Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
hair [heə] vlasy
half [ha:f] půl
half past [ha:f pa:st] půl (hodiny)
hall [ho:l] předsíň
on Halloween [on hæləuwi:n] na Halloween
ham [hæm] šunka
hamburger [hæmbə:gə] hamburger
hamster [hæmstə] křeček
hand [hænd] ruka
handicapped [hændikæpt] postižený
handle [hændl] klika
Handwriting [hændraitiŋ] psaní (předmět)
hang [hæŋ] věšet
hang on   počkej
be hanged [bi: hæŋd] být pověšen
hanky [hæŋki] kapesník
happen [hæpn] stát se, přihodit se
happy [hæpi] šťastný
hard [ha:d] těžký, tvrdý
hard work [ha:d wo:k] těžká práce
hard-working [ha:dwo:kiŋ] pilný
harpoon [ha:pu:n] harpuna
has, has got [hæz got] má (míti – 3. os. jedn. č.)
hat [hæt] čepice, klobouk
hate [heit] nenávidět
haunted [ho:ntid] strašidelný
have [hæv] mít
I have got [ai hæv got], [... hev ...] mám
Have you got ...?   Máš ...?
he has got   (on) má
have a chat [hæv ə čet] popovídat si
have ready [hæv redi] mít připraveno
Have some ...   Vezmi si ... Dej si.
Can I have a ...?   Mohu dostat ...?
I haven't got any   nemám je (žádné)
hazel-nut [heizlnat] lískový ořech
he [hi:] on
head [hed] hlava
headache [hedeik] bolest hlavy
I've got a headache.   Bolí mě hlava.
headmaster [hedma:stə] ředitel školy
headphones [hedfəunz] sluchátka
healthy [helθi] zdravý
hear [hiə] slyšet
hearing aid [hiəriŋ eid] sluchadlo
heart [ha:t] srdce
heart attack [ha:t ətæk] srdeční záchvat
learn by heart [... bai ha:t] učit se zpaměti
heat [hi:t] horko, žár, hřát
heating [hi:tiŋ] topení
heavy [hevi] těžký
hedgehog [hedžhog] ježek
helicopter [helikoptə] vrtulník, helikoptéra
hello [heləu] ahoj (setkání)
helmet [helmit] helma
help [help] pomoci
hemisphere [hemisfiə] polokoule
hen [hen] slepice
her [hə:] její, jí (2.-7.pád zájmena ona)
here [hiə] zde, tady
here you are [hiə ju: a:] tady máte, prosím (podávání)
hi [hai] ahoj (setkání)
hide [haid] ukrývat, schovat
Hide-and-Seek [haidnsi:k] schovávaná
high [hai] vysoký
high jump [hai džamp] skok vysoký
hill [hil] kopec
him [him] jemu (2.-7.pád zájmena on)
hippo [hipo] hroch
hire [haiə] najmout
his [his] jeho (muže)
historical [historikl] historický
History [histəri] dějepis
hit [hit] uhodit
hobby [hobi] zájmový koníček
hold [həuld] držet
Hold tight.   Drž se pevně.
hole [həul] díra
holiday [holidei] svátek, prázdniny
Holland [holənd] Holandsko
Home Economics [həum i:kənomiks] domácí ekonomika
at home [ət həum] doma
go home [gəu həum] jít domů
feel homesick [fi:l həumsik] stýskat se
homework [həumwə:k] domácí úkol
do homework [du: həumwə:k] dělat (psát) úkol(y)
honest [onist] čestný
honey [hani] med
honour [onə] čest
hook [huk] hák
hope [houp] doufat
hope so [houp sou] taky doufat
Hope you're well.   doufám, že se máš dobře.
horrible [horəbl] strašný, hrozný
horse [ho:s] kůň
horseshoe [ho:sšu:] podkova
hospital [hospitl] nemocnice
host [həust] hostitel
hot [hot] horký
hot dog [hot dog] párek v rohlíku
hot spring [hot spriŋ] horký pramen
hotel [həutel] hotel
hour [auə] hodina (60 minut)
house [haus] dům
housewife [hauswaif] žena v domácnosti
housework [hauswə:k] domácí práce
How are you? [hau a: ju:] Jak se máš (máte)?
How do I get to ...?   Jak se dostanu k ...?
How do you do?   Dobrý den. (zdvořile)
how do you spell ...   vyhláskuj ...
how far [hau fa:] jak daleko
how many [hau meni] kolik
how much [hau mač] kolik
How much is it to get in?   Kolik stojí vstupné?
How much is it?   Kolik to stojí?
huge [hju:dž] obrovský, mohutný
human [hju:mən] lidský
Humanities [hju:mænitiz] humanitní předměty, občanská výchova
humpback [hampbæk] kytovec
hundred [handrəd] sto
hungry [haŋgri] hladový
I'm hungry.   Mám hlad.
hunt [hant] lovit
hunter [hantə] lovec
hurry up [hari ap] pospěš si
hurt [hə:t] bolet, zranit
husband [hazbənd] manžel
hut [hat] chýše

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet