Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
Maasai [məsai] Masaj
machine [məši:n] stroj
mad [mæd] bláznivý, šílený
It makes me mad.   Dohání mě to k šílenství.
magazine [mægəzi:n] magazín, časopis
magic [mædžik] kouzelný
main [mein] hlavní
make [meik] udělat
make better   udělat lépe
make tea [... ti:] uvařit čaj
make the bed [... bed] stlát postel
make-up [meikap] líčení
mammal [mæml] savec
man [mæn] muž
Maori [mauri] Maori (pův. obyvatel N. Zélandu)
map [mæp] mapa
maple tree [meipl tri:] javor
marathon race   maratónský závod
March [ma:č] březen
margarine [ma:džəri:n] margarín
mark [ma:k] známka, skvrna
market [ma:kit] market, tržiště
marmalade [ma:məleid] pomerančový džem
get married   oženit se, vdát se
marry [mæri] oženit se, vdát se
marry him   vdát se za něho
Mars [ma:z] Mars
mash [mæš] rozmačkat
mashed potatoes [mæšt pəteitəuz] bramborová kaše
master [ma:stə] mistr
mat [mæt] zcuchat
materials [mətiəriəl] materiál
Maths [mæθs] matematika
It doesn't matter. [... matə] To nevadí. Nic se neděje.
What's the matter?   Co se stalo? Co se děje?
What's the matter with you?   Co je ti?
May [mei] květen
me [mi:] mě (2.-7.pád zájmena já)
meal [mi:l] teplé jídlo
mean [mi:n] lakomý
measuring [mežəriŋ] měření
meat [mi:t] maso
mechanics [mikæniks] mechanika
medicine [medsin] lék, lékařství
medium [mi:diəm] střední
meet [mi:t] setkat se, seznámit se
meet for dinner [mi:t fo: dinə] setkat se u večeře
melon [melən] meloun
memory [meməri] paměť, vzpomínka
men [men] muži
menu [menju:] jídelní lístek, nabídka
message [mesidž] zpráva, vzkaz
metal [metl] kov
Metalwork [metlwə:k] práce s kovem
meteor [mi:tjə] meteor
metre [mi:tə] metr
mice [mais] myši
microscope [maikrəskəup] mikroskop
in the middle of [... midl ...] uprostřed čeho
midnight [midnait] půlnoc
mile [mail] míle
milk [milk] mléko, dojit
milk product [milk prodakt] mléčný výrobek
million [miljən] milión
mime [maim] mim
I don't mind ...   nevadí mi ...
Never mind. [nevə maind] To nevadí.
mine [main] můj, moje (samostatně)
mineral water [minərəl ...] minerálka
minute [minit] minuta
miracle [mirəkl] zázrak
mirror [mirə] zrcadlo
Miss [mis] slečna
miss the bus   nestihnout autobus
missing [misiŋ] chybějící, pohřešovaný, nezvěstný
What's missing?   Co chybí?
mistake [misteik] chyba
make mistakes [... misteiks] dělat chyby
mitten [mitn] rukavice palčák
mix [miks] míchat
mixed [mikst] smíšený
mixed with   smíchaný s
mixture [miksčə] směs
model aeroplane [modl eərəplein] model letadla
modern [mo:dən] moderní
Monday [mandi] pondělí
money [mani] peníze
monkey [maŋki] opice
monster [monstə] příšerka
month [manθ] měsíc (kalendářní)
monument [monju:mənt] historická památka
the Moon [ðə mu:n] Měsíc
moose [mu:s] severoamerický los
more [mo:ə] více (tvoření 2.stupně)
morning [mo:niŋ] ráno
the most [məust] nejvíce (tvoření 3.stupně)
most of [məust of] mnoho (z čeho), většina
mostly [məustli] většinou
mother [maðə] matka
motorbike [məutəbaik] motocykl
motorcycle [məutəsaikl] motocykl
mountain [mauntin] hora
mouse [maus] myš
mouth [mauθ] ústa, tlama
move [mu:v] stěhovat, pohybovat, hýbat se, přesunout
move into   přestěhovat se kam
movement [mu:vmənt] pohyb
Mr. [mistə] pan
Mrs. [misiz] paní
much [mač] mnoho
mum [mam] máma
murderer [mə:dərə] vrah
muscles [maslz] svaly
museum [mju:ziəm] muzeum
mushroom [mašru:m] houba
Music [mju:zik] hudební výchova
musical [mju:zikl] muzikál
musical instrument [mju:zikl instrumənt] hudební nástroj
must [mast] muset
mustard [mastəd] hořčice
my [mai] můj
mysterious [mistiəriəs] tajemný

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet