Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
P.E. [pi: i:] tělocvik
p.m. [pi: em] po poledni
Pacific Ocean [pæsifik əušən] Tichý oceán
packet [pækit] balíček
pads [pædz] dám. vložky
page [peidž] strana (knihy)
painful [peinfl] bolestivý
paint [peint] malovat, barva
paintbox [peintboks] vodovky
paintbrush [peintbraš] štětec
palace [pælis] palác
palm [pa:m] palma, dlaň
pan [pæn] pánev
pancake [penkeik] lívanec, palačinka
paper [peipə] papír, papírový
parent, parents [pærənt], [pærənts] rodič, rodiče
park [pa:k] park
parrot [pærət] papoušek
part [pa:t] část
party [pa:ti] oslava, párty
pass [pa:s] plynout
passenger [pæsindžə] cestující
passport [pa:spo:t] pas
passport control [... kəntrəul] pasová kontrola
past [pa:st] po, minulý, minulost
pasta [pæstə] těstoviny
path [pa:θ] stezka, cestička
pattern [pætən] vzor
paw [po:] tlapa
pay for [pei fo:ə] zaplatit
PC [pi:si:] osobní počítač
peace [pi:s] mír
peach [pi:č] broskev
peanuts [pi:nats] burské oříšky
pear [peə] hruška
peel [pi:l] loupat
pen [pen] pero
pen friend [pen frend] k dopisování
pence [pens] pence
pencil [pensl] tužka
pencil-case [pensl keis] penál
penfriend [penfrend] přítel (dopisovací)
penguin [peŋgwin] tučňák
people [pi:pl] lidé
pepper [pepə] pepř, paprika
per cent [pə: sent] procent
period [piəriəd] období, doba
person [pə:sn] osoba
pet [pet] domácí mazlíček
phone up [fəun ap] zatelefonovat
photo [fəutəu] fotografie
photographer [fətogrəfə] fotograf
physically disabled [fizikli disəibld] tělesně postižený
Physics [fiziks] fyzika
piano [pjænou] piano, klavír
pick [pik] sbírat
pick up   sebrat, zdvihnout, vyzvednout
picture [pikčə] obraz
pig [pig] prase
pigeon [pidžin] holub
piggy bank [pigi bæŋk] prasátko – kasička
piglet [piglit] sele
take a pill [teik ə pil] vzít si prášek
pilot [pailət] pilot
pin [pin] přikolíkovat
pinch [pinč] štípnout
pine tree [pain tri:] borovice
pineapple [painæpl] ananas
pink [piŋk] růžový
pirate [pairət] pirát
That's a pity. [... piti] To je škoda.
pizza [pi:cə] pizza
place [pleis] místo
places of interest   zajímavá místa
plague [pleig] mor
plan [plæn] plán
plane [plein] letadlo
plane crash [plein kræš] letecké neštěstí
planet [plænit] planeta
plant [pla:nt] rostlina, pěstovat
plastic [plæstik] plastický, umělohmotný
plate [pleit] talíř
platypus [plætipəs] ptakopysk
play [plei] hrát
play cards [plei ka:ds] hrát karty
play for   hrát za (někoho)
playground [pleigraund] hřiště
playing [pleiŋ] hraní
please [pli:z] prosím (žádost)
plum [plam] švestka
plus [plas] plus
pocket [pokit] kapsa
pocket money [pokit mani] kapesné
pod [pod] lusk
point [point] bod, tečka, ukázat
poisonous [poiznəs] jedovatý
police car [pəli:s ka:] policejní auto
police station [pəli:s steišn] policejní stanice
policeman [pəli:smæn] policista, strážník
pollute [pəlu:t] znečistit
pool [pu:l] nádrž, bazén
poor [puə] chudý, ubohý
pop group [pop gru:p] populární skupina
pop music [pop mju:zik] populární hudba
pop star [pop sta:r] populární hvězda
popcorn [popko:n] pražená kukuřice
popular [popjulə] oblíbený
population [popjuleišən] obyvatelstvo
pork [po:k] vepřové maso
port [po:t] přístav
post office [pəust ofis] pošta
postcard [pəustka:d] pohlednice
postcode [pəustkəud] poštovní směrovací číslo (PSČ)
poster [pəustə] plakát
postman [pəustmæn] pošťák
pot [pot] hrnec
potato [pəteitəu] brambora
pottery [potəi] hrnčířství
pouch [pauč] vak
pound [paund] libra
pour [po:] lít, nalít
powder [paudə] prášek
powerful [pauəfl] mocný
prawn [pro:n] garnát
prefer [prifə:] dát přednost
prehistory [pri:histri] pravěk
prescription [priskripšn] recept, lék.předpis
present [preznt] přítomný, přítomnost, dárek
president [prezidənt] prezident
pretty [priti] hezký
priest [pri:st] kněz, duchovní
primary school [praiməri sku:l] 1. stupeň základní školy
Prime Minister [praim ministə] ministerský předseda, předseda vlády
prince [prins] princ
princess [prinsez] princezna
print [print] tisknout
printing block [... blok] štoček
printing press [... pres] tiskařský lis
prisoner [priznə] vězeň
private detective [praivit ditektiv] soukromý detektiv
probably [probəbli] pravděpodobně
problem [probləm] problém
produce [prədju:s] vyrábět
professor [prəfesə] profesor
profit [profit] zisk
program [prəugræm] program (počítačový)
programme [prəugræm] program (zábava)
progress [prəugres] pokrok
keep the promise [... promis] dodržet slib
properly [propərli] řádně, pořádně
protect [prətekt] chránit
protest [prəutest] protest, protestovat
provide [prəvaid] opatřit, zajistit
province [provins] provincie, oblast
pub [pab] hospoda
public places [pablik pleisiz] veřejná místa
pudding [pudiŋ] pudink
pull of [pul of] stáhnout
pulled by [puld bai] tažen
pump [pamp] pumpovat
pumpkin [pampkin] dýně
pupil [pju:pl] žák
puppy [papi] štěně
purple [pə:pl] fialový
push [puš] tlačit
push-chair [puščeə] kočárek – sedačka
put [put] položit, vložit, dát
put back   vrátit zpět
put on   vzít na sebe, obléknout si, položit (kam)

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet