Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
v, ve in [in]
v čele (závodu) in the lead [... li:d]
v jednu hodinu at one o'clock [et wan əklok]
V kolik hodin? What time? [wot taim]
v pořádku all right [o:l rait]
v práci at work [ət wə:k]
To nevadí. Never mind. [nevə maind]
vak pouch [pauč]
válečná loď warship [wo:šip]
válečník warrior [woriə]
válka war [wo:]
2. světová válka World War II [wə:ld wo: tu:]
vana bath [ba:θ]
vanička tub [tab]
Vánoce Christmas [krisməs]
o Vánocích at Christmas [æt krisməs]
vařič cooker [kukə]
vařit boil, cook [boil], [kuk]
váš your [jo:ə]
Vaše Veličenstvo Your Majesty [jo: mædžisti]
vážka dragonfly [drægənflai]
vážná hudba classical music [klæsikl mju:zik]
včas in time [in taim]
včela bee [bi:]
včera yesterday [jestədei]
vdát se marry, get married [mæri]
vdát se za něho marry him [mæri him]
ve městě in town [in taun]
ve stejnou dobu at the same time [et ðə seim taim]
věc thing [θiŋ]
věci k práci things to do  
večer evening [i:vniŋ]
večeře dinner [dinə]
večeřet have dinner [hev dinə]
vědět know [nəw]
vedle next to [nekst tu:]
vedle (v sousedním bytě – domě) next door [nekst do:]
vedlejší dveře next door to  
vedlejší učebna classroom next door [kla:sru:m ...]
vejce egg [eg]
věk age [eidž]
ve věku at the age of [et ði: eidž of]
velbloud camel [kæml]
o Velikonocích at Easter [æt i:stə]
velikost size [saiz]
velitel commander [kəma:ndə]
velkoměsto city [siti]
velký big, large [big], [la:dž]
velmi very [veri]
velmi známý well-known [welnəun]
velryba whale [weil]
velrybářská loď whaling ship  
věnec wreath [ri:θ]
venkov country [kantri]
venku outside [autsaid]
Venuše Venus [vi:nəs]
vepřové maso pork [po:k]
veřejná místa public places [pablik pleisiz]
věřit believe [bili:v]
vesmír space, universe, world [speis], [ju:nivə:s], [wə:ld]
vesmírný prach space dust [speis dast]
vesnice village [vilidž]
věšet hang [hæŋ]
veterinář (zkráceně) vet [vet]
větrno, větrný windy [windi]
většina most of [məust of]
většinou mostly [məustli]
veverka squirrel [skwirəl]
vězeň prisoner [priznə]
Vezmi si ... Dej si. Have some ...  
vchod entrance [intra:ns]
oční víčko eyelid [ailid]
video knihovna video library [vidiəu laibrəri]
videokazeta video cassette [vidiəu kæzet]
videorekordér video-recorder [vidiəu riko:də]
vidět see [si:]
vidlička fork [fo:k]
víkend weekend [wi:kend]
Viking Viking [vaikiŋ]
víko lid [lid]
víno wine [wain]
visuté lano tightrope [taitrəup]
vítejte welcome [welkəm]
Vítejte v ... Welcome to ... [welkəm tu]
vítěz winner [winə]
vítr wind [wind]
vládnout rule [ru:l]
vlajka flag [flæg]
vlak train [trein]
vlastní own [əun]
vlastnit own [əun]
vlasy hair [heə]
vlevo left [left]
vlhký damp [dæmp]
vlna wave [weiv]
vlna (texil) wool [wul]
(obilné) vločky cereal [siəriəl]
vložit put [put]
dám. vložky pads [pædz]
vnuk grandson [grænsan]
voda water [wo:tə]
vodítko clue [klu:]
vodní nádrž water tank [wo:tə tæŋk]
vodopád waterfall [wo:təfo:l]
vodotěsný waterproof [wo:təpru:f]
vodovky paintbox [peintboks]
vodovodní kohoutek tap [tæp]
voják soldier [səuldžə]
volat call [ko:l]
volejbal volleyball [volibo:l]
den volna extra day off  
volný free [fri:]
vosa wasp [wosp]
vosk wax [wæks]
voskovka crayon [kreiən]
vozidlo vehicle [viəkl]
vozík trolley [troli]
vpravo right [rait]
vrah murderer [mə:dərə]
vrak wreck [rek]
vrak lodi shipwreck [šipræk]
vrátit (se) return, get back to [ritə:n], [get bæk ...]
vrátit drobné change [čeindž]
vrátit zpět put back [put bæk]
vrchní sluha butler [batlə]
vrtulník helicopter [helikoptə]
Vsaď se, že ... You bet ... [ju: bet]
vstávat get up [get ap]
vstoupit enter [entə]
vstup admission [ədmišn]
vstupenka ticket [tikit]
vstupní dveře domu front door [frant do:]
vše dohromady altogether [o:ltəgeðə]
všechno everything [evriθiŋ]
všichni all of them  
všude everywhere [evriweə]
vtip joke [džəuk]
vůbec ne not at all [not ət o:l]
vůdce leader [li:də]
vůz carriage [kæridž]
vy you [ju:]
vybrat choose [ču:z]
vyčerpat do up  
vyčisti si zuby clean your teeth [kli:n jo:ə ti:θ]
vydání issue [išju:]
vydělat peníze earn [ə:n]
vygumovat rub out [rab aut]
výherce winner [winə]
vyhlásit declare [dikleə]
vyhláskuj ... how do you spell [... spel]
výhoda advantage [ədva:ntidž]
vyhodit throw away [θrəu əwei]
vyhrát win [win]
vyhynulý extinct [ikstiŋkt]
východ East [i:st]
východ slunce sunrise [sanraiz]
výlet trip [trip]
výlet lodí boat trip [bəut trip]
vylít spill [spil]
výloha shop window [šop windəu]
vymačkat squeeze [skwi:z]
vynálezce inventor [inventə]
vynalezen invented [inventid]
vynalézt invent [invent]
Vypadá to zajímavě. This looks interesting. [... intrestiŋ]
vypadat jako look like [luk laik]
vypadat stejně look alike [luk əlaik]
vypadnout go out [gəu aut]
vypadnout (odněkud) get out of  
výprodej sale [seil]
vyrábět produce [prədju:s]
vyrůst grow up [grou ap]
 vyrostu when I grow up [... grəu ap]
vyřešit solve [solv]
vyřezávání carving [ka:viŋ]
vysázet (noviny) set [set]
vyskočit z jump out of [džamp aut of]
vyslat send out [send aut]
vyslat (družici) launch [lo:nč]
vysoká zvěř deer [diə]
vysoké boty boots [bu:ts]
vysoký high [hai]
vysoký (o člověku) tall [to:l]
vystoupit get off [get of]
výstřel shot [šot]
vytrhávat plevel weed [wi:d]
výtvarná výchova Art [a:t]
využít šanci take a chance [teik ə ča:ns]
vyvolat (film) develop [diveləp]
vyzvednout pick up [pik ap]
vzadu behind [bihaind]
vzdálený far [fa:ə]
vzduch air [eə]
vzít take [teik]
vzít na sebe put on [put on]
vzkaz message [mesidž]
vznítit se catch fire [kæč faiə]
vzor pattern [pætən]
vzpírání weight lifting [wei liftiŋ]
vzpomínka memory [meməri]
vzrušující exciting [iksaitiŋ]
vždy always [o:lweiz]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet