Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
each [i:č] každý (z nich)
eagle [i:gl] orel
ear [iə] ucho
early [ə:li] brzy, časně
earn [ə:n] vydělat peníze
earrings [i:əriŋz] náušnice
ears [iəs] uši
the Earth [ði: ə:θ] Země (planeta), zeměkoule
earthquake [ə:θkweik] zemětřesení
easily [i:zəli] snadno, snadně
East [i:st] východ
at Easter [æt i:stə] o Velikonocích
easy [i:zi] snadný
eat [i:t] jíst
eating out [i:tiŋk aut] jídlo s donáškou
editor [editə] redaktor
editorial room [edito:riəl ru:m] místnost redaktorů
egg [eg] vejce
Egyptian [idžipšn] Egypťan
eight [eit] osm
eighteen [eiti:n] osmnáct
eighty [eiti] osmdesát
electric [ilektrik] elektrický
electric drill [ilektrik dril] elektrická vrtačka
electricity [ilektrisəti] elektřina
elephant [elifənt] slon
eleven [ilevn] jedenáct
elk [elk] los (druh)
embarrassed [imbærəst] v rozpacích
end [end] konec, končit, skončit
at the end [et ði: end] nakonec
ending [endiŋ] závěr
enemy [enəmi] nepřítel
engineer [endžiniə] technik
England [inglənd] Anglie
English [iŋgliš] Angličan, anglický, angličtina
enjoy [indžoi] bavit se, užít si
enough [inaf] dost
Is there enough ...?   Je tam dost ...?
enter [entə] vstoupit
entertainment [entəteinment] zábava
entrance [intra:ns] vchod
envelope [envələup] obálka
equal rights [i:kwəl ...] rovná práva
Equator [ikweitə] rovník
escape [iskeip] útěk, uprchnout
Eskimo [eskiməu] Eskymák
establish [istæbliš] založit
Europe [juərəp] Evropa
evening [i:vniŋ] večer
event [ivent] událost
ever [evə] každý, někdy
ever since [... sins] stále od té doby
for ever   navždy
every [evri] každý
every day [evri dei] každý den
everybody [evribodi] každý
everything [evriθiŋ] všechno
everywhere [evriweə] všude
exactly [igzæktli] přesně
exam [igzæm] zkouška
for example [for igza:mpl] například
except for [iksept ...] nehledě k, až na
get excited [... iksaitid] rozčílit se
exciting [iksaitiŋ] překvapivý, vzrušující
Excuse me, ... [ikskju:z mi] Promiň(te), ...
exercise [eksəsaiz] cvičit
exercise book [eksəsaiz buk] sešit
expensive [ikspensiv] drahý (o ceně)
experience [ikspiriəns] zkušenost, zážitek
explore [iksplo:] zkoumat
explorer [iksplo:rə] cestovatel, badatel
extinct [ikstiŋkt] vyhynulý
extra day off   den volna
extremely [ikstri:mli] mimořádně
eye [ai] oko
eye shadow [ai šedəu] oční stíny
eyelid [ailid] oční víčko
eyes [ais] oči

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet