Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
na on [on]
na celém světě all over the world [... wə:ld]
na naší cestě zpátky on our way back [... wei ...]
nabídka menu [menju:]
náboženský religious [rilidžəs]
náboženství (předmět) R.E. [a: i:]
náčelník chief [či:f]
nad above [əbav]
nádobí dishes [dišiz]
nádraží station [steišn]
nádrž, bazén pool [pu:l]
nádrž (na benzín) tank [tæŋk]
nafta oil [oil]
nafukovací balon balloon [balu:n]
nahoře, v patře upstairs [apsteəz]
nahradit replace [ripleis]
nahrát record [riko:d]
náhrdelník necklace [neklis]
Jsem nachlazen. I've got a cold. [... kəuld]
najít find [faind]
najmout hire [haiə]
nákladní auto lorry [lori]
naklánět se lean [li:n]
nakonec at the end, finally [et ði: end], [fainəli]
nakrájet na plátky slice [slais]
nakupovat buy, shop [bai], [šop]
naléhavý important [impo:tənt]
nalít pour [po:]
naložit load [ləud]
náměstí square [skweə]
námořní cesta voyage [voidž]
námořník sailor [seilə]
nápad idea [aidiə]
napadnout attack [ətæk]
náplast sticking plaster [stikiŋ pla:stə]
náplň filling [filiŋ]
naplnit fill up [fil ap]
naplnit po okraj top up [top ap]
například for example [for igza:mpl]
náramek bracelet [breislit]
narazit crash [kræš]
narodil jsem se I was born [... bo:n]
národní national [næšənl]
národní park National Park [næšənl pa:k]
narozen born [bo:n]
narozeniny birthday [bə:θdei]
nářadí tool [tu:l]
nashledanou goodbye [gudbai]
naslouchat komu, čemu listen to [lisn tu]
nastoupit get in [get in]
nástroj tool [tu:l]
náš our [auə]
naštěstí fortunately [fo:čnitli]
náušnice earrings [i:əriŋz]
návod instructions [instrakšn]
návštěva, navštívit visit [vizit]
navždy for ever, forever [fərevə]
Tady máte nazpět. Here's your change. [... čeindž]
nazývá se ... it's called a ... [... ko:ld ...]
nazývat call [ko:l]
naživu alive [əlaiv]
nažloutlý yellowish [jeləuiš]
ne no [nou]
ne dobrý no good [nou gud]
nebe sky [skai]
nebezpečí (čeho) danger of [deindžə of]
v nebezpečí in danger [in deindžə]
nebezpečný dangerous [deindžərəs]
nebo or [o:r]
něco anything [eniθiŋ]
nedaleko od not far from [... fa:ə ...]
neděle Sunday [sandi]
nedotčený untouched [antačt]
nefunguje to it doesn't work [... wə:k]
nehet nail [neil]
nehledě k except for [iksept ...]
nehoda accident, crash [aeksidənt], [kræš]
Nech to být. Leave it alone.  
nechat si keep [ki:p]
nějak anyway [eniwei]
nějaké změny some changes [sam čeindžiz]
nejdřív first [fə:st]
nejmenší least [li:st]
někdo somebody, someone [sambədi], [samwan]
někdy anymore, ever, sometimes [enimo:ə], [evə], [samtaimz]
několik few, some [fju:], [sam]
někteří z vás some of you  
nemám je (žádné) I haven't got any [... eni]
Němec, německý, němčina German [džə:mən]
Německo Germany [džə:məni]
nemoci, neumět can't [ka:nt]
nemocnice hospital [hospitl]
nemocný ill, sick [il], [sik]
cítit se nemocný feel ill [fi:l il]
nenávidět hate [heit]
nepravdivá věta false sentence [fo:ls ...]
nepřítel enemy [enəmi]
nerozumím I don't understand [... andəstænd]
nerv nerve [nə:v]
nervové zhroucení nervous wreck [nə:vəs rek]
nespravedlivý unfair [anfeə]
nesprávný wrong [roŋ]
nést carry [kæri]
nestihnout autobus miss the bus [mis ...]
neštěstí accident, disaster [aeksidənt], [diza:stə]
netopýr bat [bæt]
netvor beast [bi:st]
neumět can't [ka:nt]
nevadí mi ... I don't mind ... [... maind]
nevím I don't know [... nəw]
nevlastní bratr stepbrother [stepbraðə]
Nevzdávej to. Don't give up. [... giv ...]
nezákonný illegal [ili:gl]
nezbytný necessary [nesəsəri]
nezdravé jídlo junk food [džaŋk fu:d]
neznámý unknown [annəun]
nezvěstný missing [misiŋ]
než than [ðen]
Nic se neděje. It doesn't matter. [... matə]
nijak anyway [eniwei]
nikdo nobody, none [nəubədi], [nan]
nikdy never [nevə]
nízký low [ləu]
Nizozemec Dutch [dač]
noční směna night shift [nait šift]
noha leg [leg]
normální normal [no:ml]
nos nose [nəuz]
nosit carry, fetch [kæri], [feč]
nosit, mít na sobě wear [weə]
novinář journalist [džə:nəlist]
noviny newspaper [nju:speipə]
nový new [nju:]
nudle noodle [nu:dl]
nudný boring [bo:riŋ]
nukleární odpad nuclear waste [nju:kliə weist]
nůž knife [naif]
nůžky scissors [sizəz]
nyní now [nau]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet