Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
s with [wið]
S pozdravem Yours sincerely [jo:z sinsiəli]
sada set [set]
sádrový obvaz cast [ka:st]
hlávkový salát lettuce [letis]
velká samoobsluha supermarket [sju:pəma:kit]
sandály sandals [sændlz]
saně sledge [sledž]
sanitka ambulance [æmbjuləns]
Santa Klaus Santa Claus  
sát suck [sak]
savec mammal [mæml]
sazeč compositor [kəmpozitə]
sbírat collect, pick [kəlekt], [pik]
sbírka collection [kəlekšn]
sebrat pick up [pik ap]
sedadlo seat [si:t]
sedět sit [sit]
sedm seven [sevn]
sedmdesát seventy [sevnti]
sedmnáct seventeen [sevnti:n]
sejf safe [seif]
sekačka chopper [čopə]
sekretářka secretary [sekrətri]
sekunda second [sekənd]
sele piglet [piglit]
semafor traffic lights [træfik laits]
semeno seed [si:d]
sendvič sandwich [sendwič]
seriál serial [siəriəl]
sestra sister [sistə]
(zdravotní) sestra nurse [nə:s]
sestřenice cousin [kazn]
sešit exercise book, notebook [eksəsaiz buk], [nəutbuk]
setkat se meet [mi:t]
setkat se u večeře meet for dinner [mi:t fo: dinə]
sever North [no:θ]
severní northern [no:ðən]
Severní Amerika North America [no:θ ...]
severní pól North Pole [no:θ pəul]
seznam list [list]
seznámit se meet [mi:t]
schody stairs [steəz]
schovat hide [haid]
schovávaná Hide-and-Seek [haidnsi:k]
schránka letter box [letə boks]
schůzka appointment [əpointmənt]
silnice road [rəud]
silný strong [stroŋ]
silný hluk loud noise [laud noiz]
silové pole force field [fo:s fi:ld]
Silvestr New Year's Eve [nju: jə:s i:v]
síť net [net]
skákat jump [džamp]
skalnatý rocky [roki]
skateboard skateboard [skeitbo:d]
sklad loading bay, storehouse [loudiŋ bei], [sto:haus]
skládačka jigsaw puzzle [džigso: pazl]
sklenice jar [dža:]
sklenička glass [gla:s]
skok daleký long jump [loŋ džamp]
skok vysoký high jump [hai džamp]
skončilo to it's over [its ouvə]
skončit end [end]
skoro almost [o:lməust]
Skotové the Scots [ðə skots]
Skotsko Scotland [skotlənd]
skrz through [θru:]
skříň wardrobe [wo:drəub]
skříňka cupboard [kapbəd]
skřipky fiddles [fidls]
irský skřítek leprechaun [leprəko:n]
skupina group, team [gru:p], [ti:m]
skutečně really [riəli]
skutečnost fact [fækt]
ve skutečnosti in fact [in fækt]
skutečný real [riəl]
To je skvělé. It's great. [its greit]
skvělý brilliant [briljənt]
skvrna mark [ma:k]
slabý weak [wi:k]
sladký sweet [swi:t]
sláva fame [feim]
slavný famous [feiməs]
slečna Miss [mis]
Sleduj to! Watch it! [woč it]
slepice hen [hen]
slepý blind [blaind]
slevy sale [seil]
slipy underpants [andəpænts]
slon elephant [elifənt]
sloveso verb [və:b]
slovník dictionary [dikšnəri]
slovo word [wə:d]
sluha servant [sə:vənt]
vrchní sluha butler [batlə]
sluchadlo hearing aid [hiəriŋ eid]
sluchátka headphones [hedfəunz]
slunce sun [san]
Slunce the Sun [ðə san]
sluneční soustava solar system [səulə sistəm]
slunečník umbrella [ambrelə]
slunečný sunny [sani]
slyšet hear [hiə]
smát se laugh [la:f]
smažený fried [fraid]
smažený sýr fried cheese [fraid či:z]
smažit fry [frai]
směr direction [direkšn]
směrem k towards [təwo:dz]
směs mixture [miksčə]
smetí rubbish [rabiš]
smíchaný s mixed with [mikst wiθ]
smíšený mixed [mikst]
smrk spruce tree [spru:s tri:]
smrt death [deθ]
Smůla. Bad luck. [bæd lak]
smutný sad [sæd]
smysl sense [sens]
snadno, snadně easily [i:zəli]
snadný easy [i:zi]
sněhulák snowman [snowmæn]
snídaně breakfast [brekfəst]
snídat have breakfast [... brekfəst]
sníh snow [snəu]
snít dream [dri:m]
snowboard snowboard [snəubo:d]
sobota Saturday [satədi]
soukromý detektiv private detective [praivit ditektiv]
soused neighbour [neibə]
v sousedním bytě – domě next door [nekst do:]
sousedství neighbourhood [neibəhud]
soutěž, soutěžit competition, contest [kompətišn], [kontest]
spáč sleeper [sli:pə]
spadnout fall off [fo:l of]
spálený od slunce sunburnt [sanbə:nt]
spálit burn [bə:n]
spát sleep [sli:p]
jít spát go to bed [gəu tu bed]
speciální special [spešl]
spisovatel writer [wraitə]
spodní kalhotky – dámské knickers [nikəz]
Spojené státy americké the United States of America  
spolknout swallow [swoləu]
spolubydlící roommate [ru:mmeit]
sport sport [spo:t]
sportoviště sportsfields [spo:tsfi:ldz]
sportovní boty trainers [treinəz]
spravedlivý fair [feə]
správně all right, right [o:l rait]
správný correct [kərekt]
sprej spray, body spray [sprei]
sprcha shower [šauə]
sprchovat se have a shower [... šauə]
sprchový gel shower gel [šauə džel]
srážka aut car crash [ka: kræš]
srdce heart [ha:t]
srdeční záchvat heart attack [ha:t ətæk]
srolovat roll up [rəul ap]
srpen August [o:gəst]
To bude stačit. That'll do.  
stáhnout pull of [pul of]
stále all the time [o:l ðə taim]
stále od té doby ever since [evə sins]
stan tent [tent]
stanice station [steišn]
starat se o look after [luk a:ftə]
Nedělej si starosti. Don't worry. [... wari]
start start [sta:t]
starý old [əuld]
Jak je starý? How old is he?  
stáří age [eidž]
stát (sloveso) stand [stænd]
stát (kde) stand on [stænd on]
stát (o ceně) cost [kost]
stát, země state, country [steit], [kantri]
stát se become, happen [bikam], [hæpn]
statečný brave [breiv]
státní svátek Bank holiday [bæŋk holədei]
stav bezvědomí suspended animation [səspendid ænimeišn]
stavět build [bild]
stěhovat move [mu:v]
stejný same [seim]
stejným způsobem jako the same way as [... wei ...]
stěna wall [wo:l]
stereo stereo [stiəriəu]
stezka path [pa:θ]
stihnout autobus catch a bus [kæč ...]
stlát postel make the bed [meik ðə bed]
sto hundred [handrəd]
Kolik to stojí? How much is it? [... mač ...]
století century [senčəri]
stolní hra board game [bo:d geim]
stolní tenis table tennis [teibl tenis]
strana side [said]
strana (knihy) page [peidž]
strašidelný haunted [ho:ntid]
strašný horrible [horəbl]
strava food [fu:d]
stráž guard [ga:d]
strážník constable, policeman [kanstəbl], [poli:smæn]
stroj machine [məši:n]
strom tree [tri:]
strop ceiling [si:liŋ]
strouhaný sýr grated cheese [greitid či:z]
strýc uncle [aŋkl]
střed centre [sentə]
středa Wednesday [wensdi]
střední central, medium [sentrəl], [mi:diəm]
Střední Amerika Central America [sentrəl əmerikə]
střecha roof [ru:f]
stříbro silver [silvə]
stříhat cut [kat]
střílet shoot [šu:t]
student student [stju:dənt]
studený cold [kəuld]
stuha ribbon [ribən]
stůl desk, table [desk], [teibl]
stydlivý shy [šai]
stýskat se feel homesick [fi:l həumsik]
suchý dry [drai]
sukně skirt [skə:t]
sůl salt [so:t]
surfovat go windsurfing [gəu windsə:rfiŋ]
sušenka biscuit [biskit]
sv. Valentýn St Valentine [saint valentain]
svačina snack [snæk]
svaly muscles [maslz]
svatba wedding [wediŋ]
svátek holiday [holidei]
státní svátek Bank holiday [bæŋk holədei]
svatý Valentin Valentine's Day  
svědek witness [witnis]
svět world [wə:ld]
světlovlasý blond [blond]
světlý fair, light [feə], [lait]
světový rekord world record [wə:ld riko:d]
svíčka candle [kændl]
svítit shine [šain]
svléknout si take off [teik of]
svobodně freely [fri:li]
Svým způsobem. I'm on my way. [... wei]
syn son [san]
sýr cheese [či:z]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet