Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
I [ai]
I am from ...   Jsem z ... (odkud)
I don't know   nevím
I don't understand   nerozumím
I feel great. [... greit] Cítím se skvěle.
I hate ... [ai heit] nenávidím ...
I love you   miluji tě
I must have a rest.   Musím si odpočinout.
I see.   Aha.
I think you'd better ...   Myslím, že by bylo lepší ...
I told you [ai tould ju:] řekl jsem ti
I was born   narodil jsem se
ice [ais] led
ice hockey [ais hoki] lední hokej
ice-cream [aiskri:m] zmrzlina
idea [aidiə] myšlenka, nápad
if [if] jestliže, když
ill [il] nemocný
illegal [ili:gl] nezákonný
I'm on my way.   Svým způsobem.
immigrants [imigrənts] přistěhovalci
important [impo:tənt] důležitý, naléhavý
impress [impres] zapůsobit
improve [impru:v] zlepšit
in [in] v, ve
in two days   za dva dny
include [inklu:d] zahrnout
India [indjə] Indie
indoors [indo:z] uvnitř
information [infəmeišn] informace
ingredients [ingri:djənts] přísady
injection [indžekšn] injekce
injure [indžə] zranit, poranit
insect [insekt] hmyz
inside [insaid] uvnitř
instead of [insted əv] místo (čeho)
instructions [instrakšn] instrukce, návod
interesting [intrestiŋ] zajímavý
interplanetary [intəplænitəri] meziplanetární
invent [invent] vynalézt
invented [inventid] vynalezen
inventor [inventə] vynálezce
invitation [inviteišn] pozvání
invite [invait] pozvat
the Irish [ði: aiəriš] Irové
iron [aiən] železo, železný
Iron Age [airən eidž] doba železná
iron clothes [aiən ...] žehlit
is [iz] je
island [ailənd] ostrov
issue [išju:] vydání, lekce
it [it] to, ono
It doesn't matter.   To nevadí. Nic se neděje.
It makes me mad.   Dohání mě to k šílenství.
Italian [itæliən] Ital, italský, italština
its [its] jeho (zvířete, věci)
It's gone. [its gan] Je to pryč.
It's up to you.   Je to na tobě.

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet