Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
I [ai]
jablko apple [æpl]
jahoda strawberry [stro:bri]
jak daleko how far [hau fa:]
Jak se dostanu k ...? How do I get to ...?  
Jak se máš (máte)? How are you? [hau a: ju:]
jak se nazývá  what's this called? [... ko:ld]
jako like [laik]
jaksi kind of [kaind əv]
Japonec Japanese [džæpəni:z]
jaro spring [spriŋ]
jasný clear [kliə]
javor maple tree [meipl tri:]
jazyk (v ústech) tongue [taŋ]
jazyk, řeč language [læŋgwidž]
je na mně řada it's my turn [... tə:n]
Je to na tobě. It's up to you. (That's up to you.)  
ječmen barley [ba:li]
jeden one [wan]
jedenáct eleven [ilevn]
jednoduchý simple [simpl]
jednosměrná jízdenka single ticket [siŋl tikit]
jednou once [wans]
jednou za měsíc once a month [wans ə manθ]
jedovatý poisonous, toxic [poiznəs], [toksik]
jehně lamb [læm]
jeho (muže) his [his]
jeho (zvířete, věci) its [its]
její her [hə:]
jejich their [ðeə]
jen only [əunli]
jen počkej! just you wait [džast ju: weit]
jeřáb crane [krein]
jeskyně cave [keiv]
jestliže if [if]
ještě still [stil]
ještě ne not yet [not jet]
Ještě něco? Anything else? [eniθiŋ els]
ještěrka lizard [lizəd]
jet go [gəu], [gou]
jet do zahraničí go abroad [gəu əbro:d]
jet tramvají take a tram [... træm]
jezdit ride [raid]
jezdit na kole cycle, ride a bike [saikl], [raid ə baik]
jezdit na koni ride a horse [raid ə ho:s]
jezero lake [leik]
ježek hedgehog [hedžhog]
jídelna canteen, dining room [kænti:n], [dainiŋrum]
jídelní lístek menu [menju:]
jídlo s donáškou eating out [i:tiŋk aut]
jih South [sauθ]
jiný another, different, other [ənaðə], [difrənt], [aðə]
jíst eat [i:t]
jistý certain [sə:tn]
jít go, walk [gəu], [gou], [wo:k]
jít do práce go to work [gəu tu wə:k]
jít domů go home [gəu həum]
jít pryč go away [gəu əwei]
jít přímo (kudy) go straight on [gəu strait on]
jít spát go to bed [gəu tu bed]
jít ven go out [gəu aut]
jít zpět go back [gəu bæk]
jízda ride [raid]
jízdenka ticket [tikit]
jízdné fare [feə]
jízdní kolo bike [baik]
již already [o:lredi]
jižní southern [saðən]
Jižní Amerika South America [sauθ ...]
jižní pól South Pole [sauθ pəul]
jméno name [neim]
jmenovka name card [neim ka:d]
Jak se jmenuješ? What is your name?  
Jmenuji se ... My name is ... [mai neim iz]
jogurt yoghurt [jogət]
Jsem z ... (odkud) I am from ...  
juice juice [džu:s]
Jupiter Jupiter [džu:pitə]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2023 KamiNet