Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
k dopisování pen friend [pen frend]
kabát coat [kəut]
kachna duck [dak]
kakaovník cacao tree [kəka:əu tri:]
kalhoty trousers [trauzəz]
kalkulačka calculator [kælkjuleitə]
kamarád friend [frend]
kámen rock, stone [rok], [stəun]
kamenný stone [stəun]
Kanada Canada [kænədə]
kanál channel [čænl]
kanárek canary [kəneəri]
kancelář office [ofis]
kapesné pocket money [pokit mani]
kapesník hanky [hæŋki]
papírový kapesník tissue [tišu:]
kapitán captain [kæptin]
vzít si kapky take drops [teik drops]
kapr carp [ka:p]
kapsa pocket [pokit]
karamela toffee [tofi]
karikatura cartoon [ka:tu:n]
kartáč brush [braš]
karty cards [ka:dz]
bramborová kaše mashed potatoes [mæšt pəteitəuz]
kašel cough [kof]
káva coffee [kofi]
kavárna café [kæfei]
kazeta cassette [kəset]
kazetový magnetofon cassette recorder [kəset riko:də]
každý ever, every, everybody [evə], [evri], [evribodi]
každý (z nich) each [i:č]
každý den every day [evri dei]
kde where [weə]
kdo who [hu:]
kdokoli anybody [enibodi]
kdy when [wen]
když, jestliže if [if]
kelímek tub [tab]
Kelt Celt [kelt]
keltský Celtic [keltik]
keř bush [buš]
kilogram kg [kilogræm]
kilometr kilometre [kiləmi:tə]
kilometry za hodinu kilometres an hour [kilomi:təs en auə]
kino cinema [sinimə]
rodinný klan clan [klæn]
klást vejce lay eggs [lei egz]
klávesa key [ki:]
klávesnice keyboard [ki:bo:d]
klavír piano [pjænou]
klenot jewel [džuəl]
klenoty jewellery [džu:əlri]
klepat knock [nok]
klesat go down [gou daun]
klíč key [ki:]
klidný calm [ka:m]
klika handle [hændl]
klíště tick [tik]
klobouk hat [hæt]
klokan kangaroo [kæŋgəru:]
klouzačka, klouzat slide [slaid]
km/h kph [kiləmi:tə pər auə]
kmen (lidí) tribe [traib]
kmen stromu trunk [traŋk]
knedlík dumpling [dampliŋ]
kněz priest [pri:st]
kniha book [buk]
knihovna (místnost) library [laibrəri]
knihovna (nábytek) bookcase [bukkeis]
knoflík button [batn]
koberec carpet [ka:pit]
kobereček rug [rag]
kobka dungeon [dændžən]
kočár carriage [kæridž]
kočárek – sedačka push-chair [puščeə]
kočka cat [kæt]
kohout cock [kok]
vodovodní kohoutek tap [tæp]
kokosový ořech coconut [kəukənat]
koláč cake [keik]
kolečkové brusle roller skates [rəulə skeits]
kolečkové prkno skateboard [skeitbo:d]
koleda carol [kærəl]
kolem around [əraund]
kolem světa round the world [raund ðə wə:ld]
koleno knee [ni:]
kolik how many, how much [hau meni], [hau mač]
Kolik je hodin? What is the time? [... taim]
Kolik je ti let? How old are you? [... əuld ...]
Kolik stojí vstupné? How much is it to get in? [... mač ...]
Kolikátého je? What's the date today? [... deit tədei]
kolo wheel [wi:l]
kolonista settler [setlə]
komedie comedy [komədi]
komiks comic [komik]
policejní komisař constable [kanstəbl]
komunita community [kəmju:nəti]
konec, končit end, finish [end], [finiš]
konec týdne weekend [wi:kend]
konečně finally [fainəli]
(zájmový) koníček hobby [hobi]
kontinent continent [kontinənt]
kontrolovat check [ček]
konzerva tin [tin]
kopaná football [futbo:l]
kopat i rýt dig [dig]
kopec hill [hil]
dělat kopii copy [kopi]
kopřivka rash [ræš]
korálový útes coral reef [korəl ri:f]
koruna crown [kraun]
korunovační klenoty the Crown Jewels [ðə kraun džu:əls]
kořen root [ru:t]
kosmonaut astronaut [æstrəno:t]
kost bone [bəun]
kostel church [čə:č]
kostka stavebnice brick [brik]
házet kostkou throw a dice [θrəu ə dais]
koš na smetí bin [bin]
košíková basketball [ba:skitbo:l]
košile shirt [šə:t]
kotě kitten [kitən]
koupat se (ve vaně) have a bath [... ba:θ]
koupelna bathroom [ba:θrum]
kouřit smoke [sməuk]
kousnutí, kousnout bite [bait]
kout corner [ko:nə]
kouzelné slovo spell [spel]
kouzelný magic [mædžik]
kov metal [metl]
kovář smith [smiθ]
kovboj cowboy [kauboi]
koza goat [gəut]
kožešina fur [fə:]
krabička box [boks]
kráčet walk [wo:k]
kraj country [kantri]
krájet cut [kat]
král king [kiŋ]
králík rabbit [ræbit]
královna Queen [kwi:n]
královská rodina Royal Family [roiəl fæmili]
království kingdom [kiŋdəm]
krásný beautiful, lovely [bju:təfl], [lavli]
krást steal [sti:l]
krátký short [šo:t]
kráva cow [kau]
kravata tie [tai]
krém na obličej face-cream [feiskri:m]
kreslený film cartoon [ka:tu:n]
kreslený seriál comics [komiks]
kreslit draw [dro:]
krev blood [blad]
Krkonoše the Giant Mountains [ðə džaiənt mauntins]
krmit feed [fi:d]
krok za krokem step by step [step ...]
krokodýl crocodile [krokədail]
kroužek na klíče key ring [ki: riŋ]
kruh circle, ring [sə:kl], [riŋ]
pečená krůta roast turkey [rəust tə:ki]
krutý cruel [kruəl]
kružítko compasses [kampəsiz]
krvácet bleed [bli:d]
krysa rat [ræt]
křeček hamster [hæmstə]
křehký weak [wi:k]
křeslo armchair [a:mčeə]
křesťanství Christianity [kristiænəti]
křičet shout [šaut]
křída chalk [čo:k]
křídla wing [wiŋ]
křídové útesy chalk cliffs [čo:k klifs]
křivý crooked [krukid]
kříž cross [kros]
křížaly apple crumble [æpl krambl]
křižovatka crossroads [krosrəudz]
Který z nich? Which one? [wič wan]
kudrnatý curly [kə:li]
kufr suitcase [sju:tkeis]
kuchař cook [kuk]
kuchyň kitchen [kičin]
kuchyně (způsob vaření) cuisine [kwizi:n]
kukuřice corn [ko:n]
kulatý round [raund]
kultura, civilizace civilization [sivəlai:zeišn]
kůň horse [ho:s]
kůra stromů tree bark [tri: ba:k]
kuře chick, chicken [čik], [čikin]
kutálet roll [rəul]
kůzle kid [kid]
kůže leather [leðə]
květen May [mei]
květina flower [flauə]
květinářství florist's [florists]
kvíz quiz [kviz]
kýchat sneeze [sni:z]
kyselý sour [sauə]
kyslík oxygen [oksidžin]
kytara guitar [gita:]
kytovec humpback [hampbæk]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet