Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
u Vicky at Vicky's place [et vikis pleis]
ubohý poor [puə]
ubrousek napkin [napkin]
úcta respect [rispekt]
učebna classroom [kla:sru:m]
účet bill [bil]
učit teach [ti:č]
učit se learn [lə:n]
učit se zpaměti learn by heart [... bai ha:t]
učitel teacher [ti:čə]
událost event [ivent]
udělat make [meik]
udělat lépe make better  
uhlí coal [kəul]
úhlopříčně diagonally [daiægənəli]
uhodit hit [hit]
ucho ear [iə]
ukázat point, show [point], [šəu]
uklízet tidy [taidi]
dělat (psát) úkol(y) do homework [du: həumwə:k]
ukrývat hide [haid]
ulice street [stri:t]
široká ulice avenue [ævənju:]
umělec artist [a:tist]
umělohmotný plastic [plæstik]
umění Art [a:t]
umět can [kæn]
Umíš ...? Can you ...?  
umrtvení anaesthetic [aenisθetik]
umřít die [dai]
Mám v úmyslu ... I am going to ...  
umyvadlo washbasin (wash-basin) [wošbeisn]
unavený tired [taiəd]
unavit se get tired  
uniforma uniform [ju:nifo:m]
univerzita university [ju:nivə:siti]
únor February [februəri]
upadnout přes něco fall over [fo:l əuvə]
upír vampire [væmpaiə]
upotřebit use [ju:z]
uprchnout escape [iskeip]
uprostřed čeho in the middle of [... midl ...]
upustit drop [drop]
úředník officer [ofisə]
uříznout cut off [kat of]
USA the USA [ðə ju:esei]
usadit se settle [setl]
uskladnit store [sto:]
úsměv smile [smail]
usmívat se smile [smail]
úspěšný successful [səksesfl]
ústa mouth [mauθ]
uši ears [iəs]
utéct run away [ran əwei]
útěk escape [iskeip]
úterý Tuesday [tju:zdi]
utíkat pryč run away [ran əwei]
útočit attack [ətæk]
utratit spend [spend]
uvařený cooked [kukt]
uvařit čaj make tea [meik ti:]
uvnitř indoors, inside [indo:z], [insaid]
úzký narrow [nærəu]
already [o:lredi]
úžasně amazingly [əmeiziŋli]
úžasný amazing [əmeiziŋ]
užít si enjoy [indžoi]
užitečný useful [ju:sfl]
užívat use [ju:z]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet