Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
nail [neil] nehet
name [neim] jméno
name card [... ka:d] jmenovka
My name is ...   Jmenuji se ...
What is your name?   Jak se jmenuješ?
napkin [napkin] ubrousek
narrow [nærəu] úzký
nasty [na:sti] zlý, hanebný
national [næšənl] národní
National Park [... pa:k] národní park
natural beauties [næčrəl bju:ti:s] přírodní krásy
nature [neičə] příroda
naughty [no:ti] zlobivý
near [niə] blízko
necessary [nesəsəri] nezbytný
necklace [neklis] náhrdelník
need [ni:d] potřebovat
need for   potřeba (čeho)
Needlework [ni:dlwə:k] ruční práce
neighbour [neibə] soused
neighbourhood [neibəhud] sousedství, čtvrť
neither ... nor [naiðə no:] ani ... ani
nerve [nə:v] nerv
nervous wreck [nə:vəs rek] nervové zhroucení
nest [nest] hnízdo
net [net] síť
never [nevə] nikdy
new [nju:] nový
New Year's Eve   Silvestr
news [nju:z] zpráva, zprávy
newsagent [nju:zeidžənt] majitel novinového stánku
newsagent's [nju:zeidžənts] trafika
newspaper [nju:speipə] noviny
next door [nekst do:] vedle, v sousedním bytě – domě
next door to   vedlejší dveře
classroom next door   vedlejší učebna
next time   příště
next to [nekst tu:] vedle
nice [nais] hezký, pěkný
Nice to meet you. [nais tu mi:t ju:] Těší mě.
nickname [nikneim] přezdívka
night shift [nait šift] noční směna
nine [nain] devět
nineteen [nainti:n] devatenáct
ninety [nainti] devadesát
nitrogen [naitridžən] dusík
no [nou] ne
no good [nou gud] ne dobrý
nobody [nəubədi] nikdo
noise [noiz] zvuk, hluk
none [nan] žádný, nikdo
noodle [nu:dl] nudle
normal [no:ml] normální
North [no:θ] sever
North America   Severní Amerika
North Pole [... pəul] severní pól
northern [no:ðən] severní
nose [nəuz] nos
not [not] záporná částice (he is not – on není)
not at all   vůbec ne
not far from   nedaleko od
not yet [not jet] ještě ne
note [nəut] poznamenat
notebook [nəutbuk] sešit
noun [naun] podstatné jméno
November [nəuvembə] listopad
now [nau] nyní
nowadays [nauədeiz] v dnešní době
nuclear waste [nju:kliə weist] nukleární odpad
number [nambə] číslo
nurse [nə:s] zdravotní sestra
nursery school [nə:səri sku:l] školka
nut [nat] ořech

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet