Zpět

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 
laboratory [ləborətri] laboratoř
ladder [lædə] žebřík
ladies and gentlemen [leidi:s ənd džentlmen] dámy a pánové
lady [leidi] dáma
lake [leik] jezero
lamb [læm] jehně
lamp [læmp] lampa
land [lænd] země, přistát
language [læŋgwidž] řeč, jazyk
large [la:dž] velký, rozlehlý, rozsáhlý
last [la:st] trvat, poslední, minulý
last week [la:st wi:k] minulý týden
late [leit] pozdě
Don't be late.   Nechoď pozdě.
I'm late.   Jdu pozdě.
later [leitə] pozdější, později
laugh [la:f] smát se
launch [lo:nč] vyslat (družici)
lay eggs [lei egz] klást vejce
lazy [leizi] líný
lead [li:d] olovo
lead story [li:d sto:ri] hlavní zpráva
in the lead   v čele (závodu)
leader [li:də] vůdce
leaf [li:f] list
lean [li:n] naklánět se
learn [lə:n] učit se
learn by heart [... bai ha:t] učit se zpaměti
least [li:st] nejmenší
leather [leðə] kůže
leave [li:v] odejít, odjet, opustit
Leave it alone.   Nech to být.
leaves [li:vz] listy
left [left] vlevo, doleva
on your left   po tvé levici
leg [leg] noha
legend [ledžənd] legenda
lemon [lemən] citron
lemonade [leməneid] limonáda
lend [lend] půjčit
lend money [lend mani] půjčit peníze
lentil [lentl] čočka
leprechaun [leprəko:n] irský skřítek
less [les] méně
Let me have a look.   Dovol, abych se podíval.
Let me think.   Dovol, abych se zamyslel.
Let's make new friends.   Poznejme nové kamarády.
letter [letə] dopis, písmeno
letter box [letə boks] schránka
lettuce [letis] hlávkový salát
library [laibrəri] knihovna (místnost)
lid [lid] víko
lie [lai] ležet
life [laif] život
all my life   celý svůj život
lifeboat [laifbəut] záchranný člun
life-saver [laifseivə] záchranář
lifestyle [laifstail] životní styl
lift [lift] zvednout
light [lait] světlý, lehký
light a fire [... faiə] zapálit oheň
light a lamp [... læmp] zapálit lampu
lighting [laitiŋ] osvětlení
like [laik] jako, mít rád
like this   takhle, takto
I'd like ... [aid laik] rád bych ...
limousine [liməzi:n] limuzína
line [lain] řádka, čára, přímka
lion [laiən] lev
lip [lip] ret
liquid [likwid] tekutý
list [list] seznam
listen to [lisn tu] naslouchat komu, čemu
listening exercise [lisəniŋ eksəsaiz] poslechové cvičení
litter [litə] odpadky
a little [ə litl] trochu
live [liv] žít, bydlet
living room [liviŋ rum] obývací pokoj
lizard [lizəd] ještěrka
load [ləud] naložit
loading bay [loudiŋ bei] sklad
loaf [ləuf] bochník
lobster [lobstə] langusta
local [ləukl] místní
local newspaper [... nju:speipə] místní noviny
locked [lokt] zamčený
log [log] lodní rychloměr
lollipop [lolipop] lízátko
Londoner [landənə] Londýňan
lonely [ləunli] osamělý
long [loŋ] dlouhý
long jump [... džamp] skok daleký
long time [... taim] dlouhá doba
look [luk] pohled
look after   starat se o
look alike [... əlaik] vypadat stejně
look at   podívej se na
look for   hledat
look forward to [... fo:wəd ...] těšit se na
look like   vypadat jako
look out of   dávat pozor na
lorry [lori] nákladní auto
lose [lu:z] ztratit se
lost [lost] ztratit, ztracený
lot of [lot of] mnoho
a lot of traffic [... træfik] hustá doprava
loud noise [laud noiz] silný hluk
in a loud voice [... vəis] hlasitě
I love you [... lav ...] miluji tě
in love with   být zamilován do
lovely [lavli] krásný, roztomilý
lover [lavə] zamilovaný
low [ləu] nízký
in a low voice [... vəis] potichu
Bad luck. [bæd lak] Smůla.
luckily [lakili] šťastně
lucky [laki] šťastný
lunch [lanč] oběd
have lunch   obědvat
lungs [laŋz] plíce
lying [laiŋ] ležení

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet