Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
z celého světa from all over the world [... wə:ld]
za for [fo:], [fə]
za (prostorově) behind [bihaind]
za dva dny in two days  
zábava entertainment, show [entəteinment], [šəu]
zábavný amusing [əmju:ziŋ]
zábavný pořad show [šəu]
zabít kill [kil]
zabočit doleva turn left [tə:n left]
zabočit doprava turn right [tə:n rait]
záclona curtain [kə:tn]
začátek start [sta:t]
na začátku něčeho at the beginning of  
začínat, začít begin, start [bigin], [sta:t]
záda back [bæk]
zahrada garden [ga:dn]
jet do zahraničí go abroad [gəu əbro:d]
v / do / ze zahraničí abroad [əbro:d]
zahrnout include [inklu:d]
záchod toilet [toilit]
záchranář life-saver [laifseivə]
zachránit save [seiv]
zachránit život save life [seiv laif]
záchranný člun lifeboat [laifbəut]
záchvat attack [ətæk]
zajímavá místa places of interest  
zajímavý interesting [intrestiŋ]
zajistit provide [prəvaid]
zajmout capture [kæpčə]
zájmový koníček hobby [hobi]
zákazník customer [ka:stəmə]
základ base [beis]
1. stupeň základní školy primary school [praiməri ...]
zakopnout fall over [fo:l əuvə]
založit establish, found [istæbliš], [faund]
zamčený locked [lokt]
zámek castle [ka:sl]
zaměstnání job [džob]
zametat sweep [swi:p]
zamilovaný lover [lavə]
zanedlouho soon [su:n]
zaneprázdněný busy [bizi]
západ West [west]
západ slunce sunset [sanset]
zapálit lampu light a lamp [lait ə læmp]
zapálit oheň light a fire [lait ə faiə]
zaplatit pay for [pei fo:ə]
záplava flood [flad]
zapnout na knoflíky button up [batn ap]
zapnout na zip zip up [zip ap]
zapomenout forget [forgət]
zapůsobit impress [impres]
září September [septembə]
zářivý bright [brait]
zase again [əgen]
zastavit stop [stop]
zastávka autobusu bus stop [bas stop]
zastávka tramvaje tram stop [træm stop]
zásuvka drawer [dro:ə]
zataženo cloudy [klaudi]
zatelefonovat phone up [fəun ap]
zatknout arrest [ərest]
zatočit turning [tə:niŋ]
zátoka bay [bei]
zatracený damned [dæmd]
zavázat tie up [tai ap]
závěr ending [endiŋ]
záviset na depend on [dipend on]
závod, závodit race [reis]
závodní auto racing car [reisiŋ ka:]
zavřeno, zavřený closed [kləuzd]
zavřít close [kləuz]
zázrak miracle [mirəkl]
zážitek experience [ikspiriəns]
zbraň gun, weapon [gan], [wepən]
zbytek rest [rest]
zcela quite [kwait]
zcuchat mat [mæt]
zdarma free [fri:]
zde here [hiə]
zdobit (čím) decorate with [dekəreit ...]
zdravit greet [gri:t]
zdravotní sestra nurse [nə:s]
zdravý healthy [helθi]
zdvihnout pick up [pik ap]
zebra zebra [zi:bə]
zeď wall [wo:l]
zelenina vegetable [vedžitəbl]
zelený green [gri:n]
zelí cabbage [kæbidž]
země country, ground, land, world [kantri], [graund], [lænd], [wə:ld]
Země (planeta) the Earth [ði: ə:θ]
zeměkoule Earth [i:əθ]
zeměpis Geography [džiogrəfi]
zemětřesení earthquake [ə:θkweik]
zemřít die [dai]
zeptat se na cestu ask for directions, ask the way [... direkšn], [a:sk ðə wei]
zima winter [wintə]
Je mi zima. I'm cold. [... kəuld]
zisk profit [profit]
Získáváš bod. Score one point. [sko: wan point]
zítra tomorrow [təmorəu]
zívat yawn [jo:n]
zkoumat explore [iksplo:]
Stále to zkoušej. Keep trying. [ki:p traiŋ]
zkouška exam [igzæm]
zkracovat shorten [šo:tən]
zkrotit (hovorově) fix [fiks]
zkusit try [trai]
zkušenost experience [ikspiriəns]
zlato gold [gəuld]
zlepšit improve [impru:v]
zlobivý naughty [no:ti]
zločinec criminal [kriminl]
zloděj thief [θi:f]
zlomený broken [broukn]
zlý nasty [na:sti]
změnit change [čeindž]
zmizet disapear [disəpiə]
zmoknout get wet [get wet]
zmrzlina ice-cream [aiskri:m]
zmrzlý frozen [frəuzn]
znaková řeč sign language [sain læŋgwidž]
znalosti knowledge [nolidž]
známka mark [ma:k]
znát know [nəw]
znecitlivění anaesthetic [aenisθetik]
znečistit pollute [pəlu:t]
zničit break, damage, destroy, ruin [breik], [dæmidž], [distroi], [ru:in]
znít sound [saund]
znovu again [əgen]
zobák bill [bil]
zoo zoo [zu:]
učit se zpaměti learn by heart [... bai ha:t]
zpáteční lístek return ticket [ritə:n tikit]
jít zpět go back [gəu bæk]
zpívat sing [siŋ]
zpocený sweaty [sweti]
zpráva message [mesidž]
zpráva, zprávy news [nju:z]
zpravodaj reporter [ripo:tə]
způsob way [wei]
zranit hurt, injure [hə:t], [indžə]
zrcadlo mirror [mirə]
zrní grain [grein]
zrovna just [džast]
zruinovat ruin [ru:in]
ztracený lost [lost]
ztratit lost [lost]
ztratit se lose [lu:z]
zub, zuby tooth, teeth [tu:θ], [ti:θ]
zubař dentist [dentist]
zubní kartáček toothbrush [tu:θbraš]
zubní pasta toothpaste [tu:θpeist]
zubní plomba filling [filiŋ]
evropský zubr bison [baizn]
zúčastnit se (čeho) take part in [... pa:t ...]
zůstat remain, stay [rimein], [stei]
zůstat teplé keep warm [ki:p wo:m]
zvědavý curious [kjuəriəs]
zvednout lift, raise [lift], [reiz]
zvíře animal [æniml]
zvítězit win [win]
zvláštní special, strange [spešl], [streindž]
zvlněný wavy [weivi]
zvonek bell [bel]
Zvoní. There's the bell.  
zvracet vomit [vomit]
zvuk noise, sound [noiz], [saund]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet