Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
cabbage [kæbidž] zelí
cacao tree [kəka:əu tri:] kakaovník
café [kæfei] kavárna, cukrárna, bufet
cake [keik] koláč, dort
calculator [kælkjuleitə] kalkulačka
calf [ka:f] tele
call [ko:l] volat, telefonovat, nazývat
it's called a ... [... ko:ld ...] nazývá se ...
what's this called   jak se nazývá
calm [ka:m] klidný
camel [kæml] velbloud
camera [kæmərə] fotoaparát
can [kæn] umět, moci
can of ... [kæn əv] plechovka (čeho)
Can you ...?   Můžeš ...? Umíš ...?
Canada [kænədə] Kanada
canary [kəneəri] kanárek
candle [kændl] svíčka
can't [ka:nt] neumět, nemoci
canteen [kænti:n] jídelna
cap [kæp] čepice s kšiltem
capital (city) [kæpitl] hlavní město
captain [kæptin] kapitán
capture [kæpčə] zajmout
car [ka:] auto
car crash [ka: kræš] autonehoda, srážka aut
card [ka:d] legitimace, přání
cards [ka:dz] karty, pohledy
care [keə] péče
I don't care.   Je mi to fuk.
Take care.   Měj se.
careful [keəfl] pečlivý, opatrný
Be careful.   Buď(te) opatrný.
cargo [ka:gəu] lodní náklad
carol [kærəl] koleda
carp [ka:p] kapr
carpet [ka:pit] koberec
carriage [kæridž] kočár, vůz
carrot [kærət] mrkev
carry [kæri] nést, nosit, přenést
cartoon [ka:tu:n] karikatura, kreslený film
carving [ka:viŋ] vyřezávání
case [keis] případ
cassette [kəset] kazeta
cassette recorder [... riko:də] kazetový magnetofon
cast [ka:st] sádrový obvaz
castle [ka:sl] hrad, zámek
cat [kæt] kočka
catch [kæč] chytit
catch a bus   stihnout autobus
catch fire   vznítit se
cave [keiv] jeskyně
ceiling [si:liŋ] strop
celebrate [selibreit] oslavit
Celt [kelt] Kelt
Celtic [keltik] keltský
cent [sent] cent
central [sentrəl] střední
Central America [sentrəl əmerikə] Střední Amerika
centre [sentə] střed
century [senčəri] století
cereal [siəriəl] obilné vločky
ceremony [seriməni] obřad
certain [sə:tn] jistý
chain [čein] řetěz
chair [čeə] židle
chalk [čo:k] křída
chalk cliffs [čo:k klifs] křídové útesy
take a chance [... ča:ns] využít šanci
change [čeindž] změnit, vrátit drobné, přesedat
Here's your change. [... čeindž] Tady máte nazpět.
channel [čænl] kanál
chat [čæt] popovídat si
have a chat [hæv ə čet] popovídat si
chauffeur, chauffeur-driven [šəufə ...] šofér, řidič
cheap [či:p] levný
cheat [či:t] podvádět, šidit
check [ček] kontrolovat
checkout [čekaut] pokladna
check-up [čekap] lékařská prohlídka
cheek [ček] tvář
cheer [čiə] povzbudit
cheese [či:z] sýr
cheetah [či:tə] gepard
chemist's [kemists] lékárna, drogerie
cherries [čeri:z] třešně
chess [čes] šachy
chest [čest] hruď, truhla
chew [ču:] žvýkat
chewing gum [ču:iŋ gam] žvýkačka
chick [čik] kuře
chicken [čikin] kuře
chief [či:f] náčelník
child [čaild] dítě
children [čildən] děti
China [čainə] Čína
Chinese [čaini:s] Číňan, čínský, čínština
chips [čips] bramborové lupínky
chocolate [čoklət] čokoláda
choose [ču:z] vybrat
chopper [čopə] sekačka
Christianity [kristiænəti] křesťanství
Christmas [krisməs] Vánoce
Christmas Eve [krisməs i:v] Štědrý den
at Christmas [æt krisməs] o Vánocích
Church [čə:č] církev
church [čə:č] kostel
cinema [sinimə] kino
circle [sə:kl] kruh
circus [sə:kəs] cirkus
city [siti] město, velkoměsto
Civil War [sivl wo:] občanská válka
civilization [sivəlai:zeišn] civilizace, kultura
clan [klæn] rodinný klan
class [kla:s] třída
classical music [klæsikl mju:zik] vážná hudba
classroom [kla:sru:m] třída, učebna
classroom next door   vedlejší učebna
clean [kli:n] čistit
clean your teeth [kli:n jo:ə ti:θ] vyčisti si zuby
clear [kliə] jasný
clever [klevə] chytrý
climate [klaimit] podnebí
climb [klaim] lézt, šplhat
clock [klok] hodiny
at one o'clock [et wan əklok] v jednu hodinu
close [kləuz] zavřít, blízký
closed [kləuzd] zavřeno, zavřený
cloth [kloθ] látka
clothes [kləuðz] oblečení
clothes shop [kləuðz šop] obchod s oděvy
cloud [klaud] mrak
cloudy [klaudi] zataženo
clue [klu:] vodítko
cm [sentimi:tə] centimetr
coal [kəul] uhlí
coast [kəust] pobřeží
coat [kəut] kabát
cock [kok] kohout
coconut [kəukənat] kokosový ořech
coffee [kofi] káva
coffin [kofin] rakev
coin [koin] mince
coins [koins] peníze, mince
coke [kəuk] Coca-Cola
cold [kəuld] studený, chladný, rýma
I'm cold.   Je mi zima.
I've got a cold.   Jsem nachlazen.
collect [kəlekt] sbírat
collection [kəlekšn] sbírka
colossal [kəlosl] obrovský
colour [kalə] barva
What colour is it?   Jakou má barvu?
comb [kəum] hřeben, česat se
Come and get it.   Pojď a dostaneš.
come in [kam in] pojď dál
come on [kam on] tak pojď, Honem!
comedy [komədi] komedie
comfortable [kamfətəbl] pohodlný
comic [komik] komiks
comics [komiks] kreslený seriál
commander [kəma:ndə] velitel
communication [kəmju:nikeišn] rozhovor
community [kəmju:nəti] komunita
compasses [kampəsiz] kružítko
competition [kompətišn] soutěž
complete [kəmpli:t] doplnit
compositor [kəmpozitə] sazeč
computer [kəmpju:tə] počítač
Computer Studies [... stadi:s] informatika
confess [kənfes] přiznat se
conqueror [koŋkərə] dobyvatel
constable [kanstəbl] strážník, policejní komisař
contest [kontest] soutěž, soutěžit
continent [kontinənt] kontinent
control [kəntrəul] řídit
cook [kuk] vařit, kuchař
cooked [kukt] uvařený
cooker [kukə] vařič
cool [ku:l] chladit, chladný, drzý
copy [kopi] dělat kopii
copytaker [kopiteikə] přepisovač
coral reef [korəl ri:f] korálový útes
corn [ko:n] kukuřice
corner [ko:nə] roh, kout
correct [kərekt] správný
correspondent [korəspondənt] dopisovatel
corridor [korido:] chodba
cost [kost] stát (o ceně)
cottage [kotidž] chalupa
cotton [kotn] bavlna
cough [kof] kašel
count [kaunt] počítat
counter [kauntə] pokladna
country [kantri] země, stát, kraj, venkov
courage [karidž] odvaha
cousin [kazn] bratranec, sestřenice
cover [kavə] přikrýt, poklička
covering [kavəiŋ] pokrývka
cow [kau] kráva
cowboy [kauboi] kovboj, pasák (krav)
cowgirl [kaugə:l] pasačka krav
cradle [kreidl] podpěrná konstrukce
Craft [kra:ft] technické práce
crafts [kra:fts] řemesla
cranberry [krænbəri] brusinka
crane [krein] jeřáb
crash [kræš] havarovat, narazit, pád, nehoda
car crash [ka: kræš] autonehoda, srážka aut
crawl [kro:l] plazit se
crayon [kreiən] voskovka, pastelka
crazy [kreizi] bláznivý
creature [kri:čə] bytost, tvor
criminal [kriminl] zločinec
crisps [krisps] bramborové lupínky
Croatia [krəueišjə] Chorvatsko
crocodile [krokədail] krokodýl
crooked [krukid] křivý
cross [kros] kříž
cross the street [... stri:t] přejít ulici
crossroads [krosrəudz] křižovatka
crowds [kraudz] davy
crown [kraun] koruna
the Crown Jewels [... džu:əls] korunovační klenoty
cruel [kruəl] krutý
apple crumble [æpl krambl] křížaly
cry [krai] plakat
cucumber [kju:kambə] okurka
cuisine [kwizi:n] kuchyně (způsob vaření)
cup [kap] šálek
cupboard [kapbəd] příborník, skříňka
curious [kjuəriəs] zvědavý
curly [kə:li] kudrnatý
curtain [kə:tn] záclona
customer [ka:stəmə] zákazník
cut [kat] stříhat, krájet
cut off   uříznout
cycle [saikl] jezdit na kole
Czech [ček] Čech, Češka
the Czech Republic [... ripablik] Česká republika

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet