Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
o about [əbaut]
oba both of us [bouθ of as]
obálka envelope [envələup]
Obávám se. I'm afraid. [aim əfreid]
obávat se worry [wari]
Neměj obavy. Don't worry.  
občanská válka Civil War [sivl wo:]
občanská výchova Humanities [hju:mænitiz]
rychlé občerstvení Take Away [teik əwei]
období period [piəriəd]
obdržet receive [risi:v]
oběd lunch [lanč]
obědvat have lunch [hev lanč]
oběžná dráha orbit [o:bit]
obchod shop [šop]
obchod s oděvy clothes shop [kləuðz šop]
obchodní dům department store [dipa:tmənt sto:]
obchodník trader [treidə]
obchodovat trade [treid]
obíhat orbit [o:bit]
obilí grain [grein]
obilné vločky cereal [siəriəl]
objednat, objednávka order [o:də]
objevit discover [diskavə]
oblast, provincie province [provins]
obléci se get dressed [get dresed]
oblečení clothes [kləuðz]
oblek astronauta spacesuit [speissju:t]
oblékat se get dressed [get dresed]
obléknout si put on [put on]
oblíbený favourite, popular [fejvərit], [popjulə]
obličej face [feis]
obložený chléb sandwich [sendwič]
obraz picture [pikčə]
obrovský colossal, giant, great, huge [kəlosl], [džaiənt], [greit], [hju:dž]
obřad ceremony [seriməni]
obstarat lístky get the tickets [get ðə tikits]
obtížný difficult [difiklt]
obyčejný ordinary [o:dinəri]
obývací pokoj living room [liviŋ rum]
obyvatelstvo population [popjuleišən]
ocas tail [teil]
oceán ocean [əušn]
oči eyes [ais]
oční stíny eye shadow [ai šedəu]
oční víčko eyelid [ailid]
od from [frəm]
od – do from – to [frəm tə]
odebrat take away [teik əwei]
odejít get off, leave [get of], [li:v]
odejmout take away [teik əwei]
odemčený unlocked [anlokt]
odjet leave [li:v]
odlišný different [difrənt]
odpadky litter, rubbish [litə], [rabiš]
odpočinek relaxation, rest [ri:lækseišn], [rest]
odpočívat rest [rest]
odpoledne afternoon [a:ftənu:n]
odpověď, odpovědět answer [a:nsə]
odřít graze [greiz]
odstartovat take off [teik of]
odvaha courage [karidž]
odvést drive [draiv]
odvézt drive [draiv]
odznak badge [bædž]
oheň fire [faiə]
ohnivá koule fireball [faiəbo:l]
ohnout bow [bəu]
ohrožený in danger [in deindžə]
ochutnat taste [teist]
okno window [windəu]
oko eye [ai]
okolo around [əraund]
okružní round [raund]
okružní jízda sightseeing tour [saitsi:iŋ tuə]
okurka cucumber [kju:kambə]
olej oil [oil]
olovo lead [li:d]
omdlít faint [feint]
on he [hi:]
ona she [ši:]
oni they [ðei]
opatrný careful [keəfl]
Buď(te) opatrný. Be careful. [bi: keəfl]
opatřit provide [prəvaid]
operace operation [opəreišn]
operátor operator [opəreitə]
opět again [əgen]
opětně využít recycling [ri:saikliŋ]
opice monkey [maŋki]
opravdu really [riəli]
opravit repair [ripeə]
opuchlý kotník swollen ankle [swəulən æŋkl]
opustit leave [li:v]
cítit se opuštěný feel lonely [fi:l lounli]
oranžový orange [orindž]
orel eagle [i:gl]
orgán organ [o:gən]
ořech nut [nat]
ořezávátko sharpener [ša:pənə]
osadník settler [setlə]
osamělý lonely [ləunli]
osel donkey [doŋki]
oslava party [pa:ti]
oslavit celebrate [selibreit]
osm eight [eit]
osmdesát eighty [eiti]
osmnáct eighteen [eiti:n]
osoba person [pə:sn]
osobní počítač PC [pi:si:]
ostrov island [ailənd]
ostrý sharp [ša:p]
To je ostuda. It's a shame. [... šeim]
osvětlení lighting [laitiŋ]
ošklivý bad, ugly [bæd], [agli]
oštěp spear [spiə]
otec father [fa:ðə]
otevírací doba opening time [əupniŋ taim]
otevřít, otevřený, otevřeno open [əupn]
otisk prstu fingerprint [fiŋgəprint]
otočit turn [tə:n]
otroctví slavery [sleivəri]
otrok slave [sleiv]
otřesený shocked [šokt]
ovce sheep [ši:p]
oves oats [əuts]
ovoce fruit [fru:t]
ovoce – zelenina (obchod) greengrocer's [gri:ngrəusəz]
ovšem of course [of ko:əs]
oženit se marry, get married [mæri]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet