Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
(on) Má na sobě ... He is wearing ... [... weəiŋ]
magazín magazine [mægəzi:n]
majitel novinového stánku newsagent [nju:zeidžənt]
malina raspberry [ra:zbəri]
malovat paint [peint]
malý small [smo:l]
malý (o člověku) short [šo:t]
máma mum [mam]
mandle almond [a:mənd]
manžel husband [hazbənd]
manželka wife [waif]
Maori (pův. obyvatel N. Zélandu) Maori [mauri]
mapa map [mæp]
maratónský závod marathon race  
margarín margarine [ma:džəri:n]
market market [ma:kit]
Mars Mars [ma:z]
Masaj Maasai [məsai]
máslo butter [batə]
maso meat [mi:t]
Máš ...? Have you got ...? [hæv ju: got]
matematika Maths [mæθs]
materiál materials [mətiəriəl]
matka mother [maðə]
mávat wave [weiv]
meč sword [so:d]
med honey [hani]
mechanika mechanics [mikæniks]
Měj se. Take care. [teik keə]
mělký shallow [šæləu]
meloun melon [melən]
méně less [les]
měření measuring [mežəriŋ]
Měsíc the Moon [ðə mu:n]
měsíc (kalendářní) month [manθ]
město city, town [siti], [taun]
meteor meteor [mi:tjə]
metr metre [mi:tə]
metro tube, underground [tju:b], [andəgraund]
mezi between [bitwi:n]
meziplanetární interplanetary [intəplænitəri]
míč ball [bo:l]
míchaný salát salad [sæləd]
míchat mix, stir [miks], [stə:]
mikina jumper [džampə]
mikroskop microscope [maikrəskəup]
míle mile [mail]
milión million [miljən]
miluji tě I love you [... lav ...]
milý dear [diə]
mim mime [maim]
mimořádně extremely [ikstri:mli]
mince coin [koin]
minerálka mineral water [minərəl ...]
ministerský předseda Prime Minister [praim ministə]
minulý last, past [la:st], [pa:st]
minulý týden last week [la:st wi:k]
minuta minute [minit]
mír peace [pi:s]
mísa dish [diš]
miska bowl [bəul]
místní local [ləukl]
místní noviny local newspaper [... nju:speipə]
místnost room [ru:m]
místnost redaktorů editorial room [edito:riəl ru:m]
místo place [pleis]
místo (čeho) instead of [insted əv]
mistr master [ma:stə]
mít have, have got [hæv got]
mít na sobě wear [weə]
mít problémy in trouble [in trabl]
mít rád like [laik]
mladý young [jaŋ]
mléčný výrobek milk product [milk prodakt]
mléko milk [milk]
mlha fog [fog]
mlhavo foggy [fogi]
mluvit speak [spi:k]
mluvit k (někomu) talk to [to:k tu]
mnoho lot of, much [lot of], [mač]
mnoho (z čeho) most of [məust of]
moci, umět can [kæn]
mocný powerful [pauəfl]
móda fashion [fæšn]
model letadla model aeroplane [modl eərəplein]
moderní modern [mo:dən]
modrý blue [blu:]
Mohu dostat ...? Can I have a ...?  
mohutný huge [hju:dž]
moje, můj (samostatně) mine [main]
mokrý, mokro wet [wet]
monokl black eye [blæk ai]
mor plague [pleig]
morče guinea pig [gini pig]
moře sea [si:]
u moře at the seaside [... si:said]
mořská hvězdice starfish [sta:fiš]
most bridge [bridž]
motocykl motorbike, motorcycle [məutəbaik], [məutəsaikl]
motýl butterfly [batəflai]
moučník dessert [dizə:t]
mouka flour [flauə]
mozek brain [brein]
mračit se frown [fraun]
mrak cloud [klaud]
mrakodrap skyscraper [skaiskreipə]
mrkev carrot [kærət]
mrknout blink [bliŋk]
mrtvý dead [ded]
mučírna torture chamber [to:čə čeimbə]
můj my [mai]
můj, moje (samostatně) mine [main]
muset must [mast]
Musím si odpočinout. I must have a rest. [... rest]
muzeum museum [mju:ziəm]
muzikál musical [mju:zikl]
muž man [mæn]
Můžeš ...? Can you ...?  
my we [wi:]
myčka nádobí dishwasher [dišwošə]
mýdlo soap [səup]
mýdlový soapy [səupi]
myslet na think of [θiŋk of]
myslet si believe [bili:v]
Myslím, že ... I think [ai θiŋ]
Myslím, že by bylo lepší ... I think you'd better ...  
myš, myši mouse, mice [maus], [mais]
myšlenka idea [aidiə]
mýt nádobí wash up [woš ap]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet