Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
o'clock [əklok] hodina
oak tree [əuk tri:] dub
oats [əuts] oves
obey [əbei] řídit se
ocean [əušn] oceán
October [oktəubə] říjen
octopus [oktəpəs] chobotnice
of course [of ko:əs] ovšem
office [ofis] kancelář
officer [ofisə] úředník
often [ofn] často
oil [oil] nafta, olej
old [əuld] starý
How old are you?   Kolik je ti let? Jak jsi starý?
on [on] na
on our way back   na naší cestě zpátky
once [wans] jednou
once a month [wans ə manθ] jednou za měsíc
one [wan] jeden
onion [onjən] cibule
only [əunli] jen, pouze
open [əupn] otevřít, otevřený, otevřeno
opening time   otevírací doba
operation [opəreišn] operace
operator [opəreitə] operátor
opposite [opozit] proti
or [o:r] nebo
orange [orindž] pomeranč, oranžový
orbit [o:bit] oběžná dráha, obíhat
order [o:də] přikázat, objednat, objednávka
ordinary [o:dinəri] obyčejný
organ [o:gən] orgán
origin [oridžin] původ
ostrich [ostrič] pštros
other [aðə] jiný
our [auə] náš
outside [autsaid] venku
oven [avən] trouba
over ... to ... [ouvə ...] přes ... k ...
over there   támhle
it's over [its ouvə] skončilo to
overnight [əuvənait] přes noc
own [əun] vlastní, vlastnit
oxygen [oksidžin] kyslík

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet