Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
dále further [fə:ðə]
dálnopis teleprinter [teliprintə]
další another, further [ənaðə], [fə:ðə]
dáma, dámy lady, ladies [leidi], [leidi:s]
dámy a pánové ladies and gentlemen [leidi:s ənd džentlmen]
dárek gift, present [gift], [preznt]
dát give, put, set [giv], [put], [set]
dávat pozor na look out of [luk aut of]
davy crowds [kraudz]
dcera daughter [do:tə]
dědeček grandfather, grandpa [grænfa:ðə], [grænpa]
dějepis History [histəri]
děkovat za (něco) thank for [θæŋ fo:]
děkuji thank you [θæŋkju]
dělat do [du:]
dělat si starosti worried [warid]
delfín dolphin [dolfin]
den day [dei]
den volna extra day off  
deset ten [ten]
déšť rain [rein]
deštivo rainy [reini]
deštník umbrella [ambrelə]
deštný prales rainforest [reinforist]
děťátko baby [beibi]
detektiv detective [ditektiv]
děti (hovorově) kids [kidz]
devadesát ninety [nainti]
devatenáct nineteen [nainti:n]
devět nine [nain]
diamant diamond [daiəmənd]
díky thanks [θæŋks]
díky (hovorově) ta [ta:]
dinosaurus dinosaur [dainəso:]
díra hole [həul]
diskotéka disco [diskəu]
diskžokej disc jockey [diskdžoki]
dítě, děti child, children [čaild], [čildən]
divadlo theatre [θiətə]
dívat se na televizi watch, watch TV [woč], [woč ti:vi:]
dívka girl [gə:l]
divočák wild boar [waild bo:]
divoká zvířata wild animals [waild æniməlz]
dlaň palm [pa:m]
dlouhá doba long time [loŋ taim]
dlouhý long [loŋ]
na dně (čeho) at the bottom of [... botəm ...]
dnes today [tədei]
dnes večer tonight [tənait]
v dnešní době nowadays [nauədeiz]
do to  [tu], [tə]
doba period [piəriəd]
doba bronzová Bronze Age [bronz eidž]
doba kamenná Stone Age [stəun eidž]
doba železná Iron Age [airən eidž]
dobré ráno (dobrý den) good morning [gud mo:niŋ]
dobrodružství adventure [ədvenčə]
dobroty goodies [gudi:s]
dobrý good [gud]
Dobrý den. (zdvořile) How do you do?  
dobrý nápad good idea [gud aidiə]
být dobrý v good at [gud æt]
Dobře (uděláno). Well done. [wel dan]
chovat dobytek keep cattle [ki:p kætl]
dobyvatel conqueror [koŋkərə]
docela dobře quite well [kwait wel]
dodat deliver [dilivə]
dodávkové auto van [væn]
dodržet slib keep the promise [ki:p ðə promis]
dodržovat pravidla keep rules [ki:p ru:lz]
Dohání mě to k šílenství It makes me mad [... mæd]
dohromady together [təgeðə]
dojit milk [milk]
doktor doctor [doktə]
dolar dollar [dolə]
dole downstairs [daunsteəz]
doleva left [left]
doma at home [ət həum]
domácí ekonomika Home Economics [həum i:kənomiks]
domácí mazlíček pet [pet]
domácí práce housework [hauswə:k]
domácí úkol homework [həumwə:k]
dopis letter [letə]
dopisovatel correspondent [korəspondənt]
doplnit complete [kəmpli:t]
doprava transport [trænspo:t]
doprava, vpravo right [rait]
dopravní prostředky forms of transport [fo:mz əv trænspo:t]
dopravní ruch traffic [træfik]
dopravní světla traffic lights [... laits]
dorazit (někam) reach [ri:č]
dort cake [keik]
dosáhnout reach [ri:č]
dosáhnout rychlosti reach speed of [ri:č spi:d əv]
dospělý člověk adult [ædalt]
dospět grow up [grou ap]
dost enough [inaf]
Je tam dost ...? Is there enough ...? [... inaf]
dostat get [get]
dosud still [stil]
došková střecha thatched roof [θæčt ru:f]
dotýkat se touch [tač]
Doufám, že se máš dobře. Hope you're well. [houp ...]
doufat hope [houp]
Dovol, abych se podíval. Let me have a look. [let mi: ...]
Dovol, abych se zamyslel. Let me think.  
drahý (o ceně) expensive [ikspensiv]
drahý, milý dear [diə]
drak dragon [drægən]
papírový drak kite [kait]
pouštět draka fly a kite [flai ə kait]
drama drama [dra:mə]
drobounký tiny [taini]
drogerie chemist's [kemists]
druh sort [so:t]
druhý second [sekənd]
drzý cool [ku:l]
Drž se pevně. Hold tight. [həuld tait]
držet hold [həuld]
dřevěný wooden [wudn]
dřevo wood [wud]
dřevorubec woodcutter [wudkatə]
dřez sink [siŋk]
dub oak tree [əuk tri:]
duben April [eiprəl]
dudy bagpipes [bægpaips]
duchovní, kněz priest [pri:st]
důležitý important [impo:tənt]
dům house [haus]
dusík nitrogen [naitridžən]
duše spirit [spirit]
dva two [tu:]
dvacet twenty [tventi]
dvakrát twice [twais]
dvanáct twelve [tvelv]
dveře door [do:]
u dveří at the door  
dvojčata twins [twinz]
ve dvojicích in twos [in tu:z]
dvojitý double [dabl]
dýchat breathe [bri:ð]
dýně pumpkin [pampkin]
džbánek jar [dža:]
džem jam [dža:m]
džentlmen gentleman [džentlmən]
džíny jeans [dži:nz]
džungle jungle [džangl]
džus juice [džu:s]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet