Zpět

 

Přehled literatury – chronologické řazení
Nejedná se o ucelený přehled literatury. Pokud si ale nebudete vědět rady s některým z literárních testů na KamiNetu, najdete zde pomoc. Jedná se vlastně o rozšířená fakta k testům.
 
Nejstarší dochovaná literatura
Literatura do 15. století
Renesance
Baroko
Klasicismus
 
Osvícenství
Do českých zemí se dostává z Francie a Anglie za vlády císaře Josefa II. Vyzdvihuje lidský rozum, snaží se odstranit útisk, pověru, nesnášenlivost.
Osvícenci hlásali myšlenku, že všichni lidé jsou si v zásadě rovni a jejich další vývoj záleží na vzdělání. Josef II. řešil tolerančním patentem otázku náboženství (1781), robotními a berními patenty osvobodil českého sedláka z nevolnictví. Stinnou stránkou zůstává germanizace, neboť se panovník snažil vybudovat jednotný stát také po stránce jazykové, což v českých zemích vyvolává začátek Národního obrození.
Z hlediska celoevropského přináší osvícenství encyklopedisty – Denis Diderot
Encyklopedie je vědecké dílo, které obsahuje souhrn poznatků jednoho nebo více oborů lidské činnosti.
 
Preromantismus
Romantismus
Obrození
Kritický realismus
Česká moderna a buřiči
Světová literatura 20. století
Česká literatura 20. století
Divadlo ve 20. století
 
 

Zdroj:
Košťák, J.: Literatura 1.–3. díl. Fortuna: Praha, 1994–1997
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet