Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
face [feis] obličej
face-cream [feiskri:m] krém na obličej
fact [fækt] skutečnost, fakt
in fact   ve skutečnosti
factory [fæktəri] továrna
faint [feint] omdlít
fair [feə] světlý, spravedlivý
fall off [fo:l of] spadnout
fall over [fo:l əuvə] upadnout přes něco, zakopnout
false [fo:ls] falešný
false sentence   nepravdivá věta
fame [feim] sláva
family [fæmili] rodina
family tree   rodokmen
famous [feiməs] slavný
far [fa:ə] vzdálený
fare [feə] jízdné
farm [fa:m] farma
farm worker [fa:m wo:kə] farmář
fashion [fæšn] móda
fast [fa:st] rychlý, rychle
fast food restaurant [fa:st fu:d restorant] rychlé občerstvení
fat [fæt] tlustý
father [fa:ðə] otec
favourite [fejvərit] oblíbený
feast [fi:st] hostina
feather [feðə] peří
February [februəri] únor
feed [fi:d] krmit
feel [fi:l] cítit
feel homesick [fi:l həumsik] stýskat se
feel ill [fi:l il] cítit se nemocný
feel lonely [fi:l lounli] cítit se opuštěný
feet [fi:t] chodidla
felt-tip pen [feltip pen] fix
ferry [feri] trajekt
fetch [feč] přinést, nosit
fever [fi:və] horečka
few [fju:] několik
fiddles [fidls] housle, skřipky
field [fi:ld] pole
fifteen [fifti:n] patnáct
fifth [fifθ] pátý
fifty [fifti] padesát
fight [fait] bojovat
fill up [fil ap] naplnit
filling [filiŋ] náplň, zubní plomba
film star [film sta:] filmová hvězda
finally [fainəli] konečně, nakonec
financial world [fainænšl wə:ld] finanční svět
find [faind] najít
fine [fain] pěkně, fajn
finger [fiŋgə] prst
fingerprint [fiŋgəprint] otisk prstu
finish [finiš] konec, končit
finishing line [finišiŋ lain] cílová čára
fire [faiə] oheň, požár
catch fire [kæč faiə] vznítit se
light a fire   zapálit oheň
fireball [faiəbo:l] ohnivá koule
first [fə:st] první, nejdřív
fish [fiš] ryba
fish and chips   ryba a hranolky
fisherman [fišəmæn] rybář
fishing [fišiŋ] rybaření
five [faiv] pět
five pound note   pětilibrovka
fix [fiks] zkrotit (hovorově)
fizzy drink [fizi drink] limonáda
flag [flæg] vlajka
flame [fleim] plamen
flat [flæt] byt
flavour [fleivə] příchuť
flight [flait] let
flight plan   letový plán
flipper [flipə] ploutev
flood [flad] záplava
floor [flo:r] podlaha
florist's [florists] květinářství
flour [flauə] mouka
flower [flauə] květina
flu [flu:] chřipka
fly [flai] létat
fly a kite [... kait] pouštět draka
fly a plane [... plein] řídit letadlo
fog [fog] mlha
foggy [fogi] mlhavo
food [fu:d] strava, potrava
foot  [fu:t] chodidlo
football [futbo:l] fotbal, kopaná
football match [futbo:l mæč] fotbalový zápas
for [fo:], [fə] pro, za
for ever   navždy
for example [for igza:mpl] například
force field [fo:s fi:ld] silové pole
ford [fo:d] brod
forehead [fə:hed] čelo
foreign [forin] cizí
foreign language [forin læŋgwidž] cizí jazyk
forest [forist] les
forester [foristə] lesník
forever [fərevə] navždy
forget [forgət] zapomenout
fork [fo:k] vidlička
form [fo:m] tvořit
forms of transport [fo:mz əv trænspo:t] dopravní prostředky
fortunately [fo:čnitli] naštěstí
fortune [fo:čn] štěstí
forty [fo:ti] čtyřicet
found [faund] založit
fountain [fauntin] fontána
four [fo:ə] čtyři
fourteen [fo:ti:n] čtrnáct
fourth [fo:θ] čtvrtý
fox [foks] liška
France [fra:ns] Francie
free [fri:] volný, zdarma
freely [fri:li] svobodně
French [frenč] Francouz, francouzský, francouzština
fresh [freš] čerstvý
Friday [fraidi] pátek
fridge [fridž] lednice
fried [fraid] smažený
fried cheese [fraid či:z] smažený sýr
friend [frend] přítel, kamarád
friendly [frendli] přátelský
frighten [fraitən] postrašit
frog [frog] žába
from [frəm] od
from – to [frəm tə] od – do
from all over the world   z celého světa
front door   vstupní dveře domu
in front of   před (poloha)
frown [fraun] mračit se
frozen [frəuzn] zmrzlý
fruit [fru:t] ovoce
fry [frai] smažit
frying pan [fraiŋ pæn] pánvička
full [ful] plný
funfair [fanfeə] pouť
funny [fani] legrační
fur [fə:] kožešina
further [fə:ðə] dále, další
future [fju:čə] budoucí, budoucnost

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet