Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
R.E. [a: i:] náboženství (předmět)
rabbit [ræbit] králík
race [reis] závod, závodit
racing car [reisiŋ ka:] závodní auto
radio [reidiəu] rádio
railway [reilwei] železnice
rain [rein] pršet, déšť
rainforest [reinforist] deštný prales
It's raining.   Prší (teď).
rainy [reini] deštivo
raise [reiz] zvednout
rash [ræš] kopřivka
raspberry [ra:zbəri] malina
rat [ræt] krysa
rattle [rætl] chřestítko
reach [ri:č] dosáhnout, dorazit (někam)
reach speed of [ri:č spi:d əv] dosáhnout rychlosti
read [ri:d] číst
reader [ri:də] čtenář
ready [redi] být připravený, hotov
Ready, steady, go! [redi stedi gəu] Připravit, pozor, teď!
Are you ready?   Jsi připraven?
have ready   mít připraveno
real [riəl] skutečný
real pest [riəl pest] protiva
really [riəli] opravdu, skutečně
rebuild [ri:bild] přestavět
receive [risi:v] přijmout, obdržet
recipe [resipi] recept
recognise [rekəgnaiz] rozpoznat
record [riko:d] nahrát, gramodeska
record breaker [riko:d breikə] rekordman
recycling [ri:saikliŋ] opětně využít
red [red] červený
relative [relətiv] příbuzný
relaxation [ri:lækseišn] odpočinek
religious [rilidžəs] náboženský
remain [rimein] zůstat
remember [rimembə] pamatovat si
repair [ripeə] opravit
replace [ripleis] nahradit
report [ripo:t] podat zprávu
reporter [ripo:tə] zpravodaj
on reservations [on rezəveišns] v rezervacích
respect [rispekt] respekt, úcta
rest [rest] odpočívat, odpočinek, zbytek
I must have a rest.   Musím si odpočinout.
restaurant [ristora:nt] restaurace
return [ritə:n] vrátit (se)
return ticket   zpáteční lístek
rib [rib] žebro
ribbon [ribən] stuha
rice [rais] rýže
rich [rič] bohatý
riches [ričiz] bohatství
ride [raid] jízda, jezdit
ride a bike [raid ə baik] jezdit na kole
ride a horse [raid ə ho:s] jezdit na koni
right [rait] správně, pravý, vpravo, doprava
right to vote [rait tə vəut] právo volit
all right [o:l rait] správně, v pořádku
You are right.   Máš pravdu.
ring [riŋ] kruh
key ring [ki: riŋ] kroužek na klíče
rise [raiz] růst
river [rivə] řeka
road [rəud] silnice
roast turkey [rəust tə:ki] pečená krůta
robbery [robəri] loupež
robot [rəubot] robot
rock [rok] kámen
rocky [roki] skalnatý
rodeo [rəudiəu] rodeo
roll [rəul] kutálet, rolička
roll up [rəul ap] srolovat
roller skates [rəulə skeits] kolečkové brusle
Roman [rəumən] Říman
Romany [roməni] Rom, romský, romština
roof [ru:f] střecha
room [ru:m] pokoj, místnost
roommate [ru:mmeit] spolubydlící
root [ru:t] kořen
rope [rəup] provaz, lano
skipping rope [skipiŋ rəup] švihadlo
round [raund] kulatý, okružní
round the world [raund ðə wə:ld] kolem světa
route [ru:t] cesta
Royal Family [roiəl fæmili] královská rodina
rub out [rab aut] vygumovat
rubber [rabə] guma
rubbish [rabiš] smetí, odpadky
rucksack [raksæk] batůžek
rug [rag] kobereček
ruin [ru:in] zruinovat, zničit
rule [ru:l] vládnout
ruler [ru:lə] pravítko
run [ran] běhat
run away [ran əwei] utéct, utíkat pryč
runner [ranə] běžec
Russia [rašə] Rusko
Russian [rašn] Rus, ruský, ruština

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet