Zpět

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž
 
pád crash [kræš]
padající hvězda shooting star [šu:tiŋ sta:]
padesát fifty [fifti]
palác palace [pælis]
palačinka pancake [penkeik]
palma palm [pa:m]
na palubu on board [on bo:d]
prohlížení památek sightseeing [saitsi:iŋ]
historická památka monument [monju:mənt]
pamatovat si remember [rimembə]
paměť memory [meməri]
pan Mr. [mistə]
panenka doll [dol]
pánev pan, saucepan [pæn], [so:spən]
paní Mrs. [misiz]
pánvička frying pan [fraiŋ pæn]
papír, papírový paper [peipə]
papírnictví stationer's [steišənəz]
papírový drak kite [kait]
papírový kapesník tissue [tišu:]
papoušek parrot [pærət]
paprika pepper [pepə]
pár ... a pair of ... [ə pə:r əv]
pára steam [sti:m]
párek sausage [sosidž]
párek v rohlíku hot dog [hot dog]
park park [pa:k]
párty party [pa:ti]
pas passport [pa:spo:t]
pasačka krav cowgirl [kaugə:l]
pasák (krav) cowboy [kauboi]
pasová kontrola passport control [pa:spo:t kəntrəul]
pastelka crayon [kreiən]
pátek Friday [fraidi]
patnáct fifteen [fifti:n]
v patře upstairs [apsteəz]
patřit belong [biloŋ]
pátý fifth [fifθ]
pavouk spider [spaidə]
paže arm [a:m]
pecka stone [stəun]
péče care [keə]
pečená krůta roast turkey [rəust tə:ki]
pečlivý careful [keəfl]
pekař baker [beikə]
pekařství baker's, bakery [beikəz], [beikəri]
pěkně fine [fain]
pěkný nice [nais]
penál pencil-case [pensl keis]
pence pence [pens]
peníze coins, money [koins], [mani]
pepř pepper [pepə]
perník gingerbread [džindžəbred]
pero pen [pen]
peří feather [feðə]
pes dog [dog]
pěstovat plant [pla:nt]
pět five [faiv]
pětilibrovka five pound note [faiv paund nəut]
piano piano [pjænou]
pilný hard-working [ha:dwo:kiŋ]
pilot pilot [pailət]
pirát pirate [pairət]
pískoviště sandpit [sændpit]
písmeno letter [letə]
pistole gun [gan]
píšťalka whistle [wisl]
pít drink [driŋk]
pivo beer [biə]
pivovar brewery [bruəri]
pizza pizza [pi:cə]
plachetnice sailing ship [seiliŋ šip]
plachty sails [seilz]
plachý shy [šai]
plakat cry [krai]
plakát poster [pəustə]
plamen flame [fleim]
plán plan [plæn]
planeta planet [plænit]
plátek slice [slais]
plavání swimming [swimiŋ]
plavat swim [swim]
plavecký bazén swimming pool [swimiŋ pu:l]
plavit se sail [seil]
plavky swimsuit [swimsju:t]
plazit se crawl [kro:l]
pláž beach [bi:č]
plechovka (čeho) can of ... [kæn əv]
vytrhávat plevel weed [wi:d]
plíce lungs [laŋz]
plný full [ful]
plocha area [eəriə]
zubní plomba filling [filiŋ]
ploutev flipper [flipə]
chodidla s plovací blánou webbed feet [webd fi:t]
plus plus [plas]
plyn gas [gæs]
plynout pass [pa:s]
plyšová hračka soft toy [soft toi]
plyšový medvěd teddy bear [tedi beə]
plýtvat waste [weist]
pneumatika tyre [taiə]
po (hodiny) past [pa:st]
po (časově) after [a:ftə]
po celém světě all around the world [o:l əraund ðə wə:ld]
po celou dobu all the time [o:l ðə taim]
po poledni p.m. [pi: em]
pobřeží coast, shore [kəust], [šo:]
počasí weather [weðə]
Jaké je počasí? What's the weather like? [... weðə ...]
počítač computer [kəmpju:tə]
počítat count [kaunt]
počkej hang on [hæŋ on]
počkej chvíli just a minute [džast ə minit]
pod below, under [beləu], [andə]
podat zprávu report [ripo:t]
podívej se na look at [luk ət]
podivný strange [streindž]
podkova horseshoe [ho:sšu:]
podlaha floor [flo:r]
podnebí climate [klaimit]
podnos tray [træi]
podobný similar [similə]
podpěrná konstrukce cradle [kreidl]
podpis signature [signəčə]
podprsenka bra [bra:]
podstatné jméno noun [naun]
podvádět cheat [či:t]
podzim autumn [o:təm]
pohled look [luk]
pohlednice postcard [pəustka:d]
pohledy, karty cards [ka:dz]
pohodlný comfortable [kamfətəbl]
pohovka settee [seti:]
pohřešovaný missing [misiŋ]
pohyb movement [mu:vmənt]
pohybovat move [mu:v]
Pojď a dostaneš. Come and get it.  
pojď dál come in [kam in]
pokladna counter, checkout, ticket office [kauntə], [čekaut], [tikit ofis]
poklička cover [kavə]
pokoj room [ru:m]
pokračovat go on [gəu on]
pokrok progress [prəugres]
pokrývka covering [kavəiŋ]
pole field [fi:ld]
polévka soup [su:p]
police shelf [šelf]
policejní auto police car [pəli:s ka:]
policejní komisař constable [kanstəbl]
policejní stanice police station [pəli:s steišn]
policista policeman [pəli:smæn]
polokoule hemisphere [hemisfiə]
položit put [put]
položit (kam) put on [put on]
polykat swallow [swoləu]
pomalý slow [sləu]
pomeranč orange [orindž]
pomerančový džem marmalade [ma:məleid]
pomoci help [help]
pomocné sloveso do [du:]
pomocník assistant [əsistənt]
pondělí Monday [mandi]
ponožky socks [soks]
popis description [diskripšn]
popovídat si have a chat, chat [hæv ə čet]
populární hudba pop music [pop mju:zik]
populární hvězda pop star [pop sta:r]
populární skupina pop group [pop gru:p]
poranit injure [indžə]
pořádně properly [propərli]
posed deer-stand [diəstænd]
poslední last [la:st]
poslední patro top floor [top flo:]
poslechové cvičení listening exercise [lisəniŋ eksəsaiz]
pospěš si hurry up [hari ap]
postel bed [bed]
postižený handicapped [hændikæpt]
postrašit frighten [fraitən]
pošetilý silly [sili]
poškozený damaged [dæmidžd]
pošta post office [pəust ofis]
pošťák postman [pəustmæn]
poštovní směrovací číslo (PSČ) postcode [pəustkəud]
poštovní známka stamp [stæmp]
potápěč diver [daivə]
potápění diving [daiviŋ]
potápět (se) dive [daiv]
potěšený glad [glæd]
potichu in a low voice [... vəis]
potom then [ðen]
potopit se sink [siŋk]
potrava food [fu:d]
potřeba (čeho) need for [ni:d fo:]
potřebovat need [ni:d]
poušť desert [dezət]
pouštět draka fly a kite [flai ə kait]
pouť funfair [fanfeə]
pouze only [əunli]
použít use [ju:z]
být pověšen be hanged [bi: hæŋd]
povzbudit cheer [čiə]
pozdě late [leit]
Jdu pozdě. I'm late. [aim leit]
Nechoď pozdě. Don't be late. [... leit]
pozdější, později later [leitə]
poznamenat note [nəut]
Poznejme nové kamarády. Let's make new friends.  
Dej pozor! Watch out! [woč aut]
pozpátku backwards [bækwəd]
pozvání invitation [inviteišn]
pozvat invite [invait]
požár fire [faiə]
práce work [wə:k]
práce, zaměstnání job [džob]
práce s kovem Metalwork [metlwə:k]
práce se dřevem Woodwork [wudwə:k]
pračka washing machine [wošiŋ məši:n]
pradědeček great-grandfather [greit grænfa:ðə]
prasátko – kasička piggy bank [pigi bæŋk]
prase pig [pig]
prášek powder, tablet [paudə], [tæblit]
prášek na praní washing powder [... paudə]
vzít si prášek take a pill [teik ə pil]
prát prádlo wash clothes [woš kləudz]
pravděpodobně probably [probəbli]
pravdivá věta true sentence [tru: ...]
Máš pravdu. You are right. [... rait]
právě just [džast]
pravěk prehistory [pri:histri]
pravítko ruler [ru:lə]
právo volit right to vote [rait tə vəut]
pravý right [rait]
prázdniny holiday [holidei]
školní prázdniny School holidays [sku:l holədeiz]
pražená kukuřice popcorn [popko:n]
prezident president [prezidənt]
princ prince [prins]
princezna princess [prinsez]
pro for [fo:], [fə]
problém problem [probləm]
řešit problém solve a problem [solv ə probləm]
V čem je problém? What is wrong? [wot iz roŋ]
probudit se wake up [weik ap]
procent per cent [pə: sent]
proč why [wai]
prodat sell [sel]
prodavač shop assistant [šop əsistənt]
profesor professor [prəfesə]
program (počítačový) program [prəugræm]
program (zábava) programme [prəugræm]
Co je na programu? What's on? [wotson]
lékařská prohlídka check-up [čekap]
prohlížení památek sightseeing [saitsi:iŋ]
jít na procházku go for a walk [... wo:k]
promiň sorry [sori]
Promiň(te), ... Excuse me, ... [ikskju:z mi]
prosím (podávání) here you are [hiə ju: a:]
prosím (žádost) please [pli:z]
prosinec December [disembə]
prostírat stůl set the table [set ðə teibl]
prostor area [eəriə]
prostřít stůl set the table [set ðə teibl]
protest, protestovat protest [prəutest]
proti against, opposite [əgeinst], [opozit]
protiva real pest [riəl pest]
proto that's why [... wai]
protože because [biko:z]
provaz rope [rəup]
provázek string [striŋ]
provést kudy show around [šou əraund]
prst finger [fiŋgə]
pršet rain [rein]
Prší (teď). It's raining.  
průměr average [ævəridž]
první first [fə:st]
pryč z away from [əwei from]
Je to pryč. It's gone. [its gan]
jít pryč go away [gou əwei]
přátelský friendly [frendli]
před (časově) before [bifo:]
před (poloha) in front of  
před dvěma sty lety two hundred years ago [tu: handrəd jə:s əgəu]
před Kristem BC – before Christ [... kraist]
před polednem a.m. [eiem]
předbíhat jump the queue [džamp ðə kju:]
předměstí suburb [sabə:b]
dát přednost prefer [prifə:]
lékařský předpis prescription [priskripšn]
předseda vlády Prime Minister [praim ministə]
předsíň hall [ho:l]
přechod pro chodce zebra crossing [zi:bə krosiŋ]
přejít ulici cross the street [kros ðə stri:t]
překrásný beautiful [bju:təfl]
překvapený surprised [səpraizd]
překvapivý exciting [iksaitiŋ]
přemýšlet o think about, think of [θiŋk əbaut], [θiŋk of]
přenést carry [kæri]
přepisovač copytaker [kopiteikə]
přes across [əkros]
přes ... k ... over ... to ... [ouvə ...]
přes noc overnight [əuvənait]
přesedat change [čeindž]
přeskakovat jump over [džamp ouvə]
přesně exactly [igzæktli]
přestat stop [stop]
přestavět rebuild [ri:bild]
přestávka break [breik]
přestěhovat se kam move into [mu:v intu]
přesunout move [mu:v]
převrátit se turn over [tə:n əuvə]
převzít kontrolu nad take control of [teik kontrəul of]
přezdívka nickname [nikneim]
přežít survive [səvaiv]
příběh story, tale [stori], [teil]
příborník cupboard [kapbəd]
příbuzný relative [relətiv]
přihodit se happen [hæpn]
příchuť flavour [fleivə]
přijet do arrive at [əraiv ət]
přijít do arrive at [əraiv ət]
příjmení surname [sə:neim]
přijmout receive [risi:v]
přikázat order [o:də]
přikolíkovat pin [pin]
přikrýt cover [kavə]
přikrývka blanket [blæŋkit]
příliš malý too small [tu: smo:l]
příliš mnoho too much [tu: mač]
přímka line [lain]
přímo straight ahead [strait əhæd]
jít přímo (kudy) go straight on [gəu strait on]
přímý vlak through train [θru: trein]
přinést bring, fetch [briŋ], [feč]
případ case [keis]
Jsi připraven? Are you ready? [... redi]
mít připraveno have ready [hæv redi]
být připravený ready [redi]
Připravit, pozor, teď! Ready, steady, go! [redi stedi gəu]
připustit admit [ədmit]
příroda nature [neičə]
přírodní krásy natural beauties [næčrəl bju:ti:s]
přírodní vědy Science [saiəns]
přísady ingredients [ingri:djənts]
přistát land [lænd]
přístav port [po:t]
přistěhovalci immigrants [imigrənts]
příšerka monster [monstə]
příště next time [nekst taim]
přítel friend [frend]
přítel (dopisovací) penfriend [penfrend]
přítomný, přítomnost present [preznt]
přízemí ground floor [graundflo:]
v přízemí downstairs [daunsteəz]
přiznat admit [ədmit]
přiznat se confess [kənfes]
přízvuk accent [æksənt]
psací stroj typewriter [taipraitə]
psaní (předmět) Handwriting [hændraitiŋ]
psát write [rait]
psát na stroji (na klávesnici) type [taip]
pštros ostrich [ostrič]
pták bird [bə:d]
ptakopysk platypus [plætipəs]
pudink pudding [pudiŋ]
puchýř blister [blistə]
půjčit lend [lend]
půjčit peníze lend money [lend mani]
půjčit si borrow [borəu]
půl half [ha:f]
půl (hodiny) half past [ha:f pa:st]
půlnoc midnight [midnait]
pumpovat pump [pamp]
punčocháče tights [taits]
puntík dot [dot]
původ origin [oridžin]

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet