Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
babička grandma, grandmother [grænma], [grænmaðə]
badatel explorer [iksplo:rə]
balíček packet [pækit]
balkon balcony [ba:lkəni]
banán banana [bəna:nə]
banka bank [bæŋk]
barva colour, paint [kalə], [peint]
Jakou má barvu? What colour is it? [... kalə ...]
baseball baseball [beisbo:l]
bát se něčeho afraid of [əfreid əv]
baterie battery [bætəri]
baterka torch [to:č]
batůžek rucksack [raksæk]
bavit se enjoy [indžoi]
bavlna cotton [kotn]
bazén pool [pu:l]
běhat run [ran]
Belgie Belgium [beldžəm]
bez without [wiðaut]
bezbariérový barrier-free [bæriəfri:]
stav bezvědomí suspended animation [səspendid ænimeišn]
běžec runner [ranə]
Big Ben Big Ben [big ben]
bílý white [wait]
biskup bishop [bišəp]
bít beat [bi:t]
bitva battle [bætl]
bizon bison [baizn]
americký bizon buffalo [bafələu]
bláznivý crazy, mad [kreizi], [mæd]
blízko near [niə]
blízký close [kləuz]
bobr beaver [bi:və]
bod point [point]
bohatství riches [ričiz]
bohatý rich [rič]
bohužel unfortunately [anfə:čənitli]
Bohužel. I'm afraid. [aim əfreid]
bochník loaf [ləuf]
Bojíš se hadů? Are you scared of snakes? [... skeəd ...]
bojovat fight [fait]
bolení v krku sore throat [so: θrəu]
bolest, bolet ache, hurt [eik], [hə:t]
bolest hlavy headache [hedeik]
bolest žaludku stomach ache [stamək eik]
bolesti zubů toothache [tu:θeik]
bolestivý painful [peinfl]
Bolí mě hlava. I've got a headache. [... hedeik]
bomba bomb [bom]
bonbon sweet [swi:t]
borovice pine tree [pain tri:]
borůvka blueberry [blu:bəri]
boty shoes [šu:z]
vysoké boty boots [bu:ts]
brambora potato [pəteitəu]
bramborová kaše mashed potatoes [mæšt pəteitəuz]
bramborové lupínky chips, crisps [čips], [krisps]
bratr brother [braðə]
bratranec cousin [kazn]
Brazilie Brazil [brazil]
Britské ostrovy British Isles [britiš ails]
brod ford [fo:d]
broskev peach [pi:č]
brouk beetle [bi:tl]
brusinka cranberry [krænbəri]
brusle skates [skeits]
bruslení skating [skeitiŋ]
bruslit skate [skeit]
brýle glasses [gla:siz]
brýle proti slunci sunglasses [sangla:siz]
brzda brake [breik]
brzy early, soon [ə:li], [su:n]
Brzy se uvidíme. See you soon. [si: ju: su:n]
březen March [ma:č]
bříško belly, tummy [beli], [tami]
bubny drums [drams]
Buckinghamský palác Buckingham Palace [bakiŋhəm pælis]
buď ticho be quiet! [be kwaiət]
budík alarm clock [əla:m klok]
budoucí, budoucnost future [fju:čə]
budova building [bildiŋ]
bufet café [kæfei]
bůh God [god]
buk beech tree [bi:č tri:]
bunda jacket [džækit]
teplá bunda anorak [ænəræk]
burské oříšky peanuts [pi:nats]
býk bull [bul]
byt apartment, flat [əpa:tmənt], [flæt]
být be [bi:]
být dobrý v good at [gud æt]
být zamilován do in love with [in lav wið]
minulé tvary slovesa být was, were [woz], [wə:]
bytost creature [kri:čə]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet