Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
celý den all day long [o:l dei loŋ]
celý svůj život all my life [o:l mai laif]
cena award [əwo:d]
cent cent [sent]
centimetr cm [sentimi:tə]
cesta (jízda) journey [džə:ni]
cesta (dráha) route, way [ru:t], [wei]
po cestě on the way  
cestička path [pa:θ]
cestovat travel [trævl]
cestovat (čím) travel by [trævl bai]
cestovatel explorer [iksplo:rə]
cestující passenger [pæsindžə]
cibule onion [onjən]
cihla brick [brik]
Cikán, cikánský Gypsy [džipsi]
cílová čára finishing line [finišiŋ lain]
církev Church [čə:č]
cirkus circus [sə:kəs]
Cítím se skvěle. I feel great. [ai fi:l greit]
cítit feel [fi:l]
cítit se nemocný feel ill [fi:l il]
cítit se opuštěný feel lonely [fi:l lounli]
citlivý sensitive [sensətif]
citron lemon [lemən]
civilizace civilization [sivəlai:zeišn]
cizí foreign [forin]
cizí jazyk foreign language [forin læŋgwidž]
cizinec stranger [streindžə]
v / do / z ciziny abroad [əbro:d]
co what [wot]
Co je ti? What's the matter with you? [... matə ...]
Co se děje? Co se stalo? What's the matter? [... matə]
Co se tady děje? What's going on here? [... hiə]
Coca-Cola coke [kəuk]
cukr sugar [šugə]
cukrárna café [kæfei]
cvičit exercise [eksəsaiz]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet