Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
rád glad [glæd]
rád bych ... I'd like ... [aid laik]
rádio radio [reidiəu]
Rádo se stalo. You are welcome. [... welkəm]
rajče, rajské jablko tomato [təma:təu]
raketodrom spaceport [speispo:t]
raketoplán Space Shuttle [speis šatl]
rakev coffin [kofin]
rámeček box [boks]
rameno shoulder [šəuldə]
ráno morning [mo:niŋ]
recept prescription, recipe [priskripšn], [resipi]
redaktor editor [editə]
rekordman record breaker [riko:d breikə]
remizovat draw [dro:]
respekt respect [rispekt]
restaurace restaurant [ristora:nt]
ret lip [lip]
v rezervacích on reservations [on rezəveišns]
robot robot [rəubot]
roční období season [si:zən]
rodeo rodeo [rəudiəu]
rodič, rodiče parent, parents [pærənt], [pærənts]
rodina family [fæmili]
rodinný klan clan [klæn]
rodokmen family tree [fæmili tri:]
roh corner [ko:nə]
rok year [jə:]
rolička roll [rəul]
Rom, romský, romština Romany [roməni]
rostlina plant [pla:nt]
rovná práva equal rights [i:kwəl ...]
rovník Equator [ikweitə]
rovnováha balance [bæləns]
rovný straight [streit]
rozbít break [breik]
rozbitý broken [broukn]
rozčílit se get excited [get iksaitid]
rozdílný different [difrənt]
rozhodnout decide [disaid]
rozhovor communication [kəmju:nikeišn]
rozlehlý large [la:dž]
rozmačkat mash [mæš]
v rozpacích embarrassed [imbærəst]
rozpoznat recognise [rekəgnaiz]
rozsáhlý large [la:dž]
roztočit spin [spin]
roztomilý lovely [lavli]
rozumět understand [andəstænd]
rozvrh hodin timetable [taimteibl]
rozzlobený angry [æŋgri]
rožnění masa barbecue [ba:bikju:]
ruční práce Needlework [ni:dlwə:k]
ručník towel [tauəl]
ruka hand [hænd]
rukavice gloves [glavz]
rukavice palčák mitten [mitn]
Rus, ruský, ruština Russian [rašn]
Rusko Russia [rašə]
růst grow, rise [grəu], [raiz]
růžový pink [piŋk]
ryba fish [fiš]
ryba a hranolky fish and chips  
rybář fisherman [fišəmæn]
rybaření fishing [fišiŋ]
rychle quickly [kwikli]
rychlé občerstvení fast food restaurant, Take Away [fa:st fu:d restorant], [teik əwei]
rychlost speed [spi:d]
dosáhnout rychlosti reach speed of [ri:č spi:d əv]
rychlý, rychle fast [fa:st]
rychlý člun speedboat [spi:dbəut]
rýma cold [kəuld]
rýt i kopat dig [dig]
rytíř knight [nait]
rýže rice [rais]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2023 KamiNet