Zpět

    Mluvnice je psána česky a zjednodušeně tak, aby byla co nejlépe přístupná dětem s SPU nebo jejich rodičům, kteří se anglicky neučili.
    Jednoduché testy slouží k prověření mluvnického učiva. Pokud žáci nezvládají ani tyto jednoduché testy, doporučuji znovu se vrátit k výkladu mluvnice.
 
 
Mluvnice  1 Časování slovesa být; Používání členů Test  1
Mluvnice  2 Množné číslo; Časování slovesa mít; Dny v týdnu Test  2
Mluvnice  3 Časování slovesa umět, moci; Předložky; Časování slovesa muset; Vazba there is, there are; Příkaz, zákaz Test  3
Mluvnice  4 Předložka v; Časování významových sloves; Přítomný čas prostý Test  4
Mluvnice  5 Přivlastňovací přídavná jména; Přítomný čas průběhový Test  5
Mluvnice  6 Nepravidelné tvoření množného čísla; Příslovce; Použití výrazu some, any; Zájmena Test  6
Mluvnice  7 Minulý čas – pravidelná a nepravidelná slovesa Test  7
Mluvnice  8 Budoucí čas; Řadové číslovky; Letopočet; Datum Test  8
Mluvnice  9   Přídavná jména (Adjectives); Nepravidelná slovesa – pokračování Test  9
Mluvnice 10 Příkaz a zákaz; Minulý čas průběhový (Past continuous); Datum (Dates) Test 10
Mluvnice 11 Stupňování přídavných jmen; Čísla (Numbers): 99 – 1 000 000 Test 11
Mluvnice 12 Předložky; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména; Výraz trochu = a bit of, a few, a little; Množné číslo nepravidelných podstatných jmen Test 12
Mluvnice 13 Předpřítomný čas (Present perfect); Pravidelná slovesa – přehled; Nepravidelná slovesa – příčestí minulé Test 13
Mluvnice 14 Předložky (Prepositions); Způsobová slovesa: must Test 14
Mluvnice 15 Budoucí čas: going to; Větší čísla (More large numbers), Desetinná čísla (Decimal numbers); Způsobová slovesa: must, can Test 15
Mluvnice 16 Rod trpný (Pasive voice); Shrnutí předložek Test 16

 
 
    Náměty, dotazy, připomínky mi můžete poslat na


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet