Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
sad [sæd] smutný
safe [seif] sejf
sail [seil] plavit se
sailing ship [seiliŋ šip] plachetnice
sailor [seilə] námořník
sails [seilz] plachty
salad [sæləd] míchaný salát
sale [seil] výprodej, slevy
salmon [sæmən] losos
salt [so:t] sůl
same [seim] stejný
at the same time [et ðə seim taim] ve stejnou dobu
the same way as   stejným způsobem jako
sandals [sændlz] sandály
sandpit [sændpit] pískoviště
sandwich [sendwič] sendvič, obložený chléb
Santa Claus   Santa Klaus
Saturday [satədi] sobota
saucepan [so:spən] pánev
saucer [so:sə] talířek
sausage [sosidž] párek
save [seiv] zachránit
save life [seiv laif] zachránit život
say [sei] říci
Are you scared? [... skeəd] Lekl ses?
Are you scared of snakes?   Bojíš se hadů?
scarf [ska:f] šátek
school [sku:l] škola
School holidays [... holədeiz] školní prázdniny
at school   ve škole
Science [saiəns] přírodní vědy
scissors [sizəz] nůžky
Score one point. [sko: wan point] Získáváš bod.
Scotland [skotlənd] Skotsko
the Scots [ðə skots] Skotové
sea [si:] moře
seal [si:l] tuleň
sealion [si:laiən] lvoun
at the seaside [... si:said] u moře
season [si:zən] roční období
seat [si:t] sedadlo
second [sekənd] sekunda, druhý
secretary [sekrətri] sekretářka
see [si:] vidět
See you. [si: ju:] Ahoj. (rozloučení)
See you soon.   Brzy se uvidíme.
I see.   Aha.
seed [si:d] semeno
sell [sel] prodat
send out [send aut] vyslat
sense [sens] smysl
sensitive [sensətif] citlivý
September [septembə] září
serial [siəriəl] seriál
servant [sə:vənt] sluha
set [set] dát, vysázet (noviny), sada
set the table [set ðə teibl] prostřít, prostírat stůl
settee [seti:] pohovka
settle [setl] usadit se
settler [setlə] osadník, kolonista
seven [sevn] sedm
seventeen [sevnti:n] sedmnáct
seventy [sevnti] sedmdesát
sew [səu] šít
shake [šeik] třást
shallow [šæləu] mělký
It's a shame. [... šeim] To je ostuda.
shampoo [šæmpu:] šampon
shark [ša:k] žralok
sharp [ša:p] ostrý
sharpener [ša:pənə] ořezávátko
shave [šeiv] holit
she [ši:] ona
sheep [ši:p] ovce
shelf [šelf] police
shell [šel] loupat, louskat
shine [šain] svítit
ship [šip] loď
shipwreck [šipræk] vrak lodi
shirt [šə:t] košile
shocked [šokt] otřesený
shoes [šu:z] boty
shoot [šu:t] střílet
shooting star [šu:tiŋ sta:] padající hvězda
shop [šop] nakupovat, obchod
shop assistant [šop əsistənt] prodavač
shop window   výloha
shore [šo:] pobřeží
short [šo:t] malý (o člověku), krátký
shorten [šo:tən] zkracovat
shorts [šo:ts] šortky
shot [šot] výstřel
shoulder [šəuldə] rameno
shout [šaut] křičet
show [šəu] ukázat, zábava, zábavný pořad
show around   provést kudy
shower [šauə] sprcha
shower gel [šauə džel] sprchový gel
have a shower   sprchovat se
shy [šai] plachý, stydlivý
sick [sik] nemocný
side [said] strana
sightseeing [saitsi:iŋ] prohlížení památek
sightseeing tour [... tuə] okružní jízda
sign language [sain læŋgwidž] znaková řeč
signature [signəčə] podpis
silk [silk] hedvábí
silly [sili] hloupý, pošetilý
Don't be silly.   Nebuď „trdlo“.
silver [silvə] stříbro
similar [similə] podobný
simple [simpl] jednoduchý
ever since [... sins] stále od té doby
sing [siŋ] zpívat
single ticket [siŋl tikit] jednosměrná jízdenka
sink [siŋk] potopit se, dřez
sister [sistə] sestra
sit [sit] sedět
six [siks] šest
sixteen [siksti:n] šestnáct
sixty [siksti] šedesát
size [saiz] velikost
skate [skeit] bruslit
skateboard [skeitbo:d] skateboard, kolečkové prkno
skates [skeits] brusle
skating [skeitiŋ] bruslení
ski [ski] lyžovat
ski downhill [ski daunhil] lyžovat (sjezd)
ski lift [ski lift] lyžařský vlek
skiing [skiiŋ] lyžování
go skiing   lyžovat
skipping rope [skipiŋ rəup] švihadlo
skirt [skə:t] sukně
skis [ski:z] lyže
skull [skal] lebka
sky [skai] nebe
skyscraper [skaiskreipə] mrakodrap
slang [slæŋ] hovorová řeč
slave [sleiv] otrok
slavery [sleivəri] otroctví
sledge [sledž] saně
sleep [sli:p] spát
sleeper [sli:pə] spáč
slice [slais] plátek, nakrájet na plátky
slide [slaid] klouzačka, klouzat
slightly [slaitli] trochu
slim [slim] štíhlý
slow [sləu] pomalý
small [smo:l] malý
smell [smel] čich, čichat
smile [smail] usmívat se, úsměv
smith [smiθ] kovář
smoke [sməuk] kouřit
snack [snæk] svačina
snail [sneil] hlemýžď
snake [sneik] had
sneeze [sni:z] kýchat
snow [snəu] sníh
snowboard [snəubo:d] snowboard
snowman [snowmæn] sněhulák
soap [səup] mýdlo
soapy [səupi] mýdlový
socks [soks] ponožky
soft toy [soft toi] plyšová hračka
solar system [səulə sistəm] sluneční soustava
soldier [səuldžə] voják
solve [solv] vyřešit
solve a problem [solv ə probləm] řešit problém
some [sam] několik
some changes [sam čeindžiz] nějaké změny
some of you   někteří z vás
somebody [sambədi] někdo
someone [samwan] někdo
sometimes [samtaimz] někdy
son [san] syn
soon [su:n] brzy, zanedlouho
sore throat [so: θrəu] bolení v krku
sorry [sori] promiň
I'm sorry. [aim sori] Je mi líto.
sort [so:t] druh
sound [saund] znít, zvuk
soup [su:p] polévka
sour [sauə] kyselý
South [sauθ] jih
South America   Jižní Amerika
South Pole [... pəul] jižní pól
southern [saðən] jižní
spa [spa:] lázně
space [speis] vesmír
space dust [speis dast] vesmírný prach
Space Shuttle [speis šatl] raketoplán
spaceport [speispo:t] raketodrom
spacesuit [speissju:t] oblek astronauta
spaghetti [spəgeti] špagety
Spanish [spæniš] Španěl, španělský, španělština
speak [spi:k] mluvit
spear [spiə] oštěp
special [spešl] zvláštní, speciální
speed [spi:d] rychlost
reach speed of [ri:č spi:d əv] dosáhnout rychlosti
speedboat [spi:dbəut] rychlý člun
spell [spel] kouzelné slovo
Spell. [spel] Hláskuj.
how do you spell ...   vyhláskuj ...
spend [spend] utratit
spider [spaidə] pavouk
spill [spil] vylít
spin [spin] roztočit
spirit [spirit] duše
spoon [spu:n] lžíce
sport [spo:t] sport
sportsfields [spo:tsfi:ldz] sportoviště
spray [sprei] sprej
spread [spred] šířit
spring [spriŋ] jaro
spruce tree [spru:s tri:] smrk
square [skweə] čtverec, náměstí
squeeze [skwi:z] vymačkat
squirrel [skwirəl] veverka
St Valentine [saint valentain] sv. Valentýn
stairs [steəz] schody
stamp [stæmp] poštovní známka
stand [stænd] stát (sloveso)
stand on   stát (kde)
star [sta:] hvězda
starfish [sta:fiš] mořská hvězdice
start [sta:t] start, začátek, začínat
state [steit] stát
station [steišn] stanice, nádraží
stationer's [steišənəz] papírnictví
stay [stei] zůstat
steal [sti:l] krást
steam [sti:m] pára
step by step [step ...] krok za krokem
stepbrother [stepbraðə] nevlastní bratr
stereo [stiəriəu] stereo
stick [stik] lepit, hůl
sticking plaster [stikiŋ pla:stə] náplast
sticky [stiki] lepivý
still [stil] ještě, dosud
stir [stə:] míchat
stomach [stamək] žaludek
stomach ache [stamək eik] bolest žaludku
stone [stəun] kámen, kamenný, pecka
Stone Age [stəun eidž] doba kamenná
stop [stop] zastavit, přestat
store [sto:] uskladnit
storehouse [sto:haus] sklad
story [stori] příběh
straight [streit] rovný
straight ahead [strait əhæd] přímo
strange [streindž] zvláštní, podivný
stranger [streindžə] cizinec
strawberry [stro:bri] jahoda
street [stri:t] ulice
string [striŋ] provázek
strong [stroŋ] silný
student [stju:dənt] student
studio [stju:diəu] ateliér
stupid [stju:pid] hloupý
subtitles [sabtaitlz] titulky
suburb [sabə:b] předměstí
successful [səksesfl] úspěšný
suck [sak] sát
sugar [šugə] cukr
suitcase [sju:tkeis] kufr
summer [samə] léto
sun [san] slunce
the Sun [ðə san] Slunce
sunburnt [sanbə:nt] spálený od slunce
Sunday [sandi] neděle
sunglasses [sangla:siz] brýle proti slunci
sunny [sani] slunečný
sunrise [sanraiz] východ slunce
sunset [sanset] západ slunce
supermarket [sju:pəma:kit] velká samoobsluha
surname [sə:neim] příjmení
surprised [səpraizd] překvapený
survive [səvaiv] přežít
suspended animation [səspendid ænimeišn] stav bezvědomí
swallow [swoləu] polykat, spolknout
sweatshirt [swetšə:t] triko (dl. rukáv)
sweaty [sweti] zpocený
sweep [swi:p] zametat
sweet [swi:t] sladký, bonbon
swim [swim] plavat
swimming [swimiŋ] plavání
swimming pool [swimiŋ pu:l] plavecký bazén
swimsuit [swimsju:t] plavky
swing [swiŋ] houpat se
swollen ankle [swəulən æŋkl] opuchlý kotník
sword [so:d] meč

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet