Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
wait [weit] čekat
wait for   čekat na
waiter [weitə] číšník
waiting room [weitiŋ ru:m] čekárna
wake up [weik ap] probudit se
walk [wo:k] jít, kráčet
go for a walk   jít na procházku
wall [wo:l] stěna, zeď
want [wont] chtít
war [wo:] válka
wardrobe [wo:drəub] skříň
warm [wo:m] teplý
warrior [woriə] válečník
warship [wo:šip] válečná loď
was [woz] minulé tvary slovesa být (1. a 3.os. jedn.č.)
wash clothes [woš kləudz] prát prádlo
wash up [woš ap] mýt nádobí
washbasin (wash-basin) [wošbeisn] umyvadlo
washing machine [wošiŋ məši:n] pračka
washing powder [... paudə] prášek na praní
wasp [wosp] vosa
waste [weist] plýtvat
watch [woč] dívat se na televizi, hodinky
Watch it!   Sleduj to!
Watch out!   Dej pozor!
watch TV [woč ti:vi:] dívat se na TV
water [wo:tə] voda
water tank [... tæŋk] vodní nádrž
waterfall [wo:təfo:l] vodopád
waterproof [wo:təpru:f] vodotěsný
wave [weiv] mávat, vlna
wavy [weivi] zvlněný
wax [wæks] vosk
way [wei] cesta, způsob
ask the way [a:sk ...] zeptat se na cestu
on the way   po cestě
we [wi:] my
weak [wi:k] křehký, slabý
weapon [wepən] zbraň
wear [weə] nosit, mít na sobě
He is wearing ... [... weəiŋ] (on) Má na sobě ...
weather [weðə] počasí
What's the weather like?   Jaké je počasí?
webbed feet [webd fi:t] chodidla s plovací blánou
wedding [wediŋ] svatba
Wednesday [wensdi] středa
weed [wi:d] vytrhávat plevel
weekend [wi:kend] konec týdne, víkend
weight lifting [wei liftiŋ] vzpírání
welcome [welkəm] vítejte
Welcome to ...   Vítejte v ...
You are welcome.   Rádo se stalo.
well [wel] dobře
Well done. [wel dan] Dobře (uděláno).
wellies [weli:z] holinky
well-known [welnəun] velmi známý
the Welsh [ðə welš] Walesané
were [wə:] minulé tvary slovesa být (mn.č., 2.os. jedn.č.)
West [west] západ
wet [wet] mokrý, mokro
get wet   zmoknout
whale [weil] velryba
whale hunting [weil hantiŋ] lov velryb
whaling ship   velrybářská loď
what [wot] co
What about you?   A co ty (vy)?
What is the time?   Kolik je hodin?
What's the matter?   Co se stalo? Co se děje?
what's this called   jak se nazývá
What's on?   Co je na programu?
What's going on here?   Co se tady děje?
wheel [wi:l] kolo
wheelchair [wi:lčeə] invalidní vozík
when [wen] kdy
when I grow up   až vyrostu
where [weə] kde
Which one? [wič wan] Který z nich?
whistle [wisl] píšťalka
white [wait] bílý
who [hu:] kdo
whose [hu:z] čí
why [wai] proč
Why didn't you say so?   Tak proč jsi to neřekl hned?
wide [waid] široký
wife [waif] manželka
wild animals [waild æniməlz] divoká zvířata
wild boar [waild bo:] divočák
will [wil] „bude“ – tvoření budoucího času
win [win] zvítězit, vyhrát
wind [wind] vítr
window [windəu] okno
windsurfing [windsə:rfiŋ] windsurfing
go windsurfing   surfovat
windy [windi] větrno, větrný
wine [wain] víno
wing [wiŋ] křídla
winner [winə] vítěz, výherce
winter [wintə] zima
with [wið] s
without [wiðaut] bez
witness [witnis] svědek
woman [wumən] žena
women [wimin] ženy
wood [wud] dřevo
woodcutter [wudkatə] dřevorubec
wooden [wudn] dřevěný
Woodwork [wudwə:k] práce se dřevem
wool [wul] vlna
word [wə:d] slovo
work [wə:k] práce
at work   v práci
it doesn't work   nefunguje to
world [wə:ld] svět, země, vesmír
world record   světový rekord
World War II [wə:ld wo: tu:] 2. světová válka
all over the world   na celém světě
worried [warid] dělat si starosti
worry [wari] trápit se, obávat se
Don't worry.   Nedělej si starosti. Neměj obavy.
worse [wo:əs] horší
worst [wo:əst] nejhorší
wreath [ri:θ] věnec
wreck [rek] vrak, troska
write [rait] psát
writer [wraitə] spisovatel
wrong [roŋ] chybný, nesprávný
What is wrong?   V čem je problém?
www – world wide web   internetová síť

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet