Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
tabák – rostlina tobacco plant [təbækəu pla:nt]
tabule (černá) blackboard [blækbo:d]
tácek tray [træi]
tady here [hiə]
tady máte here you are [hiə ju: a:]
tajemný mysterious [mistiəriəs]
tak pojď come on [kam on]
Tak proč jsi to neřekl hned? Why didn't you say so?  
také also, ... too. [o:lsəu], [tu:]
takhle, takto like this [laik ðis]
taky doufat hope so [houp sou]
talíř plate [pleit]
talířek saucer [so:sə]
tam there [ðeə]
támhle over there  
tamten that [ðet]
tancovat dance [da:ns]
tank tank [tæŋk]
taška bag [bæg]
táta dad [dæd]
taxi taxi [tæksi]
tažen pulled by [puld bai]
tečka dot, point [dot], [point]
technické práce Craft, Technical Studies [kra:ft], [teknikl stadi:s]
technik engineer [endžiniə]
technika technology [təknolədži]
tekutý liquid [likwid]
tele calf [ka:f]
telefon telephone [telifoun]
telefonovat call [ko:l]
tělesně postižený physically disabled [fizikli disəibld]
televize television [telivižn]
televize (hovorově) telly [teli]
tělo body [bodi]
tělocvik P.E. [pi: i:]
tělový sprej body spray [bodi sprei]
téma topic [topik]
téměř almost [o:lməust]
temná komora darkroom [da:krum]
tenhle this [ðis]
tenis tennis [tenis]
tento this [ðis]
tepláková souprava tracksuit [træksju:t]
teplé jídlo meal [mi:l]
teplota temperature [tempričə]
teplý warm [wo:m]
test test [test]
těsto dough [dəu]
těstoviny pasta [pæstə]
Těší mě. Nice to meet you. [nais tu mi:t ju:]
těšit se na look forward to [luk fo:wəd tu]
teta aunt [a:nt]
těžce badly [bædli]
těžká práce hard work [ha:d wo:k]
těžký hard, heavy [ha:d], [hevi]
Tichý oceán Pacific Ocean [pæsifik əušən]
tichý, ticho quiet [kvait]
tílko vest [vest]
tiskařský lis printing press [printiŋ pres]
tisknout print [print]
tiše quietly [kwaiətli]
tito, tyto, tato these [ði:z]
titulky subtitles [sabtaitlz]
tlačit push [puš]
tlačítko button [batn]
tlama mouth [mauθ]
tlapa paw [po:]
tlustý fat, thick [fæt], [θik]
tmavý dark [da:k]
to, ono it [it]
To je škoda. That's a pity. [... piti]
To je život! This is the life. [... laif]
To jsem já. That's me. [ðæts mi:]
To nevadí. It doesn't matter. (Never mind.) [... matə], [nevə maind]
toaleta toilet [toilit]
toaletní stolek dressing table [dresiŋ teibl]
topení heating [hi:tiŋ]
továrna factory [fæktəri]
Trafalgarské náměstí Trafalgar Square [træfelger skweə]
trafika newsagent's [nju:zeidžənts]
trajekt ferry [feri]
tramvaj tram [træm]
trápit se worry [wari]
tráva grass [gra:s]
Nebuď „trdlo“. Don't be silly. [... sili]
trénovat train [trein]
trhat tear [tiə]
triko (dl. rukáv) sweatshirt [swetšə:t]
triko (kr. rukáv) T-shirt [ti: šə:t]
trochu a bit of, a little, slightly [ə bit of], [ə litl], [slaitli]
trochu jako bit like [bit laik]
trojúhelník triangle [traiəngl]
tropický tropical [tropikl]
troska wreck [rek]
trouba oven [avən]
truhla chest [čest]
trvá to ... it takes them ...  
trvat last [la:st]
tržiště market [ma:kit]
třást shake [šeik]
třené těsto batter [bætə]
třešně cherries [čeri:z]
třetí third [θə:d]
tři three [θri:]
tři čtvrtě quarter to [kwo:tə tu:]
třicet thirty [θə:ti]
třída, učebna class, classroom [kla:s], [kla:sru:m]
třída, široká ulice avenue [ævənju:]
třikrát three times [θri: taimz]
třináct thirteen [θə:ti:n]
třpytit se glitter [glitə]
tucet dozen [dazn]
tučňák penguin [peŋgwin]
tudy this way [ðis wei]
tulák tramp [træmp]
tuleň seal [si:l]
tunel tunnel [tanl]
turista tourist [tju:rist]
tuřín turnip [tə:nip]
tužka pencil [pensl]
tvář cheek [ček]
tvor creature [kri:čə]
tvořit form [fo:m]
tvrdý hard [ha:d]
tvůj your [jo:ə]
Tvůj čas vypršel. Your time is up. [... taim ...]
ty you [ju:]
tygr tiger [taigə]
tým team [ti:m]
typický pro typical of [tipikl əv]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet