Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
T-shirt [ti:šə:t] triko (kr. rukáv)
ta [ta:] díky (hovorově)
table [teibl] stůl
table tennis [teibl tenis] stolní tenis
set the table [set ðə teibl] prostřít, prostírat stůl
tablet [tæblit] prášek
tail [teil] ocas
take [teik] vzít
take a chance [... ča:ns] využít šanci
take a pill [... pil] vzít si prášek
take a tram   jet tramvají
take a vote [... vout] hlasovat
take away   odejmout, odebrat
Take Away   rychlé občerstvení
Take care. [... keə] Měj se.
take control of [... kontrəul ...] převzít kontrolu nad
take drops [... drops] vzít si kapky
take off   odstartovat, svléknout si
take part in   zúčastnit se (čeho)
it takes them ...   trvá to ...
tale [teil] příběh, historka
talk to [to:k tu] mluvit k (někomu)
tall [to:l] vysoký (o člověku)
tank [tæŋk] nádrž, tank
tap [tæp] vodovodní kohoutek
taste [teist] ochutnat, chuť
taxi [tæksi] taxi
tea [ti:] čaj
Tea Room [ti: ru:m] čajovna
teach [ti:č] učit
teacher [ti:čə] učitel
team [ti:m] skupina, tým
tear [tiə] trhat
Technical Studies [teknikl stadi:s] technické práce
technology [təknolədži] technika
teddy bear [tedi beə] plyšový medvěd
teeth [ti:θ] zuby
telephone [telifoun] telefon
teleprinter [teliprintə] dálnopis
television [telivižn] televize
telly [teli] televize (hovorově)
temperature [tempričə] teplota
ten [ten] deset
tennis [tenis] tenis
tent [tent] stan
terrible [terəbl] hrozný
test [test] test
than [ðen] než
thank for [θæŋ fo:] děkovat za (něco)
thank you [θæŋkju] děkuji
thanks [θæŋks] díky
that [ðet] tamten
That's me. [ðæts mi:] To jsem já.
thatched roof [θæčt ru:f] došková střecha
That'll do.   To bude stačit.
That's a pity. [... piti] To je škoda.
That's up to you.   Je to na tobě.
that's why   proto
the [ðə] člen určitý (ten, ta, to)
the [ði:] člen určitý (ten, ta, to) před samohláskou
theatre [θiətə] divadlo
their [ðeə] jejich
them [ðem] jim (2.-7.pád zájmena oni)
then [ðen] potom
there [ðeə] tam
these [ði:z] tito, tyto, tato
they [ðei] oni
thick [θik] hustý, tlustý
thief [θi:f] zloděj
thing [θiŋ] věc
things to do   věci k práci
think about [θiŋk ...] přemýšlet o
think of   přemýšlet o, myslet na
I think   Myslím, že ...
third [θə:d] třetí
thirsty [θə:sti] žíznivý
I'm thirsty. [aim θəsti] Mám žízeň.
thirteen [θə:ti:n] třináct
thirty [θə:ti] třicet
this [ðis] tento, tenhle
This is the life.   To je život!
This looks interesting.   Vypadá to zajímavě.
this way [ðis wei] tudy
three [θri:] tři
three times   třikrát
through [θru:] skrz
through train [θru: trein] přímý vlak
throw [θrəu] házet
throw a dice [... dais] házet kostkou
throw away   vyhodit
throwing [θrəuwiŋ] házení
Thursday [θə:zdi] čtvrtek
tick [tik] klíště
ticket [tikit] lístek, jízdenka, vstupenka
ticket machine   automat na jízdenky
ticket office [... ofis] pokladna
get the tickets   obstarat lístky
tidy [taidi] uklízet
tie [tai] kravata
tie up [tai ap] zavázat
tiger [taigə] tygr
tightrope [taitrəup] visuté lano
tights [taits] punčocháče
till [til] až do
all the time [... taim] stále, po celou dobu
in time   včas, časem
What is the time?   Kolik je hodin?
What time?   V kolik hodin?
timetable [taimteibl] rozvrh hodin
tin [tin] konzerva
tiny [taini] drobounký
tired [taiəd] unavený
get tired   unavit se
tissue [tišu:] papírový kapesník
to  [tu], [tə] do
to double [tu dabl] dvojitý
tobacco plant [təbækəu pla:nt] tabák – rostlina
today [tədei] dnes
toffee [tofi] karamela
together [təgeðə] dohromady
toilet [toilit] záchod, toaleta
tomato [təma:təu] rajské jablko, rajče
tomorrow [təmorəu] zítra
tongue [taŋ] jazyk (v ústech)
tonight [tənait] dnes večer
tonsillitis [tonsilaitis] angína
... too. [tu:] také
too much [tu: mač] příliš mnoho
too small [tu: smo:l] příliš malý
tool [tu:l] nástroj, nářadí
tooth [tu:θ] zub
toothache [tu:θeik] bolesti zubů
toothbrush [tu:θbraš] zubní kartáček
toothpaste [tu:θpeist] zubní pasta
top floor [top flo:] poslední patro
top up [top ap] naplnit po okraj
topic [topik] téma
torch [to:č] baterka
tortoise [to:təs] želva
torture chamber [to:čə čeimbə] mučírna
touch [tač] dotýkat se
tourist [tju:rist] turista
towards [təwo:dz] směrem k
towel [tauəl] ručník
the Tower of London [ðə tauə of landən] londýnský Tower
town [taun] město
in town   ve městě
toxic [toksik] jedovatý
toy [toi] hračka
tracksuit [træksju:t] tepláková souprava
trade [treid] obchodovat
trader [treidə] obchodník
Trafalgar Square [træfelger skweə] Trafalgarské náměstí
traffic [træfik] dopravní ruch
traffic lights   dopravní světla, semafor
train [trein] trénovat, vlak
trainers [treinəz] sportovní boty
tram [træm] tramvaj
tram stop   zastávka tramvaje
take a tram   jet tramvají
tramp [træmp] tulák
transport [trænspo:t] doprava
travel [trævl] cestovat
travel by   cestovat (čím)
tray [træi] podnos, tácek
tree [tri:] strom
tree bark [tri: ba:k] kůra stromů
tree nursery [tri: nə:səri] lesní školka
triangle [traiəngl] trojúhelník
tribe [traib] kmen (lidí)
trip [trip] výlet
trolley [troli] vozík
tropical [tropikl] tropický
in trouble [in trabl] mít problémy
trousers [trauzəz] kalhoty
true sentence [tru: ...] pravdivá věta
trunk [traŋk] kmen stromu
try [trai] zkusit
tub [tab] vanička, kelímek
tube [tju:b] metro
Tuesday [tju:zdi] úterý
tummy [tami] bříško
tunnel [tanl] tunel
turn [tə:n] otočit
turn left   zabočit doleva
turn over   převrátit se
turn right   zabočit doprava
It's my turn.   Jsem na řadě. Je na mně řada.
turning [tə:niŋ] zatočit
turnip [tə:nip] tuřín
twelve [tvelv] dvanáct
twenty [tventi] dvacet
twice [twais] dvakrát
twins [twinz] dvojčata
two [tu:] dva
two hundred years ago [tu: handrəd jə:s əgəu] před dvěma sty lety
in twos [in tu:z] ve dvojicích
type [taip] psát na stroji (na klávesnici)
typewriter [taipraitə] psací stroj
typical of [tipikl əv] typický pro
tyre [taiə] pneumatika

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2023 KamiNet