aby se unavovali čtením.
 
Kromě části výkladové zde najdete i procvičení těchto pravidel v testech, které jsou zaměřené vždy jen na jednu dovednost, kromě testů nazvaných souhrnné. Žákům je možné testy pro snazší doplňování číst. Také je možná společná práce žáků s učitelem na jednom z testů s odůvodňováním pravopisu. V souhrnných testech se prověřuje zvládnutí celého bloku pravopisných pravidel. Tyto testy se náhodně generují, každý žák získá otevřením testu svou vlastní variantu.
 
Pod každým testem je vyhodnocovací okno s výpočtem úspěšnosti v procentech a formulář k zasílání výsledků na libovolnou e-mailovou adresu.
 
Je zde doplněn i sluchový návod postupu při vyplňování testů. Najdete ho v levém horním rohu jednotlivých testů a je označený jako audio a značkou sluchátek. Postup lze poslouchat při vyplňování testu, neboť se audio otevře stejně jako u výkladu v menším okně. Někomu stačí poslechnout si nápovědu jednou, a pak teprve začít pracovat, jiný si potřebuje nahrávku pozastavovat. Hledejte si svůj systém.
 
 
vše nyní s
____________
Testy:
(s nápovědou)
 
  L   M   P   S   V   Z
souhrnné procvičení

 
Koncovky podstatných jmen
 
 
 
rod mužský
rod ženský
rod střední
souhrnné procvičení

Koncovky přídavných jmen
 
 
 
tvrdá
měkká
přivlastňovací
souhrnné procvičení

Shoda podmětu s přísudkem
 
shoda
souhrnné procvičení
Předpony a předložky s, z
 
 
předložky s, z
předpony s, z
souhrnné procvičení

Velká písmena v názvech
velká písmena
Skupiny hlásek bě – pě – vě
bě – pě – vě
Skupiny hlásek mě/mně
Zájmeno já
mě/mně
já: mě/mně

 

 

Pokud potřebujete jiná než zde uvedená pravidla pravopisu nebo hledáte nějaké výjimky, můžete navštívit internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR – prirucka.ujc.cas.cz.

 
Čeština – zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet