Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
had snake [sneik]
hádat guess [ges]
hák hook [huk]
na Halloween on Halloween [on hæləuwi:n]
hamburger hamburger [hæmbə:gə]
hanebný nasty [na:sti]
harpuna harpoon [ha:pu:n]
havarovat crash [kræš]
házení throwing [θrəuwiŋ]
házet throw [θrəu]
házet kostkou throw a dice [θrəu ə dais]
hedvábí silk [silk]
helma helmet [helmit]
helikoptéra helicopter [helikoptə]
herec actor [æktə]
hezký nice, pretty [nais], [priti]
historická památka monument [monju:mənt]
historický historical [historikl]
historka tale [teil]
Mám hlad. I'm hungry. [aim haŋgri]
hladový hungry [haŋgri]
hlasitě in a loud voice [... vəis]
Hláskuj. Spell. [spel]
hlasovat take a vote [teik ə vout]
hlava head [hed]
hlávkový salát lettuce [letis]
hlavní main [mein]
hlavní město capital (city) [kæpitl]
hlavní zpráva lead story [li:d sto:ri]
hledat look for [luk for]
hlemýžď snail [sneil]
hlídač keeper [ki:pə]
hlídat guard [ga:d]
hloupý silly, stupid [sili], [stju:pid]
hluboký deep [di:p]
hluk noise [noiz]
hmyz insect [insekt]
hnědý brown [braun]
hnízdo nest [nest]
hodina o'clock [əklok]
hodina (60 minut) hour [auə]
hodinky watch [woč]
hodiny clock [klok]
Holanďan Dutch [dač]
Holandsko Holland [holənd]
holinky wellies [weli:z]
holit shave [šeiv]
holub pigeon [pidžin]
Honem! come on [kam on]
hora mountain [mauntin]
horečka fever [fi:və]
horko heat [hi:t]
horký hot [hot]
horký pramen hot spring [hot spriŋ]
hořčice mustard [mastəd]
hořet burn [bə:n]
hořký bitter [bitə]
hospoda pub [pab]
host guest [gest]
hostina feast [fi:st]
hostitel host [həust]
hotel hotel [həutel]
být hotov ready [redi]
houba mushroom [mašru:m]
houpat se swing [swiŋ]
house gosling [gozliŋ]
housle fiddles, violin [fidls], [vaiəlin]
hovorová řeč slang [slæŋ]
hrací kostka dice [dais]
hračka toy [toi]
hrad castle [ka:sl]
hraní playing [pleiŋ]
hranice, hraničit border [bo:də]
hrát play [plei]
hrát karty play cards [plei ka:ds]
hrát za (někoho) play for [plei fo:]
hrnčířství pottery [potəi]
hrnec pot [pot]
hroch hippo [hipo]
hroznové víno grapes [greips]
hrozný horrible, terrible [horəbl], [terəbl]
hruď chest [čest]
hruška pear [peə]
hry Games [geims]
hřát heat [hi:t]
hřeben comb [kəum]
hřiště playground [pleigraund]
hudební nástroj musical instrument [mju:zikl instrumənt]
hudební výchova Music [mju:zik]
hůl stick [stik]
humanitní předměty Humanities [hju:mænitiz]
husa, husy goose, geese [gu:s], [gi:s]
hustá doprava a lot of traffic [ə lot of træfik]
hustý thick [θik]
hvězda star [sta:]
mořská hvězdice starfish [sta:fiš]
hýbat se move [mu:v]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet